Kalkfilterdiken

  • Åtgärdskategori
  • ID: VISSMEASURETYPE000720
Åtgärden är här definierad som kalkfilterdiken som anläggs i samband med ny täckdikning på lerjordar. Strukturkalk blandas in i jorden vid återfyllning av täckdiken. Den kalkinblandade jorden kan binda fosfor och ger dessutom en porös återfyllnad som förbättrar dräneringens funktion på täta lerjordar. Ytterligare en effekt kan vara att den förbättrar infiltrationen och minskar risken för stående ytvatten och för ytavrinning och erosion.
VISSMEASURETYPE000720
Publik och till planering
Åtgärder för att minska påverkan från lantbruk och hästgårdar
 
Kalkfilterdiken
Hektar Primär enhet
15 år
2012-08-28 22:11
2020-12-17 14:07

Val av möjliga åtgärdsfaser på en åtgärd

Platsval för åtgärder

Platsval för åtgärders effekt

Prioriteringsval

Vattenförvaltning

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

Diffusa källor - Jordbruk

Påverkan grundvatten

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

Övergödning p.g.a. belastning av näringsämnen

Miljöproblem grundvatten

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Enhet för beräkning av standardvärden Hektar
Hjälptext för Investeringskostnad Investeringskostnaden innefattar:
Kalkkostnad: cirka 11 340 kronor per hektar
Inblandning: cirka 4 000 kronor per hektar

För mer information se referens, Metod för påverkanstypen diffusa källor Jordbruk - Övergödning - Förslag på åtgärder och miljökvalitetsnormer.
För Rörliga kostnader/intäkter finns ingen uppgift

Totalkostnader

Total åtgärdskostnad

Enhet för beräkning av standardvärden Hektar
Hjälptext för Total åtgärdskostnad Total åtgärdskostnad är beräknad på följande viss:

Total åtgärdskostnad= Investeringskostnad + Löpande kostnader* Nuvärdesfaktor + Produktionsbortfall*Nuvärdesfaktor

Totalåtgärdskostnad= 15 440

Enhet för beräkning av standardvärden Hektar
För Antaganden finns ingen uppgift

Åtgärdseffekter

Effektparametrar

Totalfosfor - TOT_P

Ökning/Minskning Avser enhet Beräknande enhet på åtgärd
Minskning Kilogram/år Hektar
0,25 kg/år - Sverige
Kostnadseffektivitet 5353 kr per år för Minskning per kg/år Totalfosfor
Beskrivning av kostnadseffektivitet
Hjälptext för Totalfosfor
Se referens, Metod för påverkanstypen diffusa källor Jordbruk - Övergödning - Förslag på åtgärder och miljökvalitetsnormer.

För Övriga effekter finns ingen uppgiftFör Andra effekter finns ingen uppgift

Miljömålskoppling

Miljömål

7. Ingen övergödning Positiv
10. Hav i balans samt levande kust och skärgård Positiv

Miljöindikatorer

Finansieringskällor

Finansieringskällor

Jordbruksverket
Jordbruksverket - Miljöersättningar
Länsstyrelsen Reglerbar dränering ingår i programmet utvald miljö. Man kan söka ersättning för investeringen hos Länsstyrelsen som täcker en del kostnader för reglerbrunnarna. Länsstyrelsen bedömer om jordbruksmarken är lämplig för reglerbar
dränering och uppskattar risknivån för näringsläckage från åkrarna i fråga. Ersättning är 8 000 kronor per brunn dock för högst 1,5 brunnar per hektar. Man kan räkna med 1,5 brunnar/ha vid en lutning på 0,75 %. Eftersom Länsstyrelsen har en begränsad budget är det ytterst viktigt att kontakta Länsstyrelsen innan man sätter igång. Annars riskerar man att inte få någon ersättning.
För Samarbetspartners finns ingen uppgiftFör Synergieffekter finns ingen uppgiftFör Hinder finns ingen uppgiftFör Klimatbedömning finns ingen uppgiftFör Koppling till nyckelåtgärder finns ingen uppgift