Utrivning av vandringshinder

  • Åtgärdskategori
  • ID: VISSMEASURETYPE000808
Utrivning av vandringshinder innebär helt eller delvis borttagande av artificiella vandringshinder, t.ex. en flottningsdamm, i syfte att återställa naturmiljön och skapa fria vandringsvägar för t.ex. fisk och bottenfauna. Med delvis borttagande avses att vissa delar kan vara kvar på grund av kulturhistoriskt intresse. De delar som är kvar får dock inte vara av den omfattningen att de påverkar syftet att återskapa fria vandringsvägar.
VISSMEASURETYPE000808
Publik och till planering
Möjliggöra upp- och nedströmspassage
 
Utrivning av vandringshinder
Meter Primär enhet
Antal Sekundär enhet
30 år
2013-01-11 16:02
2019-10-01 08:22

Val av möjliga åtgärdsfaser på en åtgärd

Platsval för åtgärder

Platsval för åtgärders effekt

Prioriteringsval

Vattenförvaltning

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

Förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer och slussar - för vattenkraft
Flöde och mofologi - Verksdamm, vattenkraft i drift
Förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer och slussar - för dricksvatten
Förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer och slussar - för översvämningsskydd
Förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer och slussar - för bevattning
Förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer och slussar - för turism och rekreation
Förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer och slussar - för industrin
Förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer och slussar - för sjöfart
Flöde och morfologi - Slussar
Förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer och slussar– Annat
Andra morfologiska förändringar - Vägtrummor
Förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer och slussar - okända eller föråldrade

Påverkan grundvatten

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

Morfologiska förändringar och kontinuitet
Morfologiska förändringar
Kontinuitetsförändringar

Miljöproblem grundvatten

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Enhet för beräkning av standardvärden Meter

100 000 kr/m - Sverige, Land

20-1300 % - Sverige, Land

Hjälptext för Investeringskostnad Schablonen baseras på vandringshindrets höjd (fallhöjd). Schablonen baseras på kostnader vid genomförda utrivningar av mindre vandringshinder.

Enhet för beräkning av standardvärden Meter

10 000 kr/m - Sverige, Land

70-500 % - Sverige, Land

Hjälptext för Utrednings- och administrativa kostnader Utredningskostnader som är direkt kopplade till åtgärden. Åtgärden är i princip alltid en tillståndspliktig vattenverksamhet. Åtgärdskostnaden i denna databas inkluderar dock inte framtagande av MKB och teknisk beskrivning samt ansökan om tillstånd hos mark- och miljödomstolen. Dessa kostnader hanteras på annat sätt.

Rörliga kostnader/intäkter

Enhet för beräkning av standardvärden Meter
Hjälptext för Produktionsbortfall Schablonen bygger på att ingen produktion sker. Om vandringshindret är ett vattenkraftverk, kan produktionsförlusten beräknas med hjälp av kraftverkets slukförmåga i kubikmeter vatten tillsammans med kraftverkets fallhöjd. Obs! kraftverkets fallhöjd kan vara betydligt mer än vandringshindrets höjd. I åtgärdskategorin minimitappning finns mer info om produktionsförluster.

Totalkostnader

Total åtgärdskostnad

Enhet för beräkning av standardvärden Meter

110 000 kr/m - Sverige, Land

20-300 % - Sverige, Land

Hjälptext för Total åtgärdskostnad Schablonen baseras på vandringshindrets höjd (fallhöjd). Schablonen baseras på kostnader vid genomförda utrivningar av mindre vandringshinder.

Enhet för beräkning av standardvärden Meter
För Antaganden finns ingen uppgift

Åtgärdseffekter

Effektparametrar

Effekten mäts genom antal km vattenförekomst som ligger uppströms det hinder som rivs ut eller upp till nästa definitiva vandringshinder.
För Övriga effekter finns ingen uppgiftFör Andra effekter finns ingen uppgift

Miljömålskoppling

Miljömål

8. Levande sjöar och vattendrag Positiv
10. Hav i balans samt levande kust och skärgård Positiv
16. Ett rikt växt- och djurliv Positiv

Miljöindikatorer

Finansieringskällor

Finansieringskällor

HaV - BÅ
HaV - Restaureringsmedel
Naturvårdsverket
NV - Åtgärdsprogram för hotade arter
För Samarbetspartners finns ingen uppgift

Synergieffekter

Synergieffekter

Övriga EU direktiv Positiv
4. Förändrade habitat genom fysisk påverkan Positiv
4.1 Flödesförändringar Positiv
4.2 Kontinuitetsförändringar Positiv
4.3 Morfologiska förändringar Positiv
För Hinder finns ingen uppgift

Klimatbedömning

Klimatförändringar

Åtgärdens effekt kan förstärkas eller försvagas i ett förändrat klimat. Beakta förändradeflödesförhållanden och nederbördsmönster i ett förändrat klimat. Effekten av åtgärden påverkas av flödesförhållanden. Minskad översvämningsrisk lokalt. Förändrade flödesregimer både upp- och nedströms behöver beaktas, och de effekter detta kan medföra för biotoper i vattenförekomsternas närhet. Arter ges bättre möjligheter till spridning och ev. ökad konkurrensförhållanden vid förändrade temperaturer. Beakta lokala förhållanden/förutsättningar innan åtgärden vidtas.

Koppling mot nyckel åtgärder

Koppling till "nyckelåtgärder" är hur VISS kopplar ihop åtgärdstyper med den struktur som används vid rapportering till EU av åtgärder som görs i Sverige. Benämningen i rapporteringen är "Keytype of Measures".

KeyTypeOfMeasuresIndicators

Åtgärder mot kontinuitetsförändringar, morfologiska förändringar och flödesförändringar
Antal km vattendrag som berörs av åtgärden