Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2018-12-05 15:27 av Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Västra Götaland - 14
Kommun
Skövde - 1496
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Tidan
Startår
1981
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6487867
SWEREF99 TM Östlig: 434711

RT 90 2,5 gon V - X: 6490898
RT 90 2,5 gon V - Y: 1387781

WGS84 Latitud: 58,5264365876501
WGS84 Longitud: 13,8789339306659

ETRS-89 Latitud: 58.52672
ETRS-89 Longitud: 13.87872

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
Mätkampanj 2017 Vattenkemi
SRK Tidan Vattenkemi i vattendrag T-240 Ösan, Herrgården

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK Tidan Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden   12 gånger var tredje år 1981 -
SRK Tidan Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden Syrgas 12 gånger var tredje år 1981 -
SRK Tidan Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden   12 gånger var tredje år 1981 -
SRK Tidan Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg 12 gånger var tredje år 1981 2011
SRK Tidan Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Grumlighet 12 gånger var tredje år 1981 -
SRK Tidan Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen   12 gånger var tredje år 2011 -
SRK Tidan Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 12 gånger var tredje år 2011 -
SRK Tidan Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 12 gånger var tredje år 2011 -
SRK Tidan Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 12 gånger var tredje år 2011 -
SRK Tidan Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   12 gånger var tredje år 1981 -
SRK Tidan Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 12 gånger var tredje år 1981 -
SRK Tidan Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 12 gånger var tredje år 1981 -
SRK Tidan Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Ammonium 12 gånger var tredje år 1981 -
SRK Tidan Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Fosfat 12 gånger var tredje år 1981 -
SRK Tidan Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Nitrat + nitrit 12 gånger var tredje år 1981 -
SRK Tidan Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen TOC 12 gånger var tredje år 1981 -
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen   Två gånger 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar Två gånger 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Två gånger 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Bromerad difenyleter Två gånger 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Kloroalkaner, C10-13 Två gånger 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Klorpyrifos Två gånger 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Klorfenvinfos Två gånger 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Bensen Två gånger 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Atrazin Två gånger 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Antracen Två gånger 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Alaklor Två gånger 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar Två gånger 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar Två gånger 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) Två gånger 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Fluoranten Två gånger 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Hexaklorbensen Två gånger 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Hexaklorbutadien Två gånger 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Pentaklorbensen Två gånger 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Triklormetan (kloroform) Två gånger 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Triklorbensener Två gånger 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Trifluralin Två gånger 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Tributyltenn föreningar Två gånger 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Simazin Två gånger 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Pentaklorfenol Två gånger 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Oktylfenol Två gånger 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Nonylfenol (4-nonylfenol) Två gånger 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Naftalen Två gånger 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Isoproturon Två gånger 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Cybutryn/Irgarol Två gånger 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Hexaklorcyklohexan Två gånger 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Endosulfan Två gånger 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Diuron Två gånger 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Diklormetan Två gånger 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen 1,2-dikloretan Två gånger 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Dioxiner och dioxinlika föreningar Två gånger 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen PFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater Två gånger 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Hexabromcyklododekaner (HBCDD) Två gånger 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Aldrin Två gånger 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Dieldrin Två gånger 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Endrin Två gånger 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Isodrin Två gånger 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Benso(a)pyrene Två gånger 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Cypermetrin Två gånger 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Alfa-hexaklorcyklohexan Två gånger 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Gamma-hexaklorcyklohexan Två gånger 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Benso(g,h,i)perylen Två gånger 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Indeno(1,2,3-cd)pyren Två gånger 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Benso(b)fluoranten Två gånger 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Benso(k)fluoranten Två gånger 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Dikofol Två gånger 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Diklorvos Två gånger 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Heptaklor Två gånger 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Terbutryn Två gånger 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Kinoxifen Två gånger 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Koltetraklorid Två gånger 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen DDT Två gånger 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Bifenox Två gånger 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Aklonifen Två gånger 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Cyklodiena bekämpningsmedel En gång 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Tetrakloretylen Två gånger 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Trikloreten och Tetrakloreten Två gånger 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Prioriterade ämnen Trikloretylen Två gånger 2017 2017
SRK Tidan Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen   12 gånger var tredje år 2011 -
SRK Tidan Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Arsenik 12 gånger var tredje år 2011 -
SRK Tidan Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Zink 12 gånger var tredje år 2011 -
SRK Tidan Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Koppar 12 gånger var tredje år 2011 -
SRK Tidan Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Krom 12 gånger var tredje år 2011 -
SRK Tidan Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   12 gånger var tredje år 1981 -
SRK Tidan Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 12 gånger var tredje år 1981 -
SRK Tidan Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   12 gånger var tredje år 1981 -
SRK Tidan Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 12 gånger var tredje år 1981 -
SRK Tidan Vattenkemi i vattendrag Försurning   12 gånger var tredje år 1981 -
SRK Tidan Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 12 gånger var tredje år 1981 -
SRK Tidan Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 12 gånger var tredje år 1981 -
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen   Två gånger 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Arsenik Två gånger 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Koppar Två gånger 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Krom Två gånger 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Zink Två gånger 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Triclosan Två gånger 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Icke-dioxinlika PCB'er (6 PCB: 28,52,101,138,153,180) Två gånger 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen MCCP Två gånger 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Bisfenol A Två gånger 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Uran Två gånger 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen 17-alfa-etinylöstradiol Två gånger 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Ammoniak Två gånger 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Sulfosulfuron Två gånger 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Pirimikarb Två gånger 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Nonylfenoletoxilater Två gånger 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Metsulfuronmetyl Två gånger 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Metribuzin Två gånger 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Summan av CAS_16484-77-8 Mecoprop –p (MCPP-P) och CAS_7085-19-0 Mecoprop Två gånger 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen MCPA Två gånger 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Kloridazon Två gånger 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Glyfosat Två gånger 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Diklorprop Två gånger 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Diflufenikan Två gånger 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Diklofenak Två gånger 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Bentazon Två gånger 2017 2017
Mätkampanj 2017 Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen 17-beta-östradiol Två gånger 2017 2017
SRK Tidan Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   12 gånger var tredje år 1981 -
SRK Tidan Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid Sex gånger vart tredje år 2011 -
SRK Tidan Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 12 gånger var tredje år 2011 -
SRK Tidan Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium 12 gånger var tredje år 2011 -
SRK Tidan Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium Sex gånger vart tredje år 2011 -
SRK Tidan Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt 12 gånger var tredje år 2011 -
SRK Tidan Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium Sex gånger vart tredje år 2011 -
SRK Tidan Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Suspenderade ämnen 12 gånger var tredje år 1981 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK TidanFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink
TemperaturförhållandeTemperatur
Mätkampanj 2017Prioriterade ämnen1,2-dikloretan
Prioriterade ämnenAklonifen
Prioriterade ämnenAlaklor
Prioriterade ämnenAldrin
Prioriterade ämnenAlfa-hexaklorcyklohexan
Prioriterade ämnenAntracen
Prioriterade ämnenAtrazin
Prioriterade ämnenBensen
Prioriterade ämnenBenso(a)pyrene
Prioriterade ämnenBenso(b)fluoranten
Prioriterade ämnenBenso(g,h,i)perylen
Prioriterade ämnenBenso(k)fluoranten
Prioriterade ämnenBifenox
Prioriterade ämnenBromerad difenyleter
Prioriterade ämnenCybutryn/Irgarol
Prioriterade ämnenCypermetrin
Prioriterade ämnenDDT
Prioriterade ämnenDi(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP)
Prioriterade ämnenDieldrin
Prioriterade ämnenDiklormetan
Prioriterade ämnenDiklorvos
Prioriterade ämnenDikofol
Prioriterade ämnenDioxiner och dioxinlika föreningar
Prioriterade ämnenDiuron
Prioriterade ämnenEndosulfan
Prioriterade ämnenEndrin
Prioriterade ämnenFluoranten
Prioriterade ämnenGamma-hexaklorcyklohexan
Prioriterade ämnenHeptaklor
Prioriterade ämnenHexabromcyklododekaner (HBCDD)
Prioriterade ämnenHexaklorbensen
Prioriterade ämnenHexaklorbutadien
Prioriterade ämnenHexaklorcyklohexan
Prioriterade ämnenIndeno(1,2,3-cd)pyren
Prioriterade ämnenIsodrin
Prioriterade ämnenIsoproturon
Prioriterade ämnenKinoxifen
Prioriterade ämnenKlorfenvinfos
Prioriterade ämnenKloroalkaner, C10-13
Prioriterade ämnenKlorpyrifos
Prioriterade ämnenKoltetraklorid
Prioriterade ämnenKvicksilver och kvicksilverföreningar
Prioriterade ämnenNaftalen
Prioriterade ämnenNonylfenol (4-nonylfenol)
Prioriterade ämnenOktylfenol
Prioriterade ämnenPentaklorbensen
Prioriterade ämnenPentaklorfenol
Prioriterade ämnenPFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater
Prioriterade ämnenSimazin
Prioriterade ämnenTerbutryn
Prioriterade ämnenTetrakloretylen
Prioriterade ämnenTributyltenn föreningar
Prioriterade ämnenTrifluralin
Prioriterade ämnenTriklorbensener
Prioriterade ämnenTrikloretylen
Prioriterade ämnenTriklormetan (kloroform)
Särskilda förorenande ämnen17-alfa-etinylöstradiol
Särskilda förorenande ämnen17-beta-östradiol
Särskilda förorenande ämnenAmmoniak
Särskilda förorenande ämnenBentazon
Särskilda förorenande ämnenBisfenol A
Särskilda förorenande ämnenDiflufenikan
Särskilda förorenande ämnenDiklofenak
Särskilda förorenande ämnenDiklorprop
Särskilda förorenande ämnenGlyfosat
Särskilda förorenande ämnenIcke-dioxinlika PCB'er (6 PCB: 28,52,101,138,153,180)
Särskilda förorenande ämnenKloridazon
Särskilda förorenande ämnenMCCP
Särskilda förorenande ämnenMCPA
Särskilda förorenande ämnenMetribuzin
Särskilda förorenande ämnenMetsulfuronmetyl
Särskilda förorenande ämnenNonylfenoletoxilater
Särskilda förorenande ämnenPirimikarb
Särskilda förorenande ämnenSulfosulfuron
Särskilda förorenande ämnenSumman av CAS_16484-77-8 Mecoprop –p (MCPP-P) och CAS_7085-19-0 Mecoprop
Särskilda förorenande ämnenTriclosan
Särskilda förorenande ämnenUran
Särskilda förorenande ämnenZink
Operativ övervakningSRK TidanNäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink
Mätkampanj 2017Prioriterade ämnen1,2-dikloretan
Prioriterade ämnenAklonifen
Prioriterade ämnenAlaklor
Prioriterade ämnenAntracen
Prioriterade ämnenAtrazin
Prioriterade ämnenBensen
Prioriterade ämnenBifenox
Prioriterade ämnenCybutryn/Irgarol
Prioriterade ämnenDDT
Prioriterade ämnenDiklormetan
Prioriterade ämnenDiuron
Prioriterade ämnenEndosulfan
Prioriterade ämnenHexaklorcyklohexan
Prioriterade ämnenIsoproturon
Prioriterade ämnenKinoxifen
Prioriterade ämnenKlorfenvinfos
Prioriterade ämnenKlorpyrifos
Prioriterade ämnenKoltetraklorid
Prioriterade ämnenNaftalen
Prioriterade ämnenNonylfenol (4-nonylfenol)
Prioriterade ämnenOktylfenol
Prioriterade ämnenPentaklorfenol
Prioriterade ämnenSimazin
Prioriterade ämnenTerbutryn
Prioriterade ämnenTributyltenn föreningar
Prioriterade ämnenTrifluralin
Prioriterade ämnenTriklorbensener
Prioriterade ämnenTriklormetan (kloroform)
Särskilda förorenande ämnen17-beta-östradiol
Särskilda förorenande ämnenAmmoniak
Särskilda förorenande ämnenBentazon
Särskilda förorenande ämnenBisfenol A
Särskilda förorenande ämnenDiflufenikan
Särskilda förorenande ämnenDiklofenak
Särskilda förorenande ämnenDiklorprop
Särskilda förorenande ämnenGlyfosat
Särskilda förorenande ämnenKloridazon
Särskilda förorenande ämnenMCCP
Särskilda förorenande ämnenMCPA
Särskilda förorenande ämnenMetribuzin
Särskilda förorenande ämnenMetsulfuronmetyl
Särskilda förorenande ämnenNonylfenoletoxilater
Särskilda förorenande ämnenPirimikarb
Särskilda förorenande ämnenSulfosulfuron
Särskilda förorenande ämnenSumman av CAS_16484-77-8 Mecoprop –p (MCPP-P) och CAS_7085-19-0 Mecoprop
Särskilda förorenande ämnenTriclosan