Minimitappning

  • Åtgärdskategori
  • ID: VISSMEASURETYPE000826
Med minimitappning avses den minsta mängd vatten som måste tappas vid till exempel ett vattenkraftverk. Åtgärden minimitappning är en överliggande kategori som används i de fall man inte vet var tappningen kommer eller behöver ske. Med mer information kan åtgärden preciseras och tappning genom naturfåra eller turbin kan väljas.

Tappning via turbin utgör inte per automatik en produktionsförlust, men i och med att tappning i naturfåra kan medföra förluster används för åtgärdskategorin ”Minimitappning” en schablonkostnad där energiförlusten beräknas som:
m3/s * fallhöjd * tid (8760 timmar per år) * g (9,81) = KWh
Om vattnet tappas året om används tiden 8760 timmar, men dessa siffror kan justeras. I schablonen används ett elpris på 50 öre/kWh. Kostnadsschablonen är ”bred” då schablonens undre intervall baseras på en tappning på 300 l/s och det övre intervallet avser minimitappning på 20 m3/s.

Där vatten tappas genom en fiskväg ingår kostnaden för tappningen i åtgärdskostnaden för fiskvägen och läggs inte in under åtgärdskategorin "Minimitappning".
VISSMEASURETYPE000826
Publik och till planering
Återskapa eller förbättra hydrologisk regim
 
Minimitappning
Meter Primär enhet
Kubikmeter per sekund Sekundär enhet
30 år
2013-01-26 17:32
2019-08-06 15:35

Val av möjliga åtgärdsfaser på en åtgärd

Platsval för åtgärder

Platsval för åtgärders effekt

Prioriteringsval

Vattenförvaltning

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

Förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer och slussar - för vattenkraft
Förändring av hydrologisk regim - vattenkraft

Påverkan grundvatten

För Miljöproblem som åtgärd riktas mot finns ingen uppgift

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Enhet för beräkning av standardvärden
Hjälptext för Investeringskostnad Kostnaden utgör en produktionsförlust se nedan.

Rörliga kostnader/intäkter

Enhet för beräkning av standardvärden Meter

34 000 kr/m/år - Sverige, Land

30-2000 % - Sverige, Land

Hjälptext för Produktionsbortfall Schablonen bygger på 1 kubikmeter per sekund per meter fallhöjd. Allt vatten tas från produktionen dvs ev spillvatten är inte borträknat. Exempel produktionsbortfallet vid 5 m fallhöjd och 1 m3/s blir 215 000 kr/år, 10 m fallhöjd och 1 m3/s vatten blir 430 000 kr/år (förutsatt ett elpris på 50 öre/kWh). Vill man använda schablonen för att beräkna en tappning motsvarande MLQ kan man multiplicera med antal kubikmeter/s. Schablonens undre intervall är vid en tappning på 300 l/s det övre intervallet avser minimitappning på 20 m3/s.

Totalkostnader

Total åtgärdskostnad

Enhet för beräkning av standardvärden Meter

588 000 kr/m - Sverige, Land

30-2000 % - Sverige, Land

Hjälptext för Total åtgärdskostnad Schablonen bygger på 1 kubikmeter per sekund per meter fallhöjd. Allt vatten tas från produktionen dvs ev spillvatten är inte borträknat. Exempel produktionsbortfallet vid 5 m fallhöjd och 1 m3/s blir 215 000 kr/år, 10 m fallhöjd och 1 m3/s vatten blir 430 000 kr/år (förutsatt ett elpris på 50 öre/kWh). Vill man använda schablonen för att beräkna en tappning motsvarande MLQ kan man multiplicera med antal kubikmeter/s. Schablonens undre intervall är vid en tappning på 300 l/s det övre intervallet avser minimitappning på 20 m3/s.

Enhet för beräkning av standardvärden Meter
För Antaganden finns ingen uppgift
För Åtgärdseffekter finns ingen uppgift

Miljömålskoppling

Miljömål

8. Levande sjöar och vattendrag Positiv
16. Ett rikt växt- och djurliv Positiv

Miljöindikatorer

För Finansieringskällor finns ingen uppgiftFör Samarbetspartners finns ingen uppgift

Synergieffekter

Synergieffekter

Direktivet om vilda fåglar Positiv
Övriga EU direktiv Positiv
Direktivet om livsmiljö Positiv
4.1 Flödesförändringar Positiv
4.2 Kontinuitetsförändringar Positiv Vatten är trots allt en förutsättning för att fiskar ska kunna simma.
6.2 Förhöjda temperaturer Positiv
För Hinder finns ingen uppgift

Klimatbedömning

Klimatförändringar

Åtgärdens effekt kan förstärkas eller försvagas i ett förändrat klimat. Beakta förändrade temperaturer och förändrade flödesförhållanden i ett förändrat klimat. Effekten kan utebli både vid kraftigt ökade flöden eller torka i ett förändrat klimat. Beakta lokala förhållanden/förutsättningar innan åtgärden vidtas.

Koppling mot nyckel åtgärder

Koppling till "nyckelåtgärder" är hur VISS kopplar ihop åtgärdstyper med den struktur som används vid rapportering till EU av åtgärder som görs i Sverige. Benämningen i rapporteringen är "Keytype of Measures".

KeyTypeOfMeasuresIndicators

Åtgärder mot kontinuitetsförändringar, morfologiska förändringar och flödesförändringar