Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Tunaån (WA72261519)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Tunaån (WA72261519)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Tunaån (WA72261519)
Stationen skapades: 2015-02-19 11:05 av Länsstyrelsen i Dalarnas län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Dalarna - 20
Kommun
Borlänge - 2081
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Dalälven - SE53000
Åtgärdsområde
Övre Dalälven
Startår
2006
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6702678
SWEREF99 TM Östlig: 528512

RT 90 2,5 gon V - X: 6704653
RT 90 2,5 gon V - Y: 1484223

WGS84 Latitud: 60,459319723947
WGS84 Longitud: 15,5183916500717

ETRS-89 Latitud: 60.45931
ETRS-89 Longitud: 15.51837

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Tunaån

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen   - 2006 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar - 2015 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar - 2015 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Alaklor - 2006 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Antracen - 2006 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Atrazin - 2006 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Bensen - 2006 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Kloroalkaner, C10-13 - 2006 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Klorfenvinfos - 2006 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Klorpyrifos - 2006 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen 1,2-dikloretan - 2006 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Diklormetan - 2006 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) - 2006 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Diuron - 2006 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Endosulfan - 2006 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Fluoranten - 2006 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Hexaklorbensen - 2006 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Hexaklorbutadien - 2006 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Hexaklorcyklohexan - 2006 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Isoproturon - 2006 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar - 2015 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Naftalen - 2006 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar - 2015 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Nonylfenol (4-nonylfenol) - 2006 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Oktylfenol - 2006 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Pentaklorbensen - 2006 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Pentaklorfenol - 2006 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Simazin - 2006 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Tributyltenn föreningar - 2006 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Triklorbensener - 2006 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Triklormetan (kloroform) - 2006 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Trifluralin - 2006 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Cybutryn/Irgarol - 2018 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen PFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater - 2015 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Hexabromcyklododekaner (HBCDD) - 2018 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Aklonifen - 2011 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen DDT - 2006 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Koltetraklorid - 2011 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Tetrakloretylen - 2011 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Trikloretylen - 2011 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Benso(a)pyrene - 2006 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Cypermetrin - 2012 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Terbutryn - 2012 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Benso(g,h,i)perylen - 2006 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Benso(b)fluoranten - 2006 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Benso(k)fluoranten - 2006 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Kinoxifen - 2018 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Dikofol - 2018 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Bifenox - 2012 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Diklorvos - 2012 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Heptaklor - 2006 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Cyklodiena bekämpningsmedel - 2006 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen   - 2009 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Arsenik - 2015 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Krom - 2015 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Zink - 2015 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Koppar - 2015 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Triclosan - 2016 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen MCCP - 2011 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Bisfenol A - 2016 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Bentazon - 2009 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Diklorprop - 2008 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Glyfosat - 2009 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Kloridazon - 2009 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen MCPA - 2008 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Summan av CAS_16484-77-8 Mecoprop –p (MCPP-P) och CAS_7085-19-0 Mecoprop - 2008 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Metribuzin - 2008 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Metsulfuronmetyl - 2009 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Pirimikarb - 2008 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Sulfosulfuron - 2011 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Diflufenikan - 2012 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Uran - 2015 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen 17-alfa-etinylöstradiol - 2012 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Diklofenak - 2012 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen 17-beta-östradiol - 2012 -