Vattenskyddsområde - Inrätta

  • Åtgärdskategori
  • ID: VISSMEASURETYPE000699
För att skydda nuvarande och framtida dricksvattentäkter mot föroreningar behöver vattenskyddsområden inrättas. Vattenskyddsområden är geografiskt avgränsade områden med tillhörande föreskrifter, fastställda av länsstyrelsen eller kommunen med stöd av 7 kap. miljöbalken. Föreskrifterna reglerar exempelvis hantering av bekämpningsmedel, växtskydds- och växtnäringsämnen, petroleumprodukter och andra kemikalier, infiltration av avloppsvatten och avfallshantering.
Kommunerna ansvarar för att åtgärden genomförs för allmänna dricksvattentäkter.
VISSMEASURETYPE000699
Publik och till planering
Vattenförsörjning
 
Vattenskyddsområde - Inrätta
Antal Primär enhet
20 år
2012-07-09 11:23
2019-08-15 09:36

Val av möjliga åtgärdsfaser på en åtgärd

Platsval för åtgärder

Platsval för åtgärders effekt

Prioriteringsval

Vattenförvaltning

För Påverkan som åtgärd riktas mot finns ingen uppgiftFör Miljöproblem som åtgärd riktas mot finns ingen uppgift

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Enhet för beräkning av standardvärden Antal
Hjälptext för Investeringskostnad Kostnaderna hanteras som en administrativ kostnad, se nedan.

Enhet för beräkning av standardvärden Antal

600 000 kr/st - Sverige, Land

20-400 % - Sverige, Land

Hjälptext för Utrednings- och administrativa kostnader Från ca 150-200 tkr för ett mindre vattenskyddsområde eller enklare revision.
Upp till 1,5 -2 miljoner för ett större med behov av kompletterande undersökningar.
(SGU seminarium 2012-10-18)
Huvuddelen av denna kostnad är konsultarvode.

Rörliga kostnader/intäkter

Enhet för beräkning av standardvärden Antal

6 400 kr/st/år - Sverige, Land

50-400 % - Sverige, Land

Hjälptext för Löpande kostnader Förvaltningen, tex hantering av inkommande tillstånd och dispenser, beräknas kosta en arbetsdag per år för ett genomsnittligt vattenskyddsområde. I vissa fall kan kostnaden vara betydligt högre.

Totalkostnader

Total åtgärdskostnad

Enhet för beräkning av standardvärden Antal

687 000 kr/st - Sverige, Land

20-200 % - Sverige, Land

Hjälptext för Total åtgärdskostnad 600 000 kr för inrättandet
87 000 kr för löpande kostnader under 20 år (=6400*13,59033), vilket är nuvärdet av 6400 kr/år.

Schablonerna representerar ett genomsnittligt vattenskyddsområde. Både kostnaden för att inrätta och för att förvalta kan variera avsevärt. Från ca 150-200 tkr för ett mindre vattenskyddsområde eller enklare revision.
Upp till 1,5 -2 miljoner för ett större med behov av kompletterande undersökningar. (SGU seminarium 2012-10-18). Huvuddelen av denna kostnad är konsultarvode.
Förvaltningen (tex. hantering av inkommande dispenser och tillstånd) beräknas kosta 1 arbetsdag om året.

Enhet för beräkning av standardvärden Antal
För Antaganden finns ingen uppgift

Åtgärdseffekter

För Effektparametrar finns ingen uppgift

Övriga effekter

Ett vattenskyddsområde minskar risken för förorening av dricksvattentäkten.
För Andra effekter finns ingen uppgift
För Miljömålskoppling finns ingen uppgiftFör Finansieringskällor finns ingen uppgiftFör Samarbetspartners finns ingen uppgiftFör Synergieffekter finns ingen uppgiftFör Hinder finns ingen uppgiftFör Klimatbedömning finns ingen uppgiftFör Koppling till nyckelåtgärder finns ingen uppgift