Vänern-Åsfjorden 2

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE658299-134840
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Vänern - Åsfjorden (WA53727092)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Vänern - Åsfjorden (WA53727092)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Vänern - Åsfjorden (WA53727092)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Vänern - Åsfjorden (WA53727092)
Stationen skapades: 2014-11-25 13:02 av Länsstyrelsen i Värmlands län
Senast uppdaterad: 2014-12-11 19:03 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Värmland - 17
Kommun
Grums - 1764
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Vänern och dess närområden
Startår
2012
Slutår
2012
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6579430
SWEREF99 TM Östlig: 394250

RT 90 2,5 gon V - X: 6582991
RT 90 2,5 gon V - Y: 1348406

WGS84 Latitud: 59,3403770047701
WGS84 Longitud: 13,1408200672671

ETRS-89 Latitud: 59.34037
ETRS-89 Longitud: 13.14080

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i fisk, screening 2012 Åsfjorden

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i fisk, screening 2012 Näringsämnen   En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i fisk, screening 2012 Näringsämnen Mangan En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i fisk, screening 2012 Prioriterade ämnen   En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i fisk, screening 2012 Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i fisk, screening 2012 Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i fisk, screening 2012 Prioriterade ämnen Antracen En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i fisk, screening 2012 Prioriterade ämnen Bensen En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i fisk, screening 2012 Prioriterade ämnen Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i fisk, screening 2012 Prioriterade ämnen Bromerad difenyleter En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i fisk, screening 2012 Prioriterade ämnen Endosulfan En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i fisk, screening 2012 Prioriterade ämnen Hexaklorbutadien En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i fisk, screening 2012 Prioriterade ämnen Fluoranten En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i fisk, screening 2012 Prioriterade ämnen Hexaklorbensen En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i fisk, screening 2012 Prioriterade ämnen Hexaklorcyklohexan En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i fisk, screening 2012 Prioriterade ämnen Naftalen En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i fisk, screening 2012 Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i fisk, screening 2012 Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i fisk, screening 2012 Prioriterade ämnen Nonylfenol (4-nonylfenol) En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i fisk, screening 2012 Prioriterade ämnen Oktylfenol En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i fisk, screening 2012 Prioriterade ämnen Pentaklorbensen En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i fisk, screening 2012 Prioriterade ämnen Tributyltenn föreningar En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i fisk, screening 2012 Prioriterade ämnen Triklorbensener En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i fisk, screening 2012 Prioriterade ämnen Trifluralin En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i fisk, screening 2012 Prioriterade ämnen Aldrin En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i fisk, screening 2012 Prioriterade ämnen Dieldrin En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i fisk, screening 2012 Prioriterade ämnen Hexabromcyklododekaner (HBCDD) En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i fisk, screening 2012 Prioriterade ämnen Endrin En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i fisk, screening 2012 Prioriterade ämnen DDT En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i fisk, screening 2012 Prioriterade ämnen Isodrin En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i fisk, screening 2012 Prioriterade ämnen Alfa-hexaklorcyklohexan En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i fisk, screening 2012 Prioriterade ämnen Gamma-hexaklorcyklohexan En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i fisk, screening 2012 Prioriterade ämnen Benso(b)fluoranten En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i fisk, screening 2012 Prioriterade ämnen Benso(g,h,i)perylen En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i fisk, screening 2012 Prioriterade ämnen Benso(k)fluoranten En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i fisk, screening 2012 Prioriterade ämnen Indeno(1,2,3-cd)pyren En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i fisk, screening 2012 Prioriterade ämnen Benso(a)pyrene En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i fisk, screening 2012 Särskilda förorenande ämnen   En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i fisk, screening 2012 Särskilda förorenande ämnen Arsenik En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i fisk, screening 2012 Särskilda förorenande ämnen Krom En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i fisk, screening 2012 Särskilda förorenande ämnen Koppar En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i fisk, screening 2012 Särskilda förorenande ämnen Zink En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i fisk, screening 2012 Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i fisk, screening 2012 Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i fisk, screening 2012 Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Acenaftylen En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i fisk, screening 2012 Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Acenaften En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i fisk, screening 2012 Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fluoren En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i fisk, screening 2012 Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fenantren En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i fisk, screening 2012 Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Pyren En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i fisk, screening 2012 Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Benso(a)antracen En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i fisk, screening 2012 Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Dibenso(a,h)antracen En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i fisk, screening 2012 Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Krysen En gång 2012 2012