Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Lärjeån - från mynningen till Lövsjöarna (SE641451-128303)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Lärjeån - från mynningen till Lövsjöarna (SE641451-128303)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Lärjeån - från mynningen till Lövsjöarna (SE641451-128303)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Lärjeån från mynningen i Göta älv till Gråbo (WA10559559)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2018-11-22 13:02 av Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Västra Götaland - 14
Kommun
Göteborg - 1480
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Göta älv huvudfåra
Startår
1986
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6406149
SWEREF99 TM Östlig: 322220

RT 90 2,5 gon V - X: 6410485
RT 90 2,5 gon V - Y: 1274255

WGS84 Latitud: 57,7621156835856
WGS84 Longitud: 12,0115586576485

ETRS-89 Latitud: 57.76050
ETRS-89 Longitud: 12.00527

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
Göteborgs stads kontrollprogram Vattenkemi Bro G:a väg 45
Kiselalgsundersökningar i Västra Götalands län Kiselalger Bro G:a väg 45
Lärjeåns kontrollprogram Vattenkemi i Lärjeån L9 Lärjeån, Bro G:a väg 45
Mätkampanj 2017 Vattenkemi
SRK, Göta älv Kiselalger Bro G:a väg 45

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

Lärjeåns kontrollprogram Vattenkemi i Lärjeån Syrgasförhållanden   12 gånger per år 2008 -
Lärjeåns kontrollprogram Vattenkemi i Lärjeån Syrgasförhållanden Kemisk syreförbrukning, Mn 12 gånger per år 2008 -
Lärjeåns kontrollprogram Vattenkemi i Lärjeån Ljusförhållanden   12 gånger per år 1986 -
Lärjeåns kontrollprogram Vattenkemi i Lärjeån Ljusförhållanden Vattenfärg 12 gånger per år 1986 -
Lärjeåns kontrollprogram Vattenkemi i Lärjeån Ljusförhållanden Grumlighet 12 gånger per år 1986 -
Göteborgs stads kontrollprogram Vattenkemi Ljusförhållanden   2 gånger per år 2018 -
Göteborgs stads kontrollprogram Vattenkemi Ljusförhållanden Grumlighet 2 gånger per år 2018 -
Lärjeåns kontrollprogram Vattenkemi i Lärjeån Näringsämnen   12 gånger per år 1986 -
Lärjeåns kontrollprogram Vattenkemi i Lärjeån Näringsämnen Totalkväve 12 gånger per år 1986 -
Lärjeåns kontrollprogram Vattenkemi i Lärjeån Näringsämnen Totalfosfor 12 gånger per år 1986 -
Lärjeåns kontrollprogram Vattenkemi i Lärjeån Näringsämnen Ammonium 12 gånger per år 2008 -
Lärjeåns kontrollprogram Vattenkemi i Lärjeån Näringsämnen Järn 12 gånger per år 1986 -
Lärjeåns kontrollprogram Vattenkemi i Lärjeån Näringsämnen Mangan 12 gånger per år 1986 -
Lärjeåns kontrollprogram Vattenkemi i Lärjeån Näringsämnen Nitrit 12 gånger per år 2008 -
Lärjeåns kontrollprogram Vattenkemi i Lärjeån Näringsämnen Kisel 12 gånger per år 1986 1997
Lärjeåns kontrollprogram Vattenkemi i Lärjeån Näringsämnen Fosfat 12 gånger per år 1986 -
Lärjeåns kontrollprogram Vattenkemi i Lärjeån Näringsämnen Nitrat + nitrit 12 gånger per år 2008 -
Göteborgs stads kontrollprogram Vattenkemi Näringsämnen   2 gånger per år 2018 -
Göteborgs stads kontrollprogram Vattenkemi Näringsämnen Totalkväve 2 gånger per år 2018 -
Göteborgs stads kontrollprogram Vattenkemi Näringsämnen Totalfosfor 2 gånger per år 2018 -
Göteborgs stads kontrollprogram Vattenkemi Näringsämnen Löst organiskt kol 2 gånger per år 2018 -
Göteborgs stads kontrollprogram Vattenkemi Näringsämnen TOC 2 gånger per år 2018 -
Lärjeåns kontrollprogram Vattenkemi i Lärjeån Prioriterade ämnen   12 gånger per år 2008 -
Lärjeåns kontrollprogram Vattenkemi i Lärjeån Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 12 gånger per år 2008 -
Lärjeåns kontrollprogram Vattenkemi i Lärjeån Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar 12 gånger per år 2008 -
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen   Två gånger 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar Två gånger 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Två gånger 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Tributyltenn föreningar Två gånger 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar Två gånger 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Oktylfenol Två gånger 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Nonylfenol (4-nonylfenol) Två gånger 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar Två gånger 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Naftalen Två gånger 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Fluoranten Två gånger 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) Två gånger 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Bensen Två gånger 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Antracen Två gånger 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Bromerad difenyleter Två gånger 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Kloroalkaner, C10-13 Två gånger 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Hexaklorbensen Två gånger 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Hexaklorbutadien Två gånger 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Pentaklorbensen Två gånger 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Simazin Två gånger 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Pentaklorfenol Två gånger 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Klorpyrifos Två gånger 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Klorfenvinfos Två gånger 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Isoproturon Två gånger 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Hexaklorcyklohexan Två gånger 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Endosulfan Två gånger 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Diuron Två gånger 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Diklormetan Två gånger 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen 1,2-dikloretan Två gånger 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Atrazin Två gånger 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Alaklor Två gånger 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen PFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater Två gånger 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Benso(k)fluoranten Två gånger 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Benso(g,h,i)perylen Två gånger 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Benso(b)fluoranten Två gånger 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Benso(a)pyrene Två gånger 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Dioxiner och dioxinlika föreningar Två gånger 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Hexabromcyklododekaner (HBCDD) Två gånger 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Aldrin Två gånger 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Dieldrin Två gånger 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Endrin Två gånger 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Isodrin Två gånger 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Cypermetrin Två gånger 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Alfa-hexaklorcyklohexan Två gånger 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Gamma-hexaklorcyklohexan Två gånger 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Indeno(1,2,3-cd)pyren Två gånger 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Dikofol Två gånger 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Diklorvos Två gånger 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Heptaklor Två gånger 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Triklormetan (kloroform) Två gånger 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Triklorbensener Två gånger 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Trifluralin Två gånger 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Terbutryn Två gånger 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Kinoxifen Två gånger 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Koltetraklorid Två gånger 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Cybutryn/Irgarol Två gånger 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen DDT Två gånger 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Bifenox Två gånger 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Aklonifen Två gånger 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Cyklodiena bekämpningsmedel En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Tetrakloretylen Två gånger 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Trikloreten och Tetrakloreten Två gånger 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Trikloretylen Två gånger 2017 2017
Göteborgs stads kontrollprogram Vattenkemi Prioriterade ämnen   2 gånger per år 2018 -
Göteborgs stads kontrollprogram Vattenkemi Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 2 gånger per år 2018 -
Göteborgs stads kontrollprogram Vattenkemi Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar 2 gånger per år 2018 -
Göteborgs stads kontrollprogram Vattenkemi Prioriterade ämnen Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) 2 gånger per år 2018 -
Göteborgs stads kontrollprogram Vattenkemi Prioriterade ämnen Fluoranten 2 gånger per år 2018 -
Göteborgs stads kontrollprogram Vattenkemi Prioriterade ämnen Polyaromatiska kolväten (PAH) 2 gånger per år 2018 -
Göteborgs stads kontrollprogram Vattenkemi Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 2 gånger per år 2018 -
Göteborgs stads kontrollprogram Vattenkemi Prioriterade ämnen Oktylfenol 2 gånger per år 2018 -
Göteborgs stads kontrollprogram Vattenkemi Prioriterade ämnen Nonylfenol (4-nonylfenol) 2 gånger per år 2018 -
Göteborgs stads kontrollprogram Vattenkemi Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 2 gånger per år 2018 -
Göteborgs stads kontrollprogram Vattenkemi Prioriterade ämnen Naftalen 2 gånger per år 2018 -
Göteborgs stads kontrollprogram Vattenkemi Prioriterade ämnen Bensen 2 gånger per år 2018 -
Göteborgs stads kontrollprogram Vattenkemi Prioriterade ämnen Antracen 2 gånger per år 2018 -
Göteborgs stads kontrollprogram Vattenkemi Prioriterade ämnen PFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater 2 gånger per år 2018 -
Göteborgs stads kontrollprogram Vattenkemi Prioriterade ämnen Benso(a)pyrene 2 gånger per år 2018 -
Göteborgs stads kontrollprogram Vattenkemi Prioriterade ämnen Benso(g,h,i)perylen 2 gånger per år 2018 -
Göteborgs stads kontrollprogram Vattenkemi Prioriterade ämnen Tributyltenn föreningar 2 gånger per år 2018 -
Göteborgs stads kontrollprogram Vattenkemi Prioriterade ämnen Benso(k)fluoranten 2 gånger per år 2018 -
Göteborgs stads kontrollprogram Vattenkemi Prioriterade ämnen Benso(b)fluoranten 2 gånger per år 2018 -
Lärjeåns kontrollprogram Vattenkemi i Lärjeån Salthaltsförhållanden   12 gånger per år 1986 -
Lärjeåns kontrollprogram Vattenkemi i Lärjeån Salthaltsförhållanden Konduktivitet 12 gånger per år 1986 -
Lärjeåns kontrollprogram Vattenkemi i Lärjeån Temperaturförhållande   12 gånger per år 1986 -
Lärjeåns kontrollprogram Vattenkemi i Lärjeån Temperaturförhållande Temperatur 12 gånger per år 1986 -
Göteborgs stads kontrollprogram Vattenkemi Temperaturförhållande   2 gånger per år 2018 -
Göteborgs stads kontrollprogram Vattenkemi Temperaturförhållande Temperatur 2 gånger per år 2018 -
Göteborgs stads kontrollprogram Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen   2 gånger per år 2018 -
Göteborgs stads kontrollprogram Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Arsenik 2 gånger per år 2018 -
Göteborgs stads kontrollprogram Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Zink 2 gånger per år 2018 -
Göteborgs stads kontrollprogram Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Koppar 2 gånger per år 2018 -
Göteborgs stads kontrollprogram Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Krom 2 gånger per år 2018 -
Göteborgs stads kontrollprogram Vattenkemi Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 2018 -
Göteborgs stads kontrollprogram Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 2 gånger per år 2018 -
Göteborgs stads kontrollprogram Vattenkemi Försurning   2 gånger per år 2018 -
Göteborgs stads kontrollprogram Vattenkemi Försurning pH 2 gånger per år 2018 -
Lärjeåns kontrollprogram Vattenkemi i Lärjeån Försurning   12 gånger per år 1986 -
Lärjeåns kontrollprogram Vattenkemi i Lärjeån Försurning pH 12 gånger per år 1986 -
Lärjeåns kontrollprogram Vattenkemi i Lärjeån Försurning Alkalinitet 12 gånger per år 1986 -
Lärjeåns kontrollprogram Vattenkemi i Lärjeån Försurning Sulfat 12 gånger per år 2008 -
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen   Två gånger 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Zink Två gånger 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Koppar Två gånger 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Icke-dioxinlika PCB'er (6 PCB: 28,52,101,138,153,180) Två gånger 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Glyfosat Två gånger 2017 2017
Lärjeåns kontrollprogram Vattenkemi i Lärjeån Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   12 gånger per år 1986 -
Lärjeåns kontrollprogram Vattenkemi i Lärjeån Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 12 gånger per år 1986 -
Lärjeåns kontrollprogram Vattenkemi i Lärjeån Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 12 gånger per år 1986 -
Lärjeåns kontrollprogram Vattenkemi i Lärjeån Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 12 gånger per år 1986 -
Lärjeåns kontrollprogram Vattenkemi i Lärjeån Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 12 gånger per år 1986 -
Lärjeåns kontrollprogram Vattenkemi i Lärjeån Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 12 gånger per år 1986 -
Göteborgs stads kontrollprogram Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   2 gånger per år 2018 -
Göteborgs stads kontrollprogram Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 2 gånger per år 2018 -
Göteborgs stads kontrollprogram Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 2 gånger per år 2018 -

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Göta älv Kiselalger Påväxt-kiselalger   Vart annat år 2014 -
SRK, Göta älv Kiselalger Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger Vart annat år 2014 -
SRK, Göta älv Kiselalger Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar Vart annat år 2014 -
Kiselalgsundersökningar i Västra Götalands län Kiselalger Påväxt-kiselalger   Vart annat år 2008 2012
Kiselalgsundersökningar i Västra Götalands län Kiselalger Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger Vart annat år 2008 2012
Kiselalgsundersökningar i Västra Götalands län Kiselalger Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar Vart annat år 2008 2012
Lärjeåns kontrollprogram Vattenkemi i Lärjeån Parametrar enligt Badvattendirektivet   12 gånger per år 1986 -
Lärjeåns kontrollprogram Vattenkemi i Lärjeån Parametrar enligt Badvattendirektivet E-coli enligt Badvattendirektivet 12 gånger per år 1986 -
Lärjeåns kontrollprogram Vattenkemi i Lärjeån Parametrar enligt Badvattendirektivet Enterokocker enligt Badvattendirektivet 12 gånger per år 1986 -
Göteborgs stads kontrollprogram Vattenkemi Övriga biologiska parametrar   2 gånger per år 2018 -
Göteborgs stads kontrollprogram Vattenkemi Övriga biologiska parametrar E-coli 2 gånger per år 2018 -
Göteborgs stads kontrollprogram Vattenkemi Övriga biologiska parametrar Koliforma bakterier 2 gånger per år 2018 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningLärjeåns kontrollprogramFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
LjusförhållandenVattenfärg
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenKvicksilver och kvicksilverföreningar
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
TemperaturförhållandeTemperatur
Göteborgs stads kontrollprogramFörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenAntracen
Prioriterade ämnenBensen
Prioriterade ämnenBenso(a)pyrene
Prioriterade ämnenBenso(b)fluoranten
Prioriterade ämnenBenso(g,h,i)perylen
Prioriterade ämnenBenso(k)fluoranten
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenDi(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP)
Prioriterade ämnenFluoranten
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenNaftalen
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
Prioriterade ämnenNonylfenol (4-nonylfenol)
Prioriterade ämnenOktylfenol
Prioriterade ämnenPFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater
Prioriterade ämnenPolyaromatiska kolväten (PAH)
Prioriterade ämnenTributyltenn föreningar
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink
TemperaturförhållandeTemperatur
SRK, Göta älvPåväxt-kiselalger
Mätkampanj 2017Prioriterade ämnen1,2-dikloretan
Prioriterade ämnenAklonifen
Prioriterade ämnenAlaklor
Prioriterade ämnenAldrin
Prioriterade ämnenAlfa-hexaklorcyklohexan
Prioriterade ämnenAtrazin
Prioriterade ämnenBifenox
Prioriterade ämnenBromerad difenyleter
Prioriterade ämnenCybutryn/Irgarol
Prioriterade ämnenCypermetrin
Prioriterade ämnenDDT
Prioriterade ämnenDieldrin
Prioriterade ämnenDiklormetan
Prioriterade ämnenDiklorvos
Prioriterade ämnenDikofol
Prioriterade ämnenDioxiner och dioxinlika föreningar
Prioriterade ämnenDiuron
Prioriterade ämnenEndosulfan
Prioriterade ämnenEndrin
Prioriterade ämnenGamma-hexaklorcyklohexan
Prioriterade ämnenHeptaklor
Prioriterade ämnenHexabromcyklododekaner (HBCDD)
Prioriterade ämnenHexaklorbensen
Prioriterade ämnenHexaklorbutadien
Prioriterade ämnenHexaklorcyklohexan
Prioriterade ämnenIndeno(1,2,3-cd)pyren
Prioriterade ämnenIsodrin
Prioriterade ämnenIsoproturon
Prioriterade ämnenKinoxifen
Prioriterade ämnenKlorfenvinfos
Prioriterade ämnenKloroalkaner, C10-13
Prioriterade ämnenKlorpyrifos
Prioriterade ämnenKoltetraklorid
Prioriterade ämnenPentaklorbensen
Prioriterade ämnenPentaklorfenol
Prioriterade ämnenSimazin
Prioriterade ämnenTerbutryn
Prioriterade ämnenTetrakloretylen
Prioriterade ämnenTrifluralin
Prioriterade ämnenTriklorbensener
Prioriterade ämnenTrikloretylen
Prioriterade ämnenTriklormetan (kloroform)
Särskilda förorenande ämnenGlyfosat
Särskilda förorenande ämnenIcke-dioxinlika PCB'er (6 PCB: 28,52,101,138,153,180)
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenZink
Operativ övervakningSRK, Göta älvPåväxt-kiselalger
Göteborgs stads kontrollprogramNäringsämnenTOC
Prioriterade ämnenAntracen
Prioriterade ämnenBensen
Prioriterade ämnenBenso(b)fluoranten
Prioriterade ämnenBenso(k)fluoranten
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenNaftalen
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
Prioriterade ämnenNonylfenol (4-nonylfenol)
Prioriterade ämnenOktylfenol
Prioriterade ämnenTributyltenn föreningar
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink
Lärjeåns kontrollprogramNäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Mätkampanj 2017Prioriterade ämnen1,2-dikloretan
Prioriterade ämnenAklonifen
Prioriterade ämnenAlaklor
Prioriterade ämnenAtrazin
Prioriterade ämnenBifenox
Prioriterade ämnenCybutryn/Irgarol
Prioriterade ämnenDDT
Prioriterade ämnenDiklormetan
Prioriterade ämnenDiuron
Prioriterade ämnenEndosulfan
Prioriterade ämnenHexaklorcyklohexan
Prioriterade ämnenIsoproturon
Prioriterade ämnenKinoxifen
Prioriterade ämnenKlorfenvinfos
Prioriterade ämnenKlorpyrifos
Prioriterade ämnenKoltetraklorid
Prioriterade ämnenPentaklorfenol
Prioriterade ämnenSimazin
Prioriterade ämnenTerbutryn
Prioriterade ämnenTrifluralin
Prioriterade ämnenTriklorbensener
Prioriterade ämnenTriklormetan (kloroform)
Särskilda förorenande ämnenGlyfosat