Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Björka älv nedströms Björken (WA91766503)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Björka älv nedströms Björken (WA91766503)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Björka älv nedströms Björken (WA91766503)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Björka älv nedströms Björken (WA91766503)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2019-01-24 09:39 av Länsstyrelsen i Värmlands län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Värmland - 17
Kommun
Sunne - 1766
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Norsälven
Startår
1984
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6642207
SWEREF99 TM Östlig: 397795

RT 90 2,5 gon V - X: 6645755
RT 90 2,5 gon V - Y: 1352715

WGS84 Latitud: 59,9046953714609
WGS84 Longitud: 13,1727402028312

ETRS-89 Latitud: 59.90462
ETRS-89 Longitud: 13.17282

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Björka Älv, Björkefors
SRK, Norsälven Vattenkemi i vattendrag Bj Björka älv, Björkefors

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Norsälven Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden   6 gånger per år 1997 -
SRK, Norsälven Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden Syrgas 6 gånger per år 1997 -
SRK, Norsälven Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden   6 gånger per år 1984 2013
SRK, Norsälven Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg 6 gånger per år 1984 2013
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen   3 gånger per år 2010 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 3 gånger per år 2010 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar 3 gånger per år 2010 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Alaklor 3 gånger per år 2010 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Antracen 3 gånger per år 2010 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Atrazin 3 gånger per år 2010 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Bromerad difenyleter 3 gånger per år 2010 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Klorfenvinfos 3 gånger per år 2010 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Klorpyrifos 3 gånger per år 2010 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) 3 gånger per år 2010 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Diuron 3 gånger per år 2010 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Endosulfan 3 gånger per år 2010 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Fluoranten 3 gånger per år 2010 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Isoproturon 3 gånger per år 2010 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 3 gånger per år 2010 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Naftalen 3 gånger per år 2010 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 3 gånger per år 2010 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Nonylfenol (4-nonylfenol) 3 gånger per år 2010 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Oktylfenol 3 gånger per år 2010 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Simazin 3 gånger per år 2010 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Tributyltenn föreningar 3 gånger per år 2010 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Trifluralin 3 gånger per år 2010 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Benso(a)pyrene 3 gånger per år 2010 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Alfa-hexaklorcyklohexan 3 gånger per år 2010 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Gamma-hexaklorcyklohexan 3 gånger per år 2010 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Benso(g,h,i)perylen 3 gånger per år 2010 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Indeno(1,2,3-cd)pyren 3 gånger per år 2010 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Benso(b)fluoranten 3 gånger per år 2010 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Benso(k)fluoranten 3 gånger per år 2010 2011
SRK, Norsälven Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   6 gånger per år 1988 -
SRK, Norsälven Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 6 gånger per år 1988 -
SRK, Norsälven Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 6 gånger per år 1988 -
SRK, Norsälven Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Nitrat + nitrit 6 gånger per år 1988 -
SRK, Norsälven Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen TOC 6 gånger per år 1997 -
SRK, Norsälven Vattenkemi i vattendrag Försurning   6 gånger per år 1984 -
SRK, Norsälven Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 6 gånger per år 1984 -
SRK, Norsälven Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 1984 -
SRK, Norsälven Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 1984 -
SRK, Norsälven Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 6 gånger per år 1984 -
SRK, Norsälven Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   6 gånger per år 1990 -
SRK, Norsälven Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 6 gånger per år 1990 -
SRK, Norsälven Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   6 gånger per år 2010 -
SRK, Norsälven Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 6 gånger per år 2010 -
SRK, Norsälven Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 6 gånger per år 2010 -
SRK, Norsälven Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 6 gånger per år 2010 -
SRK, Norsälven Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 6 gånger per år 2010 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, NorsälvenFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenVattenfärg
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningSRK, NorsälvenNäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve