Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Ävjan (WA11402175)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Ävjan (WA11402175)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Ävjan (WA11402175)
Stationen skapades: 2014-06-17 12:55
Senast uppdaterad: 2022-04-14 13:41 av Länsstyrelsen i Värmlands län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Värmland - 17
Kommun
Karlstad - 1780
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Norsälven
Startår
2008
Slutår
2020
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6586859
SWEREF99 TM Östlig: 400041

RT 90 2,5 gon V - X: 6590353
RT 90 2,5 gon V - Y: 1354288

WGS84 Latitud: 59,4084679144816
WGS84 Longitud: 13,2391070565589

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SCR, Värmlands län, Miljögifter Screening miljögifter i ytvatten, 2016 Ävjan
SCR, Värmlands län, Miljögifter Screening miljögifter i ytvatten, 2020 Ävjan
SCR, Värmlands län, Miljögifter Screening miljögifter i ytvatten, 2017 Ävjan
Validerande undersökningar, Värmlands län Bottenfauna i vattendrag Ävjan
Validerande undersökningar, Värmlands län Kiselalger Ävjan

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

Validerande undersökningar, Värmlands län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna   En gång 2010 2010
Validerande undersökningar, Värmlands län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna ASPT En gång 2010 2010
Validerande undersökningar, Värmlands län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna DJ-index En gång 2010 2010
Validerande undersökningar, Värmlands län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna MISA En gång 2010 2010
Validerande undersökningar, Värmlands län Kiselalger Påväxt-kiselalger   En gång 2008 2010
Validerande undersökningar, Värmlands län Kiselalger Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger En gång 2008 2010

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SCR, Värmlands län, Miljögifter Screening miljögifter i ytvatten, 2016 Prioriterade ämnen   En gång 2016 2016
SCR, Värmlands län, Miljögifter Screening miljögifter i ytvatten, 2016 Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar En gång 2016 2016
SCR, Värmlands län, Miljögifter Screening miljögifter i ytvatten, 2016 Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar En gång 2016 2016
SCR, Värmlands län, Miljögifter Screening miljögifter i ytvatten, 2016 Prioriterade ämnen Alaklor En gång 2016 2016
SCR, Värmlands län, Miljögifter Screening miljögifter i ytvatten, 2016 Prioriterade ämnen Bromerad difenyleter En gång 2016 2016
SCR, Värmlands län, Miljögifter Screening miljögifter i ytvatten, 2016 Prioriterade ämnen Atrazin En gång 2016 2016
SCR, Värmlands län, Miljögifter Screening miljögifter i ytvatten, 2016 Prioriterade ämnen Diuron En gång 2016 2016
SCR, Värmlands län, Miljögifter Screening miljögifter i ytvatten, 2016 Prioriterade ämnen Klorfenvinfos En gång 2016 2016
SCR, Värmlands län, Miljögifter Screening miljögifter i ytvatten, 2016 Prioriterade ämnen Klorpyrifos En gång 2016 2016
SCR, Värmlands län, Miljögifter Screening miljögifter i ytvatten, 2016 Prioriterade ämnen Diklormetan En gång 2016 2016
SCR, Värmlands län, Miljögifter Screening miljögifter i ytvatten, 2016 Prioriterade ämnen Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) En gång 2016 2016
SCR, Värmlands län, Miljögifter Screening miljögifter i ytvatten, 2016 Prioriterade ämnen Endosulfan En gång 2016 2016
SCR, Värmlands län, Miljögifter Screening miljögifter i ytvatten, 2016 Prioriterade ämnen Antracen En gång 2016 2016
SCR, Värmlands län, Miljögifter Screening miljögifter i ytvatten, 2016 Prioriterade ämnen Bensen En gång 2016 2016
SCR, Värmlands län, Miljögifter Screening miljögifter i ytvatten, 2016 Prioriterade ämnen 1,2-dikloretan En gång 2016 2016
SCR, Värmlands län, Miljögifter Screening miljögifter i ytvatten, 2016 Prioriterade ämnen Fluoranten En gång 2016 2016
SCR, Värmlands län, Miljögifter Screening miljögifter i ytvatten, 2016 Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar En gång 2016 2016
SCR, Värmlands län, Miljögifter Screening miljögifter i ytvatten, 2016 Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar En gång 2016 2016
SCR, Värmlands län, Miljögifter Screening miljögifter i ytvatten, 2016 Prioriterade ämnen Tributyltenn föreningar En gång 2016 2016
SCR, Värmlands län, Miljögifter Screening miljögifter i ytvatten, 2016 Prioriterade ämnen Isoproturon En gång 2016 2016
SCR, Värmlands län, Miljögifter Screening miljögifter i ytvatten, 2016 Prioriterade ämnen Simazin En gång 2016 2016
SCR, Värmlands län, Miljögifter Screening miljögifter i ytvatten, 2016 Prioriterade ämnen Pentaklorfenol En gång 2016 2016
SCR, Värmlands län, Miljögifter Screening miljögifter i ytvatten, 2016 Prioriterade ämnen Triklormetan (kloroform) En gång 2016 2016
SCR, Värmlands län, Miljögifter Screening miljögifter i ytvatten, 2016 Prioriterade ämnen Hexaklorbensen En gång 2016 2016
SCR, Värmlands län, Miljögifter Screening miljögifter i ytvatten, 2016 Prioriterade ämnen Hexaklorbutadien En gång 2016 2016
SCR, Värmlands län, Miljögifter Screening miljögifter i ytvatten, 2016 Prioriterade ämnen Naftalen En gång 2016 2016
SCR, Värmlands län, Miljögifter Screening miljögifter i ytvatten, 2016 Prioriterade ämnen Trifluralin En gång 2016 2016
SCR, Värmlands län, Miljögifter Screening miljögifter i ytvatten, 2016 Prioriterade ämnen Pentaklorbensen En gång 2016 2016
SCR, Värmlands län, Miljögifter Screening miljögifter i ytvatten, 2016 Prioriterade ämnen Cybutryn/Irgarol En gång 2016 2016
SCR, Värmlands län, Miljögifter Screening miljögifter i ytvatten, 2016 Prioriterade ämnen Oktylfenol En gång 2016 2016
SCR, Värmlands län, Miljögifter Screening miljögifter i ytvatten, 2016 Prioriterade ämnen Aklonifen En gång 2016 2016
SCR, Värmlands län, Miljögifter Screening miljögifter i ytvatten, 2016 Prioriterade ämnen Diklorvos En gång 2016 2016
SCR, Värmlands län, Miljögifter Screening miljögifter i ytvatten, 2016 Prioriterade ämnen Kinoxifen En gång 2016 2016
SCR, Värmlands län, Miljögifter Screening miljögifter i ytvatten, 2016 Prioriterade ämnen Terbutryn En gång 2016 2016
SCR, Värmlands län, Miljögifter Screening miljögifter i ytvatten, 2016 Prioriterade ämnen Bifenox En gång 2016 2016
SCR, Värmlands län, Miljögifter Screening miljögifter i ytvatten, 2016 Prioriterade ämnen DDT En gång 2016 2016
SCR, Värmlands län, Miljögifter Screening miljögifter i ytvatten, 2016 Prioriterade ämnen Aldrin En gång 2016 2016
SCR, Värmlands län, Miljögifter Screening miljögifter i ytvatten, 2016 Prioriterade ämnen Dieldrin En gång 2016 2016
SCR, Värmlands län, Miljögifter Screening miljögifter i ytvatten, 2016 Prioriterade ämnen Endrin En gång 2016 2016
SCR, Värmlands län, Miljögifter Screening miljögifter i ytvatten, 2016 Prioriterade ämnen Isodrin En gång 2016 2016
SCR, Värmlands län, Miljögifter Screening miljögifter i ytvatten, 2016 Prioriterade ämnen PFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater En gång 2016 2016
SCR, Värmlands län, Miljögifter Screening miljögifter i ytvatten, 2016 Prioriterade ämnen Cypermetrin En gång 2016 2016
SCR, Värmlands län, Miljögifter Screening miljögifter i ytvatten, 2016 Prioriterade ämnen Dikofol En gång 2016 2016
SCR, Värmlands län, Miljögifter Screening miljögifter i ytvatten, 2016 Prioriterade ämnen Dioxiner och dioxinlika föreningar En gång 2016 2016
SCR, Värmlands län, Miljögifter Screening miljögifter i ytvatten, 2016 Prioriterade ämnen Benso(a)pyrene En gång 2016 2016
SCR, Värmlands län, Miljögifter Screening miljögifter i ytvatten, 2016 Prioriterade ämnen Benso(b)fluoranten En gång 2016 2016
SCR, Värmlands län, Miljögifter Screening miljögifter i ytvatten, 2016 Prioriterade ämnen Benso(k)fluoranten En gång 2016 2016
SCR, Värmlands län, Miljögifter Screening miljögifter i ytvatten, 2016 Prioriterade ämnen Benso(g,h,i)perylen En gång 2016 2016
SCR, Värmlands län, Miljögifter Screening miljögifter i ytvatten, 2016 Prioriterade ämnen Indeno(1,2,3-cd)pyren En gång 2016 2016
SCR, Värmlands län, Miljögifter Screening miljögifter i ytvatten, 2016 Prioriterade ämnen Trikloretylen En gång 2016 2016
SCR, Värmlands län, Miljögifter Screening miljögifter i ytvatten, 2020 Särskilda förorenande ämnen   En gång 2020 2020
SCR, Värmlands län, Miljögifter Screening miljögifter i ytvatten, 2020 Särskilda förorenande ämnen Arsenik En gång 2020 2020
SCR, Värmlands län, Miljögifter Screening miljögifter i ytvatten, 2020 Särskilda förorenande ämnen Koppar En gång 2020 2020
SCR, Värmlands län, Miljögifter Screening miljögifter i ytvatten, 2020 Särskilda förorenande ämnen Zink En gång 2020 2020
SCR, Värmlands län, Miljögifter Screening miljögifter i ytvatten, 2020 Särskilda förorenande ämnen Krom En gång 2020 2020
SCR, Värmlands län, Miljögifter Screening miljögifter i ytvatten, 2020 Särskilda förorenande ämnen MCCP En gång 2020 2020
SCR, Värmlands län, Miljögifter Screening miljögifter i ytvatten, 2020 Särskilda förorenande ämnen Icke-dioxinlika PCB'er (6 PCB: 28,52,101,138,153,180) En gång 2020 2020
SCR, Värmlands län, Miljögifter Screening miljögifter i ytvatten, 2020 Särskilda förorenande ämnen Triclosan En gång 2020 2020
SCR, Värmlands län, Miljögifter Screening miljögifter i ytvatten, 2020 Särskilda förorenande ämnen Bronopol En gång 2020 2020
SCR, Värmlands län, Miljögifter Screening miljögifter i ytvatten, 2020 Särskilda förorenande ämnen Uran En gång 2020 2020
SCR, Värmlands län, Miljögifter Screening miljögifter i ytvatten, 2020 Särskilda förorenande ämnen Diflufenikan En gång 2020 2020
SCR, Värmlands län, Miljögifter Screening miljögifter i ytvatten, 2020 Särskilda förorenande ämnen Bisfenol A En gång 2020 2020
SCR, Värmlands län, Miljögifter Screening miljögifter i ytvatten, 2020 Särskilda förorenande ämnen Diklofenak En gång 2020 2020
SCR, Värmlands län, Miljögifter Screening miljögifter i ytvatten, 2020 Särskilda förorenande ämnen 17-alfa-etinylöstradiol En gång 2020 2020
SCR, Värmlands län, Miljögifter Screening miljögifter i ytvatten, 2020 Särskilda förorenande ämnen 17-beta-östradiol En gång 2020 2020
SCR, Värmlands län, Miljögifter Screening miljögifter i ytvatten, 2020 Särskilda förorenande ämnen Ciprofloxacin En gång 2020 2020
SCR, Värmlands län, Miljögifter Screening miljögifter i ytvatten, 2020 Särskilda förorenande ämnen Glyfosat En gång 2020 2020
SCR, Värmlands län, Miljögifter Screening miljögifter i ytvatten, 2020 Särskilda förorenande ämnen Bentazon En gång 2020 2020
SCR, Värmlands län, Miljögifter Screening miljögifter i ytvatten, 2020 Särskilda förorenande ämnen Diklorprop En gång 2020 2020
SCR, Värmlands län, Miljögifter Screening miljögifter i ytvatten, 2020 Särskilda förorenande ämnen Kloridazon En gång 2020 2020
SCR, Värmlands län, Miljögifter Screening miljögifter i ytvatten, 2020 Särskilda förorenande ämnen Summan av CAS_16484-77-8 Mecoprop –p (MCPP-P) och CAS_7085-19-0 Mecoprop En gång 2020 2020
SCR, Värmlands län, Miljögifter Screening miljögifter i ytvatten, 2020 Särskilda förorenande ämnen MCPA En gång 2020 2020
SCR, Värmlands län, Miljögifter Screening miljögifter i ytvatten, 2020 Särskilda förorenande ämnen Metribuzin En gång 2020 2020
SCR, Värmlands län, Miljögifter Screening miljögifter i ytvatten, 2020 Särskilda förorenande ämnen Metsulfuronmetyl En gång 2020 2020
SCR, Värmlands län, Miljögifter Screening miljögifter i ytvatten, 2020 Särskilda förorenande ämnen Pirimikarb En gång 2020 2020
SCR, Värmlands län, Miljögifter Screening miljögifter i ytvatten, 2020 Särskilda förorenande ämnen Sulfosulfuron En gång 2020 2020
SCR, Värmlands län, Miljögifter Screening miljögifter i ytvatten, 2016 Särskilda förorenande ämnen   En gång 2016 2016
SCR, Värmlands län, Miljögifter Screening miljögifter i ytvatten, 2016 Särskilda förorenande ämnen Arsenik En gång 2016 2016
SCR, Värmlands län, Miljögifter Screening miljögifter i ytvatten, 2016 Särskilda förorenande ämnen Koppar En gång 2016 2016
SCR, Värmlands län, Miljögifter Screening miljögifter i ytvatten, 2016 Särskilda förorenande ämnen Zink En gång 2016 2016
SCR, Värmlands län, Miljögifter Screening miljögifter i ytvatten, 2016 Särskilda förorenande ämnen Krom En gång 2016 2016
SCR, Värmlands län, Miljögifter Screening miljögifter i ytvatten, 2016 Särskilda förorenande ämnen MCCP En gång 2016 2016
SCR, Värmlands län, Miljögifter Screening miljögifter i ytvatten, 2016 Särskilda förorenande ämnen Icke-dioxinlika PCB'er (6 PCB: 28,52,101,138,153,180) En gång 2016 2016
SCR, Värmlands län, Miljögifter Screening miljögifter i ytvatten, 2016 Särskilda förorenande ämnen Triclosan En gång 2016 2016
SCR, Värmlands län, Miljögifter Screening miljögifter i ytvatten, 2016 Särskilda förorenande ämnen Bronopol En gång 2016 2016
SCR, Värmlands län, Miljögifter Screening miljögifter i ytvatten, 2016 Särskilda förorenande ämnen Uran En gång 2016 2016
SCR, Värmlands län, Miljögifter Screening miljögifter i ytvatten, 2016 Särskilda förorenande ämnen Glyfosat En gång 2016 2016
SCR, Värmlands län, Miljögifter Screening miljögifter i ytvatten, 2016 Särskilda förorenande ämnen Bentazon En gång 2016 2016
SCR, Värmlands län, Miljögifter Screening miljögifter i ytvatten, 2016 Särskilda förorenande ämnen Diklorprop En gång 2016 2016
SCR, Värmlands län, Miljögifter Screening miljögifter i ytvatten, 2016 Särskilda förorenande ämnen Kloridazon En gång 2016 2016
SCR, Värmlands län, Miljögifter Screening miljögifter i ytvatten, 2016 Särskilda förorenande ämnen Summan av CAS_16484-77-8 Mecoprop –p (MCPP-P) och CAS_7085-19-0 Mecoprop En gång 2016 2016
SCR, Värmlands län, Miljögifter Screening miljögifter i ytvatten, 2016 Särskilda förorenande ämnen MCPA En gång 2016 2016
SCR, Värmlands län, Miljögifter Screening miljögifter i ytvatten, 2016 Särskilda förorenande ämnen Metribuzin En gång 2016 2016
SCR, Värmlands län, Miljögifter Screening miljögifter i ytvatten, 2016 Särskilda förorenande ämnen Metsulfuronmetyl En gång 2016 2016
SCR, Värmlands län, Miljögifter Screening miljögifter i ytvatten, 2016 Särskilda förorenande ämnen Pirimikarb En gång 2016 2016
SCR, Värmlands län, Miljögifter Screening miljögifter i ytvatten, 2016 Särskilda förorenande ämnen Sulfosulfuron En gång 2016 2016
SCR, Värmlands län, Miljögifter Screening miljögifter i ytvatten, 2016 Särskilda förorenande ämnen Diflufenikan En gång 2016 2016
SCR, Värmlands län, Miljögifter Screening miljögifter i ytvatten, 2016 Särskilda förorenande ämnen Bisfenol A En gång 2016 2016
SCR, Värmlands län, Miljögifter Screening miljögifter i ytvatten, 2016 Särskilda förorenande ämnen Diklofenak En gång 2016 2016
SCR, Värmlands län, Miljögifter Screening miljögifter i ytvatten, 2016 Särskilda förorenande ämnen 17-alfa-etinylöstradiol En gång 2016 2016
SCR, Värmlands län, Miljögifter Screening miljögifter i ytvatten, 2016 Särskilda förorenande ämnen 17-beta-östradiol En gång 2016 2016