Omläggning/byte av vägtrumma

  • Åtgärdskategori
  • ID: VISSMEASURETYPE000817
Omläggning/byte av vägtrumma som utgör vandringshinder för fisk mfl arter i syfte att skapa fria vandringsvägar. Se kap 5.8 i ekologisk restaurering av vattendrag.
VISSMEASURETYPE000817
Publik och till planering
Möjliggöra upp- och nedströmspassage
 
Omläggning/byte av vägtrumma
Meter Sekundär enhet
Antal Primär enhet
40 år
2013-01-21 20:05
2020-01-17 08:46

Val av möjliga åtgärdsfaser på en åtgärd

Platsval för åtgärder

Platsval för åtgärders effekt

Prioriteringsval

Vattenförvaltning

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

Diffusa källor - Transport och infrastruktur
Förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer och slussar– Annat
Förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer och slussar - Annat: transport
Förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer och slussar - Annat: Skogsbruk
Andra morfologiska förändringar - Vägtrummor
Förändring av hydrologisk regim - annat
Förändring av hydrologisk regim - annat: transport

Påverkan grundvatten

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

Morfologiska förändringar och kontinuitet
Kontinuitetsförändringar

Miljöproblem grundvatten

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Enhet för beräkning av standardvärden Antal 150 000 kr/st - Sverige 70-130 % - Sverige
Hjälptext för Investeringskostnad Schablonkostnaden representerar kostnaden för en omläggning/byte av vägtrummor. Kostnaden finns enbart som en nationell schablonkostnad. Kostnaden antas vara en engångskostnad, vilket då inkluderar alla tänkbara administrativa kostnader.

Schablonkostnaden baserar på EU-projektet RemiBar och det kostnader som återfinns på Åtgärder i Vatten för projektet RemiBar. Kostnaderna är inflationsjusterade och beräkningarna innehåller enbart kostnaderna för åtgärder som översteg 0 SEK. Intervallet är beräknat med hjälp av ett 99% konfidensintervall. Se bifogat referensdokument för en mer detaljerad beräkning av investeringskostnaden.
För Rörliga kostnader/intäkter finns ingen uppgift

Totalkostnader

Total åtgärdskostnad

Enhet för beräkning av standardvärden Antal 150 000 kr/st - Sverige 70-130 % - Sverige
Hjälptext för Total åtgärdskostnad Schablonkostnaden representerar kostnaden för en omläggning/byte av vägtrummor. Kostnaden finns enbart som en nationell schablonkostnad. Kostnaden antas vara en engångskostnad, vilket då inkluderar alla tänkbara administrativa kostnader.
Schablonkostnaden baserar på EU-projektet RemiBar och det kostnader som återfinns på Åtgärder i Vatten för projektet RemiBar. Kostnaderna är inflationsjusterade och beräkningarna innehåller enbart kostnaderna för åtgärder som översteg 0 SEK. Intervallet är beräknat med hjälp av ett 99% konfidensintervall. Se bifogat referensdokument för en mer detaljerad beräkning av investeringskostnaden.

Enhet för beräkning av standardvärden Antal 7 000 kr/st - Sverige
För Antaganden finns ingen uppgift
För Åtgärdseffekter finns ingen uppgift

Miljömålskoppling

Miljömål

8. Levande sjöar och vattendrag Positiv
16. Ett rikt växt- och djurliv Positiv

Miljöindikatorer

För Finansieringskällor finns ingen uppgiftFör Samarbetspartners finns ingen uppgiftFör Synergieffekter finns ingen uppgiftFör Hinder finns ingen uppgift

Klimatbedömning

Klimatförändringar

Åtgärdens effekt kan förstärkas eller försvagas i ett förändrat klimat. Beakta förändrade temperaturer och förändrade flödesförhållanden i ett förändrat klimat. Effekten kan utebli både vid kraftigt ökade flöden eller torka i ett förändrat klimat. Beakta lokala förhållanden/förutsättningar innan åtgärden vidtas.

Koppling mot nyckel åtgärder

Koppling till "nyckelåtgärder" är hur VISS kopplar ihop åtgärdstyper med den struktur som används vid rapportering till EU av åtgärder som görs i Sverige. Benämningen i rapporteringen är "Keytype of Measures".

KeyTypeOfMeasuresIndicators

Antal km vattendrag som berörs av åtgärden