Lillån gm Örebro

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE657338-146728
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Lillån från Lången (WA85820950)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Lillån från Lången (WA85820950)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Lillån från Lången (WA85820950)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Lillån från Lången (WA85820950)
Stationen skapades: 2015-01-27 13:11 av Länsstyrelsen i Örebro län
Senast uppdaterad: 2016-06-22 16:57 av Länsstyrelsen i Örebro län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Örebro - 18
Kommun
Örebro - 1880
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Hjälmaren
Startår
2009
Slutår
2009
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6541010
SWEREF99 TM Östlig: 477401

RT 90 2,5 gon V - X: 6573384
RT 90 2,5 gon V - Y: 1467278

WGS84 Latitud: 59.008003
WGS84 Longitud: 14.606549

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SCR, Örebro län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vattendrag, NÖVD L40 Lillån gm Örebro

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SCR, Örebro län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vattendrag, NÖVD Prioriterade ämnen   En gång 2009 2009
SCR, Örebro län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vattendrag, NÖVD Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar En gång 2009 2009
SCR, Örebro län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vattendrag, NÖVD Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar En gång 2009 2009
SCR, Örebro län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vattendrag, NÖVD Prioriterade ämnen Alaklor En gång 2009 2009
SCR, Örebro län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vattendrag, NÖVD Prioriterade ämnen Antracen En gång 2009 2009
SCR, Örebro län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vattendrag, NÖVD Prioriterade ämnen Atrazin En gång 2009 2009
SCR, Örebro län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vattendrag, NÖVD Prioriterade ämnen Bensen En gång 2009 2009
SCR, Örebro län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vattendrag, NÖVD Prioriterade ämnen Bromerad difenyleter En gång 2009 2009
SCR, Örebro län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vattendrag, NÖVD Prioriterade ämnen Kloroalkaner, C10-13 En gång 2009 2009
SCR, Örebro län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vattendrag, NÖVD Prioriterade ämnen Klorfenvinfos En gång 2009 2009
SCR, Örebro län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vattendrag, NÖVD Prioriterade ämnen Klorpyrifos En gång 2009 2009
SCR, Örebro län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vattendrag, NÖVD Prioriterade ämnen 1,2-dikloretan En gång 2009 2009
SCR, Örebro län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vattendrag, NÖVD Prioriterade ämnen Diklormetan En gång 2009 2009
SCR, Örebro län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vattendrag, NÖVD Prioriterade ämnen Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) En gång 2009 2009
SCR, Örebro län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vattendrag, NÖVD Prioriterade ämnen Diuron En gång 2009 2009
SCR, Örebro län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vattendrag, NÖVD Prioriterade ämnen Endosulfan En gång 2009 2009
SCR, Örebro län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vattendrag, NÖVD Prioriterade ämnen Fluoranten En gång 2009 2009
SCR, Örebro län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vattendrag, NÖVD Prioriterade ämnen Hexaklorbensen En gång 2009 2009
SCR, Örebro län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vattendrag, NÖVD Prioriterade ämnen Hexaklorbutadien En gång 2009 2009
SCR, Örebro län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vattendrag, NÖVD Prioriterade ämnen Hexaklorcyklohexan En gång 2009 2009
SCR, Örebro län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vattendrag, NÖVD Prioriterade ämnen Isoproturon En gång 2009 2009
SCR, Örebro län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vattendrag, NÖVD Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar En gång 2009 2009
SCR, Örebro län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vattendrag, NÖVD Prioriterade ämnen Naftalen En gång 2009 2009
SCR, Örebro län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vattendrag, NÖVD Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar En gång 2009 2009
SCR, Örebro län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vattendrag, NÖVD Prioriterade ämnen Nonylfenol (4-nonylfenol) En gång 2009 2009
SCR, Örebro län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vattendrag, NÖVD Prioriterade ämnen Oktylfenol En gång 2009 2009
SCR, Örebro län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vattendrag, NÖVD Prioriterade ämnen Pentaklorbensen En gång 2009 2009
SCR, Örebro län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vattendrag, NÖVD Prioriterade ämnen Pentaklorfenol En gång 2009 2009
SCR, Örebro län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vattendrag, NÖVD Prioriterade ämnen Simazin En gång 2009 2009
SCR, Örebro län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vattendrag, NÖVD Prioriterade ämnen Tributyltenn föreningar En gång 2009 2009
SCR, Örebro län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vattendrag, NÖVD Prioriterade ämnen Triklorbensener En gång 2009 2009
SCR, Örebro län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vattendrag, NÖVD Prioriterade ämnen Triklormetan (kloroform) En gång 2009 2009
SCR, Örebro län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vattendrag, NÖVD Prioriterade ämnen Trifluralin En gång 2009 2009
SCR, Örebro län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vattendrag, NÖVD Prioriterade ämnen Aldrin En gång 2009 2009
SCR, Örebro län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vattendrag, NÖVD Prioriterade ämnen Dieldrin En gång 2009 2009
SCR, Örebro län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vattendrag, NÖVD Prioriterade ämnen Endrin En gång 2009 2009
SCR, Örebro län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vattendrag, NÖVD Prioriterade ämnen DDT En gång 2009 2009
SCR, Örebro län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vattendrag, NÖVD Prioriterade ämnen Isodrin En gång 2009 2009
SCR, Örebro län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vattendrag, NÖVD Prioriterade ämnen Koltetraklorid En gång 2009 2009
SCR, Örebro län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vattendrag, NÖVD Prioriterade ämnen Tetrakloretylen En gång 2009 2009
SCR, Örebro län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vattendrag, NÖVD Prioriterade ämnen Trikloretylen En gång 2009 2009
SCR, Örebro län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vattendrag, NÖVD Prioriterade ämnen Benso(a)pyrene En gång 2009 2009
SCR, Örebro län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vattendrag, NÖVD Prioriterade ämnen Benso(g,h,i)perylen En gång 2009 2009
SCR, Örebro län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vattendrag, NÖVD Prioriterade ämnen Indeno(1,2,3-cd)pyren En gång 2009 2009
SCR, Örebro län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vattendrag, NÖVD Prioriterade ämnen Benso(b)fluoranten En gång 2009 2009