Utrivning av damm

  • Åtgärdskategori
  • ID: VISSMEASURETYPE000815
Utrivning av damm, eller i egentlig mening, utrivning av dammkropp som orsakar en konstgjord fördämning av sjöar eller vattendrag. Dammar kan ha och har haft många olika syften, till exempel kraftverksdammar, regleringsdammar, kvarndammar, flottningsdammar och grunddammar (för att skapa vattenspeglar i vattendrag med reducerat flöde). Syftet med en utrivning kan vara att ta bort ett vandringshinder för fisk, att återställa den naturliga transporten av sediment, att återställa de naturliga biotoperna i ett tidigare indämt område, återställa hydrologin (större dammar) med mera. För mer information, se kapitel 5.5 i Ekologisk restaurering av vattendrag.
VISSMEASURETYPE000815
Publik och till planering
Möjliggöra upp- och nedströmspassage
 
Utrivning av vandringshinder
 
Utrivning av damm
Meter Sekundär enhet
Kvadratmeter Sekundär enhet
Hektar Sekundär enhet
Antal Primär enhet
Kubikmeter Sekundär enhet
Kubikmeter per sekund Sekundär enhet
30 år
2013-01-21 19:02
2017-10-24 21:49

Val av möjliga åtgärdsfaser på en åtgärd

Platsval för åtgärder

Platsval för åtgärders effekt

Prioriteringsval

Vattenförvaltning

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

Förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer och slussar - för vattenkraft
Flöde och mofologi - Verksdamm, vattenkraft i drift
Förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer och slussar - för dricksvatten
Förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer och slussar - för översvämningsskydd
Förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer och slussar - för bevattning
Förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer och slussar - för turism och rekreation
Förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer och slussar - för industrin
Förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer och slussar - för sjöfart
Flöde och morfologi - Slussar
Förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer och slussar– Annat
Andra morfologiska förändringar - Vägtrummor
Förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer och slussar - okända eller föråldrade
Förändring av hydrologisk regim - jordbruk
Förändring av hydrologisk regim - vattenkraft
Förändring av morfologiskt tillstånd - annat
Förändring av morfologiskt tillstånd - okända eller föråldrade
Andra hydromorfologiska förändringar

Påverkan grundvatten

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

Flödesförändringar
Morfologiska förändringar och kontinuitet
Morfologiska förändringar
Kontinuitetsförändringar

Miljöproblem grundvatten

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Enhet för beräkning av standardvärden Antal

2 500 000 kr/st - Sverige, Land

10-400 % - Sverige, Land

Hjälptext för Investeringskostnad Beräknad kostnad för utrivning av ett medelstort vattenkraftverk med en effekt på ca 330 kW.

Enhet för beräkning av standardvärden Antal

20 000 kr/st - Sverige, Land

25-125 % - Sverige, Land

Hjälptext för Utrednings- och administrativa kostnader Schablonvärdet avser kostnad för utredning som är direkt kopplat till åtgärden. Vid genomförande av åtgärden tillkommer vanligtvis kostnader för framtagande av MKB och teknisk beskrivning samt ansökan till mark- och miljödomstolen. Dessa kostnader redovisas dock inte här, utan hanteras på annat sätt.

Enhet för beräkning av standardvärden Antal
Hjälptext för Restvärde

Rörliga kostnader/intäkter

Enhet för beräkning av standardvärden
Hjälptext för Löpande kostnader

Enhet för beräkning av standardvärden Antal

200 000 kr/st/år - Sverige, Land

0-500 % - Sverige, Land

Hjälptext för Produktionsbortfall Produktionsbortfallet är en nettoförlusten och varierar kraftigt mellan dammar. För dammar utan produktion är kostnaden för produktionsbortfallet obefintligt.

Totalkostnader

Total åtgärdskostnad

Enhet för beräkning av standardvärden Antal

5 980 000 kr/st - Sverige, Land

15-400 % - Sverige, Land

Hjälptext för Total åtgärdskostnad 2 520 000 kr investeringskostnad och utredning/administrativ kostnad.
3 460 000 kr (=200 000*17,29203) vilket är nuvärdet av den årliga produktionsförlusten i 30 år.
OBS ansökning och prövningskostnader tillkommer vanligtvis men redovisas inte i denna beräkning som rör den fysiska åtgärden.

Enhet för beräkning av standardvärden Antal
För Antaganden finns ingen uppgift

Åtgärdseffekter

Effektparametrar

Antal km vattenförekomst uppströms dammen som fiskar efter åtgärd kan vandra upp till nästa definitiva vandringshinder

Övriga effekter

Habitat - HABITAT

Ökning/Minskning Avser enhet Beräknande enhet på åtgärd
Ökning Kvadratmeter Kvadratmeter
Kostnadseffektivitet kr per år för Ökning per m2 Habitat
Beskrivning av kostnadseffektivitet
Hjälptext för Habitat
Avser tillskapat, tillgängliggjort eller förbättrat habitat
För Andra effekter finns ingen uppgift

Miljömålskoppling

Miljömål

8. Levande sjöar och vattendrag Positiv
16. Ett rikt växt- och djurliv Positiv

Miljöindikatorer

För Finansieringskällor finns ingen uppgiftFör Samarbetspartners finns ingen uppgiftFör Synergieffekter finns ingen uppgift

Hinder

Hinder

Negativa mark- och fiskerättsägare

Klimatbedömning

Klimatförändringar

Åtgärdens effekt kan förstärkas eller försvagas i ett förändrat klimat. Beakta förändradeflödesförhållanden och nederbördsmönster i ett förändrat klimat. Effekten av åtgärden påverkas av flödesförhållanden. Minskad översvämningsrisk lokalt. Förändrade flödesregimer både upp- och nedströms behöver beaktas, och de effekter detta kan medföra för biotoper i vattenförekomsternas närhet. Arter ges bättre möjligheter till spridning och ev. ökad konkurrensförhållanden vid förändrade temperaturer. Beakta lokala förhållanden/förutsättningar innan åtgärden vidtas.

Koppling mot nyckel åtgärder

Koppling till "nyckelåtgärder" är hur VISS kopplar ihop åtgärdstyper med den struktur som används vid rapportering till EU av åtgärder som görs i Sverige. Benämningen i rapporteringen är "Keytype of Measures".

KeyTypeOfMeasuresIndicators

Åtgärder mot kontinuitetsförändringar, morfologiska förändringar och flödesförändringar
Antal km vattendrag som berörs av åtgärden