Valboåsen

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE667979-820657
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): 
Förlängning av förvaltningscykel 2: 
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Gävle-/Valboåsen (WA20555656)
Stationen skapades: 2019-01-30 14:21
Vattenkategori
Grundvatten
Län
Gävleborg - 21
Kommun
Gävle - 2180
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Åtgärdsområde
Startår
2016
Slutår
2017

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi 30000_538 Valboåsen

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer

Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi pH   1 gång per år 2016 2016
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Alkalinitet   1 gång per år 2016 2016
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Arsenik   1 gång per år 2016 2016
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Kadmium och kadmiumföreningar   1 gång per år 2016 2016
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Kvicksilver och kvicksilverföreningar   1 gång per år 2016 2016
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Bekämpningsmedel   1 gång per år 2016 2016
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Totalkväve   1 gång per år 2016 2016
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Totalfosfor   1 gång per år 2016 2016
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Antracen   1 gång per år 2016 2016
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Atrazin   1 gång per år 2016 2016
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Klorid   1 gång per år 2016 2016
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Konduktivitet   1 gång per år 2016 2016
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Nitrat   1 gång per år 2016 2016
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Sulfat   1 gång per år 2016 2016
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi 1,2-dikloretan   1 gång per år 2016 2016
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Diklormetan   1 gång per år 2016 2016
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP)   1 gång per år 2016 2016
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Diuron   1 gång per år 2016 2016
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Fluoranten   1 gång per år 2016 2016
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Isoproturon   1 gång per år 2016 2016
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Bly och blyföreningar   1 gång per år 2016 2016
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Naftalen   1 gång per år 2016 2016
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Nickel och nickelföreningar   1 gång per år 2016 2016
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Nonylfenol (4-nonylfenol)   2 gånger per år 2016 2016
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Oktylfenol   1 gång per år 2016 2016
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Pentaklorfenol   1 gång per år 2016 2016
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Simazin   1 gång per år 2016 2016
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Tributyltenn föreningar   1 gång per år 2016 2016
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Triklormetan (kloroform)   1 gång per år 2016 2016
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Bensen   1 gång per år 2016 2016
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Krom   1 gång per år 2016 2016
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Zink   1 gång per år 2016 2016
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi PFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater   1 gång per år 2017 2017
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Bisfenol A   1 gång per år 2016 2016
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Bentazon   1 gång per år 2016 2016
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Cyanazin   1 gång per år 2016 2016
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Diklorprop   1 gång per år 2016 2016
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Dimetoat   1 gång per år 2016 2016
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Glyfosat   1 gång per år 2016 2016
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Kloridazon   1 gång per år 2016 2016
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi MCPA   1 gång per år 2016 2016
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Summan av CAS_16484-77-8 Mecoprop –p (MCPP-P) och CAS_7085-19-0 Mecoprop   1 gång per år 2016 2016
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Metamitron   1 gång per år 2016 2016
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Metribuzin   1 gång per år 2016 2016
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Metsulfuronmetyl   1 gång per år 2016 2016
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Pirimikarb   1 gång per år 2016 2016
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Sulfosulfuron   1 gång per år 2016 2016
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Tifensulfuronmetyl   1 gång per år 2016 2016
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Tribenuronmetyl   1 gång per år 2016 2016
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Koltetraklorid   1 gång per år 2016 2016
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Tetrakloretylen   1 gång per år 2016 2016
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Trikloretylen   1 gång per år 2016 2016
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Temperatur   1 gång per år 2016 2016
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Kalcium   1 gång per år 2016 2016
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Kobolt   1 gång per år 2016 2016
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Vanadin   1 gång per år 2016 2016
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Kalium   1 gång per år 2016 2016
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Natrium   1 gång per år 2016 2016
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi TOC   1 gång per år 2016 2016
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Benso(a)pyrene   1 gång per år 2016 2016
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Koppar   1 gång per år 2016 2016
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Trikloreten och Tetrakloreten   1 gång per år 2016 2016
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Magnesium   1 gång per år 2016 2016
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Kisel   1 gång per år 2016 2016
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Fosfat   1 gång per år 2016 2016
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Fluor   1 gång per år 2016 2016
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi 2,4-Diklorfenoxiättiksyra   1 gång per år 2016 2016
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Desetylatrazin   1 gång per år 2016 2016
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi BAM   1 gång per år 2016 2016
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Bitertanol   1 gång per år 2016 2016
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Etofumesat   1 gång per år 2016 2016
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Fluroxipyr   1 gång per år 2016 2016
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Imidakloprid   1 gång per år 2016 2016
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Klopyralid   1 gång per år 2016 2016
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Kvinmerac   1 gång per år 2016 2016
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Metalaxyl   1 gång per år 2016 2016
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Propyzamid   1 gång per år 2016 2016
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Terbutylazin   1 gång per år 2016 2016
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Terbutylazin-desetyl   1 gång per år 2016 2016
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Desisopropylatrazin   1 gång per år 2016 2016
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Metazaklor   1 gång per år 2016 2016
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Toluen   1 gång per år 2016 2016
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Etylbensen   1 gång per år 2016 2016
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Xylen   1 gång per år 2016 2016
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi 1,1,1-Trikloretan   1 gång per år 2016 2016
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi 1,1,2-Trikloretan   1 gång per år 2016 2016
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Cis-1,2-dikloreten   1 gång per år 2016 2016
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi 1,2-diklorpropan   1 gång per år 2016 2016
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Acenaftylen   1 gång per år 2016 2016
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Acenaften   1 gång per år 2016 2016
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Fluoren   1 gång per år 2016 2016
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Fenantren   1 gång per år 2016 2016
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Pyren   1 gång per år 2016 2016
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Benso(a)antracen   1 gång per år 2016 2016
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Krysen   1 gång per år 2016 2016
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Dibenso(a,h)antracen   1 gång per år 2016 2016
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Benso(g,h,i)perylen   1 gång per år 2016 2016
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Indeno(1,2,3-cd)pyren   1 gång per år 2016 2016
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Benso(b)fluoranten   1 gång per år 2016 2016
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Benso(k)fluoranten   1 gång per år 2016 2016
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi AMPA   1 gång per år 2016 2016
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Boskalid   1 gång per år 2016 2016
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi 17-alfa-etinylöstradiol   1 gång per år 2016 2016
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Diklofenak   1 gång per år 2016 2016
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi 17-beta-östradiol   1 gång per år 2016 2016
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi PFAS 11   1 gång per år 2017 2017
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Ciprofloxacin   1 gång per år 2016 2016

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kemisk kontrollerande övervakningScreening miljögifter - grundvatten i urban miljöBensen
Benso(a)pyrene
Klorid
Konduktivitet
Koppar
Nitrat
pH
Sulfat
Trikloreten och Tetrakloreten
Kemisk operativ övervakningScreening miljögifter - grundvatten i urban miljöBensen
Benso(a)pyrene
Klorid
Konduktivitet
Koppar
Nitrat
Sulfat
Trikloreten och Tetrakloreten

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning Version  
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial
Nitratdirektivet
Natura 2000