Vattenskyddsområde - Inrätta

  • Åtgärdskategori
  • ID: VISSMEASURETYPE000699
Ett vattenskyddsområde är i Sverige ett av länsstyrelse eller kommun inrättat geografiskt område till skydd för en vattenförekomst med betydelse för vattentäkt, antingen för en existerande vattentäkt eller möjlig framtida vattentäkt. Genom att upprätta vattenskyddsområde begränsas nyttjande av verksamhet som riskerar att skada vattnets kvantitativa och kvalitativa kvalitet.

Ur allmänna råd till 7 kap. 21 § Miljöbalken
”Länsstyrelse och kommun bör verka för att vattenskyddsområden skapas för åtminstone samtliga allmänna vattentäkter och större enskilda egna eller gemensamma vattentäkter. Även grund- och ytvattentillgångar, som kan antas komma att utnyttjas för vattentäkt, bör skyddas”.
VISSMEASURETYPE000699
Publik och till planering
Administrativ åtgärd
 
Skyddsåtgärder
 
Vattenskyddsområde - Inrätta
Antal Primär enhet
20 år
2012-07-09 11:23
2015-05-31 16:37

Val av möjliga åtgärdsfaser på en åtgärd

Platsval för åtgärder

Platsval för åtgärders effekt

Prioriteringsval

Vattenförvaltning

För Påverkan som åtgärd riktas mot finns ingen uppgiftFör Miljöproblem som åtgärd riktas mot finns ingen uppgift

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Enhet för beräkning av standardvärden Antal 0 kr/st - Sverige
Hjälptext för Investeringskostnad Kostnaderna hanteras som en administrativ kostnad, se nedan.

Enhet för beräkning av standardvärden Antal 600 000 kr/st - Sverige 20-400 % - Sverige
Hjälptext för Utrednings- och administrativa kostnader Från ca 150-200 tkr för ett mindre vattenskyddsområde eller enklare revision.
Upp till 1,5 -2 miljoner för ett större med behov av kompletterande undersökningar.
(SGU seminarium 2012-10-18)
Huvuddelen av denna kostnad är konsultarvode.

Rörliga kostnader/intäkter

Enhet för beräkning av standardvärden Antal 6 400 kr/st/år - Sverige 50-400 % - Sverige
Hjälptext för Löpande kostnader Förvaltningen, tex hantering av inkommande tillstånd och dispenser, beräknas kosta en arbetsdag per år för ett genomsnittligt vattenskyddsområde. I vissa fall kan kostnaden vara betydligt högre.

Totalkostnader

Enhet för beräkning av standardvärden Antal 687 000 kr/st - Sverige 20-200 % - Sverige
Hjälptext för Total åtgärdskostnad 600 000 kr för inrättandet
87 000 kr för löpande kostnader under 20 år (=6400*13,59033), vilket är nuvärdet av 6400 kr/år.

Schablonerna representerar ett genomsnittligt vattenskyddsområde. Både kostnaden för att inrätta och för att förvalta kan variera avsevärt. Från ca 150-200 tkr för ett mindre vattenskyddsområde eller enklare revision.
Upp till 1,5 -2 miljoner för ett större med behov av kompletterande undersökningar. (SGU seminarium 2012-10-18). Huvuddelen av denna kostnad är konsultarvode.
Förvaltningen (tex. hantering av inkommande dispenser och tillstånd) beräknas kosta 1 arbetsdag om året.

Total årskostnad

Enhet för beräkning av standardvärden Antal 51 000 kr/st - Sverige
För Antaganden finns ingen uppgift

Åtgärdseffekter

För Effektparametrar finns ingen uppgift

Övriga effekter

Ett vattenskyddsområde minskar risken för förorening av dricksvattentäkten.
För Andra effekter finns ingen uppgift
För Miljömålskoppling finns ingen uppgiftFör Finansieringskällor finns ingen uppgiftFör Samarbetspartners finns ingen uppgiftFör Synergieffekter finns ingen uppgiftFör Hinder finns ingen uppgiftFör Klimatbedömning finns ingen uppgiftFör Koppling till nyckelåtgärder finns ingen uppgift