Omläggning/byte av vägtrumma

  • Åtgärdskategori
  • ID: VISSMEASURETYPE000817
Omläggning/byte av vägtrumma som utgör vandringshinder för fisk mfl arter i syfte att skapa fria vandringsvägar. Se kap 5.8 i ekologisk restaurering av vattendrag.
VISSMEASURETYPE000817
Publik och till planering
Möjliggöra upp- och nedströmspassage
 
Omläggning/byte av vägtrumma
Meter Sekundär enhet
Antal Primär enhet
40 år
2013-01-21 20:05
2020-01-17 08:46

Val av möjliga åtgärdsfaser på en åtgärd

Platsval för åtgärder

Platsval för åtgärders effekt

Prioriteringsval

Vattenförvaltning

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

Diffusa källor - Transport och infrastruktur
Förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer och slussar– Annat
Förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer och slussar - Annat: transport
Förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer och slussar - Annat: Skogsbruk
Andra morfologiska förändringar - Vägtrummor
Förändring av hydrologisk regim - annat
Förändring av hydrologisk regim - annat: transport

Påverkan grundvatten

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

Morfologiska förändringar och kontinuitet
Kontinuitetsförändringar

Miljöproblem grundvatten

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Enhet för beräkning av standardvärden Antal

150 000 kr/st - Sverige, Land

70-130 % - Sverige, Land

Hjälptext för Investeringskostnad Schablonkostnaden representerar kostnaden för en omläggning/byte av vägtrummor. Kostnaden finns enbart som en nationell schablonkostnad. Kostnaden antas vara en engångskostnad, vilket då inkluderar alla tänkbara administrativa kostnader.

Schablonkostnaden baserar på EU-projektet RemiBar och det kostnader som återfinns på Åtgärder i Vatten för projektet RemiBar. Kostnaderna är inflationsjusterade och beräkningarna innehåller enbart kostnaderna för åtgärder som översteg 0 SEK. Intervallet är beräknat med hjälp av ett 99% konfidensintervall. Se bifogat referensdokument för en mer detaljerad beräkning av investeringskostnaden.
För Rörliga kostnader/intäkter finns ingen uppgift

Totalkostnader

Total åtgärdskostnad

Enhet för beräkning av standardvärden Antal

150 000 kr/st - Sverige, Land

70-130 % - Sverige, Land

Hjälptext för Total åtgärdskostnad Schablonkostnaden representerar kostnaden för en omläggning/byte av vägtrummor. Kostnaden finns enbart som en nationell schablonkostnad. Kostnaden antas vara en engångskostnad, vilket då inkluderar alla tänkbara administrativa kostnader.
Schablonkostnaden baserar på EU-projektet RemiBar och det kostnader som återfinns på Åtgärder i Vatten för projektet RemiBar. Kostnaderna är inflationsjusterade och beräkningarna innehåller enbart kostnaderna för åtgärder som översteg 0 SEK. Intervallet är beräknat med hjälp av ett 99% konfidensintervall. Se bifogat referensdokument för en mer detaljerad beräkning av investeringskostnaden.

Enhet för beräkning av standardvärden Antal
För Antaganden finns ingen uppgift
För Åtgärdseffekter finns ingen uppgift

Miljömålskoppling

Miljömål

8. Levande sjöar och vattendrag Positiv
16. Ett rikt växt- och djurliv Positiv

Miljöindikatorer

För Finansieringskällor finns ingen uppgiftFör Samarbetspartners finns ingen uppgiftFör Synergieffekter finns ingen uppgiftFör Hinder finns ingen uppgift

Klimatbedömning

Klimatförändringar

Åtgärdens effekt kan förstärkas eller försvagas i ett förändrat klimat. Beakta förändrade temperaturer och förändrade flödesförhållanden i ett förändrat klimat. Effekten kan utebli både vid kraftigt ökade flöden eller torka i ett förändrat klimat. Beakta lokala förhållanden/förutsättningar innan åtgärden vidtas.

Koppling mot nyckel åtgärder

Koppling till "nyckelåtgärder" är hur VISS kopplar ihop åtgärdstyper med den struktur som används vid rapportering till EU av åtgärder som görs i Sverige. Benämningen i rapporteringen är "Keytype of Measures".

KeyTypeOfMeasuresIndicators

Antal km vattendrag som berörs av åtgärden