Sälsjön

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE656765-141306
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Stationen skapades: 2014-11-26 07:47 av Länsstyrelsen i Värmlands län
Senast uppdaterad: 2014-12-11 19:03 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Värmland - 17
Kommun
Kristinehamn - 1781
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Visman
Startår
2011
Slutår
2011
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6564886
SWEREF99 TM Östlig: 459058

RT 90 2,5 gon V - X: 6567656
RT 90 2,5 gon V - Y: 1413066

WGS84 Latitud: 59,2210467363292
WGS84 Longitud: 14,2827682722205

ETRS-89 Latitud: 59.22104
ETRS-89 Longitud: 14.28276

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i fisk, screening 2010-2011 Sälsjön

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i fisk, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen   En gång 2011 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i fisk, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar En gång 2011 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i fisk, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Alaklor En gång 2011 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i fisk, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Antracen En gång 2011 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i fisk, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Bensen En gång 2011 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i fisk, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar En gång 2011 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i fisk, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Bromerad difenyleter En gång 2011 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i fisk, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) En gång 2011 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i fisk, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Endosulfan En gång 2011 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i fisk, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar En gång 2011 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i fisk, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Naftalen En gång 2011 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i fisk, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Fluoranten En gång 2011 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i fisk, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Hexaklorbensen En gång 2011 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i fisk, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Hexaklorbutadien En gång 2011 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i fisk, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar En gång 2011 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i fisk, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Nonylfenol (4-nonylfenol) En gång 2011 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i fisk, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Oktylfenol En gång 2011 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i fisk, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Tributyltenn föreningar En gång 2011 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i fisk, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Triklorbensener En gång 2011 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i fisk, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Trifluralin En gång 2011 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i fisk, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Aldrin En gång 2011 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i fisk, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Dieldrin En gång 2011 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i fisk, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Endrin En gång 2011 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i fisk, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen DDT En gång 2011 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i fisk, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Isodrin En gång 2011 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i fisk, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Benso(g,h,i)perylen En gång 2011 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i fisk, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Gamma-hexaklorcyklohexan En gång 2011 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i fisk, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Alfa-hexaklorcyklohexan En gång 2011 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i fisk, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Polyaromatiska kolväten (PAH) En gång 2011 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i fisk, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Benso(a)pyrene En gång 2011 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i fisk, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Indeno(1,2,3-cd)pyren En gång 2011 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i fisk, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Benso(b)fluoranten En gång 2011 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i fisk, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Benso(k)fluoranten En gång 2011 2011