Tillförsel av block, lekgrus, död ved och andra habitatstrukturer

  • Åtgärdskategori
  • ID: VISSMEASURETYPE000825
Tillförsel av block, lekgrus, död ved och andra habitatstrukturer i vattenmiljöer i syfte att återställa eller förstärka strukturer och funktioner som gynnar strömlevande organismer.
VISSMEASURETYPE000825
Publik och till planering
Biotopvårdande åtgärder
 
Biotopvård i vattendrag
 
Tillförsel av block, lekgrus, död ved och andra habitatstrukturer
Meter Sekundär enhet
Kvadratmeter Sekundär enhet
Hektar Primär enhet
Antal Sekundär enhet
Kubikmeter Sekundär enhet
30 år
2013-01-25 17:04
2017-10-24 21:12

Val av möjliga åtgärdsfaser på en åtgärd

Platsval för åtgärder

Platsval för åtgärders effekt

Prioriteringsval

Vattenförvaltning

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

Förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer och slussar - för vattenkraft
Förändring av hydrologisk regim - vattenkraft
Fysisk förlust av hela eller delar av vattenförekomster
Förändring av morfologiskt tillstånd - för översvämningsskydd
Förändring av morfologiskt tillstånd - för jordbruket
Förändring av morfologiskt tillstånd - för sjöfart
Förändring av morfologiskt tillstånd - annat
Fysiska förändringar av vattendrag - Rensning av vattendrag för flottning
Fysiska förändringar av vattendrag - Rensning av vattendrag för minskad friktionsförlust
Fysiska förändringar av vattendrag - Rensning av vattendrag för upprätthållande av markavvattning
Fysiska förändringar av sjöar vattendrag - Förbättring av fisket
Fysiska förändringar av sjöar vattendrag - Infrastruktur på land
Förändring av morfologiskt tillstånd - okända eller föråldrade
Andra hydromorfologiska förändringar
Andra morfologiska förändringar - Tätning och hårdgjorda ytor

Påverkan grundvatten

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

Flödesförändringar
Morfologiska förändringar och kontinuitet

Miljöproblem grundvatten

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Enhet för beräkning av standardvärden Hektar

100 000 kr/ha - Sverige, Land

20-300 % - Sverige, Land

Hjälptext för Investeringskostnad Kostnaden baseras på åtgärd genomförd med grävmaskin samt att allt stenmaterial med undantag av lekgrus finns på platsen. Det ska vara lätt för en grävmaskin att ta sig till platsen. I kostnaden ingår arbetsledning samt medverkan av erfaren biolog eller motsvarande med vana att restaurera vattendrag.

Enhet för beräkning av standardvärden Hektar

10 000 kr/ha - Sverige, Land

50-200 % - Sverige, Land

Hjälptext för Utrednings- och administrativa kostnader Utredningskostnad direkt kopplad till åtgärden. Kostnader för tillståndsansökan inklusive MKB och teknisk beskrivning är inte inkluderade utan hanteras på annat sätt.
För Rörliga kostnader/intäkter finns ingen uppgift

Totalkostnader

Total åtgärdskostnad

Enhet för beräkning av standardvärden Hektar

110 000 kr/ha - Sverige, Land

20-300 % - Sverige, Land

Hjälptext för Total åtgärdskostnad Kostnaden baseras på åtgärd genomförd med grävmaskin samt att allt stenmaterial med undantag av lekgrus finns på platsen. Det ska vara lätt för en grävmaskin att ta sig till platsen. I kostnaden ingår arbetsledning samt medverkan av erfaren biolog eller motsvarande med vana att restaurera vattendrag. Schablonen per hektar är beräknad på åtgärdande av ett ca 2 ha stort område.
För att genomföra åtgärden krävs vanligtvis ansökan om tillstånd hos mark- och miljödomstolen. Dessa kostnader är inte inkluderade här utan hanteras på annat sätt.

Enhet för beräkning av standardvärden Hektar
För Antaganden finns ingen uppgift

Åtgärdseffekter

För Effektparametrar finns ingen uppgift

Övriga effekter

Habitat - HABITAT

Ökning/Minskning Avser enhet Beräknande enhet på åtgärd
Ökning Kvadratmeter Kvadratmeter
Kostnadseffektivitet kr per år för Ökning per m2 Habitat
Beskrivning av kostnadseffektivitet
Hjälptext för Habitat
Avser tillskapat, tillgängliggjort eller förbättrat habitat
För Andra effekter finns ingen uppgift

Miljömålskoppling

Miljömål

8. Levande sjöar och vattendrag Positiv
16. Ett rikt växt- och djurliv Positiv

Miljöindikatorer

För Finansieringskällor finns ingen uppgiftFör Samarbetspartners finns ingen uppgiftFör Synergieffekter finns ingen uppgift

Hinder

Hinder

Negativa mark- och fiskerättsägare

Klimatbedömning

Klimatförändringar

Åtgärdens effekt kan förstärkas eller försvagas i ett förändrat klimat. Beakta förändrad nederbörd (inklusive extremnederbörd) samt förändrade flödesförhållanden i ett förändrat klimat. Extremflöden t.ex. medför större risk att spola bort grus/sten. Låga flöden torkar ut fåran och bidrar till lägre kostnadseffektivitet för åtgärden. Beakta lokala förhållanden/förutsättningar innan åtgärden vidtas.

Koppling mot nyckel åtgärder

Koppling till "nyckelåtgärder" är hur VISS kopplar ihop åtgärdstyper med den struktur som används vid rapportering till EU av åtgärder som görs i Sverige. Benämningen i rapporteringen är "Keytype of Measures".

KeyTypeOfMeasuresIndicators

Åtgärder mot kontinuitetsförändringar, morfologiska förändringar och flödesförändringar
Antal förändrade tillstånd