Minimitappning/vatten i fiskväg vid vattenkraftverk

  • Åtgärdskategori
  • ID: VISSMEASURETYPE000826
Med minimitappning avses den minsta mängd vatten som måste tappas vid tex ett vattenkraftverk exempelvis till en naturfåra (torrfåra). I vissa fall kan minimitappning dock ske genom kraftverket för att säkra vattenflödet i nedströms liggande vatten men denna åtgärd avser inte det då det inte per automatik utgör en produktionsförlust. På platser med fiskvägar tappas minimitappningen oftast genom fiskvägen och här sätter vi därför likhetstecken mellan produktionsförlust vid minimitappning och vatten i en fiskväg. Storleken på åtgärden ska vara MLQ vilket generellt motsvarar 10 % av MQ (beräkna alltså MLQ utifrån MQ och använd inte beräknade MLQ värden från vattenwebb eftersom de enligt SMHI inte stämmer så bra). Dock får flödet i en fiskväg inte understiga 300 l/s och om lax eller andra större fiskar ska nyttja fiskvägen ska minst 1 kubikmeter/s tappas. För mer info se kap 5.6 & 5.7 i ekologisk restaurering av vattendrag eller Havs- och vattenmyndighetens rapport 2013:14.
VISSMEASURETYPE000826
Publik och till planering
Åtgärder för hydrologisk regim
 
Minimitappning/vatten i fiskväg vid vattenkraftverk
Meter Primär enhet
Kubikmeter per sekund Sekundär enhet
30 år
2013-01-26 17:32
2015-05-29 19:01

Val av möjliga åtgärdsfaser på en åtgärd

Platsval för åtgärder

Platsval för åtgärders effekt

Prioriteringsval

Vattenförvaltning

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

4.2 Flöde och morfologi - Verksdamm, vattenkraft
4.5 Flöde och morfologi - Vattenflödesreglering
4.5.1 Flöde och morfologi - Reglering av flöden i vattendrag
4.5.2 Flöde och morfologi - Reglering av vattenstånd i magasin och sjöar
4.5.4 Flöde och morfologi - Reglering för kraftproduktion

Påverkan grundvatten

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

4.1 Flödesförändringar
4.2 Konnektivitetsförändringar

Ekosystemsberoende miljöproblem

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Enhet för beräkning av standardvärden
Hjälptext för Investeringskostnad Kostnaden utgör en produktionsförlust se nedan.

Rörliga kostnader/intäkter

Enhet för beräkning av standardvärden Meter 34 000 kr/m/år - Sverige 30-2000 % - Sverige
Hjälptext för Produktionsbortfall Schablonen bygger på 1 kubikmeter per sekund per meter fallhöjd. Allt vatten tas från produktionen dvs ev spillvatten är inte borträknat. Exempel produktionsbortfallet vid 5 m fallhöjd och 1 m3/s blir 215 000 kr/år, 10 m fallhöjd och 1 m3/s vatten blir 430 000 kr/år (förutsatt ett elpris på 50 öre/kWh). Vill man använda schablonen för att beräkna en tappning motsvarande MLQ kan man multiplicera med antal kubikmeter/s. Schablonens undre intervall är vid en tappning på 300 l/s det övre intervallet avser minimitappning på 20 m3/s.

Totalkostnader

Enhet för beräkning av standardvärden Meter 588 000 kr/m - Sverige 30-2000 % - Sverige
Hjälptext för Total åtgärdskostnad Schablonen bygger på 1 kubikmeter per sekund per meter fallhöjd. Allt vatten tas från produktionen dvs ev spillvatten är inte borträknat. Exempel produktionsbortfallet vid 5 m fallhöjd och 1 m3/s blir 215 000 kr/år, 10 m fallhöjd och 1 m3/s vatten blir 430 000 kr/år (förutsatt ett elpris på 50 öre/kWh). Vill man använda schablonen för att beräkna en tappning motsvarande MLQ kan man multiplicera med antal kubikmeter/s. Schablonens undre intervall är vid en tappning på 300 l/s det övre intervallet avser minimitappning på 20 m3/s.

Total årskostnad

Enhet för beräkning av standardvärden Meter 34 000 kr/m - Sverige
För Antaganden finns ingen uppgift
För Åtgärdseffekter finns ingen uppgift

Miljömålskoppling

Miljömål

8. Levande sjöar och vattendrag Positiv
16. Ett rikt växt- och djurliv Positiv

Miljöindikatorer

För Finansieringskällor finns ingen uppgiftFör Samarbetspartners finns ingen uppgift

Synergieffekter

Synergieffekter

Direktivet om vilda fåglar Positiv
Övriga EU direktiv Positiv
Direktivet om livsmiljö Positiv
4.1 Flödesförändringar Positiv
4.2 Kontinuitetsförändringar Positiv Vatten är trots allt en förutsättning för att fiskar ska kunna simma.
6.2 Förhöjda temperaturer Positiv
För Hinder finns ingen uppgift

Klimatbedömning

Klimatförändringar

Åtgärdens effekt kan förstärkas eller försvagas i ett förändrat klimat. Beakta förändrade temperaturer och förändrade flödesförhållanden i ett förändrat klimat. Effekten kan utebli både vid kraftigt ökade flöden eller torka i ett förändrat klimat. Beakta lokala förhållanden/förutsättningar innan åtgärden vidtas.

Koppling mot nyckel åtgärder

Koppling till "nyckelåtgärder" är hur VISS kopplar ihop åtgärdstyper med den struktur som används vid rapportering till EU av åtgärder som görs i Sverige. Benämningen i rapporteringen är "Keytype of Measures".

KeyTypeOfMeasuresIndicators

Åtgärder mot kontinuitetsförändringar, morfologiska förändringar och flödesförändringar