Skyddszoner i jordbruksmark - gräsbevuxna, oskördade

  • Åtgärdskategori
  • ID: VISSMEASURETYPE000723
Gräsbevuxna skyddszoner längs vattendrag där det inte finns något krav på att växtmaterialet ska skördas (i enlighet med dagens stödregler för skyddszoner). Dessa får anläggas längs vattendrag som är blåmarkerade på fastighetskartan eller har rinnande vatten året runt.
VISSMEASURETYPE000723
Publik och till planering
Åtgärder för att minska påverkan från lantbruk och hästgårdar
 
Skyddszon på åkermark
 
Skyddszoner i jordbruksmark - gräsbevuxna, oskördade
Hektar Primär enhet
10 år
2012-08-30 07:58
2015-05-25 15:01

Val av möjliga åtgärdsfaser på en åtgärd

Platsval för åtgärder

Platsval för åtgärders effekt

Prioriteringsval

Vattenförvaltning

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

2.2 Diffusa källor - Jordbruk

Påverkan grundvatten

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

1.1 Övergödning p.g.a. belastning av näringsämnen

Miljöproblem grundvatten

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Enhet för beräkning av standardvärden Hektar 800 kr/ha - Sverige 75-150 % - Sverige
Hjälptext för Investeringskostnad 800 kr/ha
Antaganden:
300 maskinkostnad
300 utsäde (7,5 kg * 40 kr/kg)
200 arbete

Rörliga kostnader/intäkter

Enhet för beräkning av standardvärden Hektar 1 500 kr/ha/år - Sverige 20-160 % - Sverige
Hjälptext för Produktionsbortfall 1500 utebliven intäkt p.g.a. skyddszon. Denna kostnad varierar kraftigt bl.a. beroende på var i landet man befinner sig och vilka grödor som odlas på skiftet och dessutom p.g.a. varierande lönsamheten mellan olika år.

Totalkostnader

Total åtgärdskostnad

Enhet för beräkning av standardvärden Hektar 13 000 kr/ha - Sverige 25-160 % - Sverige
Hjälptext för Total åtgärdskostnad 800 kr investering
12200 kr nuvärdet av produktionsförlusten under 10 år*
totalt: 13000 kr
*1500 kr/år * 8,11090 (dvs nusummefaktorn för 10 år och 4% diskonteringsränta), ger ca 12200kr

Enhet för beräkning av standardvärden Hektar 1 600 kr/ha - Sverige
För Antaganden finns ingen uppgift

Åtgärdseffekter

Effektparametrar

Totalfosfor - TOT_P

Ökning/Minskning Avser enhet Beräknande enhet på åtgärd
Minskning Kilogram/år Hektar
0,1 kg/år - Sverige
Kostnadseffektivitet 26000 kr per år för Minskning per kg/år Totalfosfor
Beskrivning av kostnadseffektivitet
Hjälptext för Totalfosfor
Schablon 0,1 kg/ha (=0,45*0,2)
Antaganden:
- grundeffekt 0,45 kg/ha
- minskad effekt p.g.a. "ej optimal placering" = 20%
Som det ser ut nu så placeras många skyddszoner där man inte har någon eller liten ytavrinning. Åtgärdens effekt kommer därför att i normalfallet vara betydligt lägre än de 0,45 kg/ha som motsvarar en situation där man de facto har ytavrinning. Ett område med hög lutning, mycket spannmålsodling och mycket ytavrinning kommer ha en högre effekt, medan områden med lite ytavrinning kommer att ha mindre effekt.

Grundeffekt 0,45 kg/ha
är en årlig minskning av antal kg Tot P per hektar skyddszon (med en medelbredd på 6 m). Effekten baseras på medelvärde av intervall (0,24-0,67 kg/(ha'år)) angivet i "Buffer Zones and Constructed Wetlands as Filters for Agricultural Phosphorus" av Jaana Uusi-Kämppä *, Bent Braskerud, Håkan Jansson, Nina Syversen and Risto Uusitalo
För Övriga effekter finns ingen uppgiftFör Andra effekter finns ingen uppgift

Miljömålskoppling

Miljömål

4. Giftfri miljö Positiv
7. Ingen övergödning Positiv
8. Levande sjöar och vattendrag Positiv
10. Hav i balans samt levande kust och skärgård Positiv
11. Myllrande våtmarker Positiv

Miljöindikatorer

Finansieringskällor

Finansieringskällor

Jordbruksverket - Miljöersättningar
För Samarbetspartners finns ingen uppgift

Synergieffekter

Synergieffekter

2. Miljögifter Positiv
För Hinder finns ingen uppgift

Klimatbedömning

Klimatförändringar

Åtgärdens effekt förstärks eller åtgärden påverkas inte i ett förändrat klimat.
För Koppling till nyckelåtgärder finns ingen uppgift