Flottledsåterställning

  • Åtgärdskategori
  • ID: VISSMEASURETYPE000805
Restaurering av flottleder till ett så urprungligt skick som möjligt. I vissa fall har större stenblock tagits bort och i andra fall har ån/älven helt förändrats. Det kan därmed vara stora skillnader i omfattning av arbetet.
VISSMEASURETYPE000805
Publik och till planering
Biotopvårdande åtgärder
 
Flottledsåterställning
Meter Primär enhet
Kvadratmeter Sekundär enhet
Hektar Sekundär enhet
Antal Sekundär enhet
30 år
2013-01-11 11:28
2019-11-28 13:44

Val av möjliga åtgärdsfaser på en åtgärd

Platsval för åtgärder

Platsval för åtgärders effekt

Prioriteringsval

Vattenförvaltning

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

Förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer och slussar - okända eller föråldrade
Förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer och slussar - okända eller föråldrade: flottning
Förändring av hydrologisk regim - annat
Förändring av morfologiskt tillstånd - okända eller föråldrade
Förändring av morfologiskt tillstånd - föråldrade: flottleder

Påverkan grundvatten

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

Morfologiska förändringar och kontinuitet
Morfologiska förändringar
Kontinuitetsförändringar

Miljöproblem grundvatten

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Enhet för beräkning av standardvärden Hektar

100 000 kr/ha - Sverige, Land

20-300 % - Sverige, Land

Hjälptext för Investeringskostnad Schablonen baseras på utläggning av sten och block med grävmaskin. Shablonen baseras också på att det ska vara relativt lätt för en grävmaskin att ta sig fram till ån/älven. Materialet utgörs av rensmassor (stenblock) som återfinns i närområdet. Tillförsel av lekgrus ingår. Arbetsledning samt medverkan av erfaren biolog el motsvarande ingår.

Enhet för beräkning av standardvärden Hektar

21 000 kr/ha - Sverige, Land

50-200 % - Sverige, Land

Hjälptext för Utrednings- och administrativa kostnader Endast utredning och administrativa kostnader direkt kopplade till åtgärden.
Kostnaden inkluderar inte kostnader förenade med ansökan och prövning av tillståndspliktig verksamhet. Många markägare fördyrar processen avsevärt. Denna typ av kostnader hanteras på annat sätt.
För Rörliga kostnader/intäkter finns ingen uppgift

Totalkostnader

Total åtgärdskostnad

Enhet för beräkning av standardvärden Hektar

121 000 kr/ha - Sverige, Land

20-300 % - Sverige, Land

Hjälptext för Total åtgärdskostnad Kostnaden beräknad på åtgärdande av ett 2 ha stort område. 200 000 kr för åtgärd, 21 000 kr i utredning och adm kostnad. OBS kostnader för ansökan och prövning ingår ej här utan hanteras på annat vis.

Enhet för beräkning av standardvärden Hektar

Antagande och förutsättningar

Hjälptext för Antagande och förutsättningar
I princip hela området på 2 ha åtgärdas dvs sträckor/områden som inte åtgärder genomförs på är borträknade.
För Åtgärdseffekter finns ingen uppgift

Miljömålskoppling

Miljömål

8. Levande sjöar och vattendrag Positiv
16. Ett rikt växt- och djurliv Positiv

Miljöindikatorer

För Finansieringskällor finns ingen uppgiftFör Samarbetspartners finns ingen uppgiftFör Synergieffekter finns ingen uppgift

Hinder

Hinder

Negativa mark- och fiskerättsägare

Klimatbedömning

Klimatförändringar

Åtgärdens effekt kan förstärkas eller försvagas i ett förändrat klimat. Beakta förändrade temperaturer och förändrade flödesförhållanden i ett förändrat klimat. Åtgärden kan innebära att översvämningar kan fördröjas på väg nedströms i avrinningsområdet. Minskad översvämningsrisk kan innebära negativ påverkan på vissa biotoper. Åtgärden kan ge lokal negativ effekt om översvämningsrisken ökar. Beakta lokala förhållanden/förutsättningar innan åtgärden vidtas.

Koppling mot nyckel åtgärder

Koppling till "nyckelåtgärder" är hur VISS kopplar ihop åtgärdstyper med den struktur som används vid rapportering till EU av åtgärder som görs i Sverige. Benämningen i rapporteringen är "Keytype of Measures".

KeyTypeOfMeasuresIndicators

Åtgärder mot kontinuitetsförändringar, morfologiska förändringar och flödesförändringar
Antal km vattendrag som berörs av åtgärden