Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Dalälven (WA23522216)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Dalälven (WA23522216)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Dalälven (WA23522216)
Stationen skapades: 2017-12-19 16:56 av Länsstyrelsen i Dalarnas län
Senast uppdaterad: 2018-10-31 12:18
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Dalarna - 20
Kommun
Leksand - 2029
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Dalälven - SE53000
Åtgärdsområde
Nedre Österdalälven
Startår
2006
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6732572
SWEREF99 TM Östlig: 500489

RT 90 2,5 gon V - X: 6734901
RT 90 2,5 gon V - Y: 1456557

WGS84 Latitud: 60,7287306124498
WGS84 Longitud: 15,0089758882961

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Österdalälven, Leksand

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen   - 2006 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Alaklor - 2006 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Antracen - 2006 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Atrazin - 2006 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Kloroalkaner, C10-13 - 2006 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Klorfenvinfos - 2006 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Klorpyrifos - 2006 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) - 2006 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Diuron - 2006 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Endosulfan - 2006 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Fluoranten - 2006 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Hexaklorbensen - 2006 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Hexaklorcyklohexan - 2006 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Isoproturon - 2006 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Naftalen - 2006 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Nonylfenol (4-nonylfenol) - 2006 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Oktylfenol - 2006 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Pentaklorbensen - 2006 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Pentaklorfenol - 2006 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Simazin - 2006 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Tributyltenn föreningar - 2006 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Triklorbensener - 2006 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Trifluralin - 2006 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen PFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater - 2015 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen DDT - 2006 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Benso(a)pyrene - 2006 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Benso(g,h,i)perylen - 2006 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Benso(b)fluoranten - 2006 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Benso(k)fluoranten - 2006 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Cyklodiena bekämpningsmedel - 2006 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen   - 2009 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Bentazon - 2009 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Diklorprop - 2008 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Kloridazon - 2009 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen MCPA - 2008 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Summan av CAS_16484-77-8 Mecoprop –p (MCPP-P) och CAS_7085-19-0 Mecoprop - 2008 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Metribuzin - 2008 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Metsulfuronmetyl - 2009 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Sulfosulfuron - 2011 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Diflufenikan - 2012 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen 17-alfa-etinylöstradiol - 2012 -