Proppning av diken

  • Åtgärdskategori
  • ID: VISSMEASURETYPE000828
Proppning av diken innebär att man skapar en eller flera proppar i ett dike. Syftet kan tex vara att återställa en utdikad våtmark, minska grumling från ett skogsdike eller mer storskaligt att återskapa naturliga flöden i ett vattendrag. Se tex kapitel 5.1.3 Ekologisk restaurering av vattendrag.
VISSMEASURETYPE000828
Publik och till planering
Återskapa eller förbättra hydrologisk regim
 
Proppning av diken
Antal Primär enhet
30 år
2013-01-27 19:52
2015-05-29 19:26

Val av möjliga åtgärdsfaser på en åtgärd

Platsval för åtgärder

Platsval för åtgärders effekt

Prioriteringsval

Vattenförvaltning

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

8.9 Annan signifikant påverkan - Markavvattning

Påverkan grundvatten

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

1.2 Syrefattiga förhållanden p.g.a. belastning av organiska ämnen
4.1 Flödesförändringar
6. Annat betydande miljöproblem

Miljöproblem grundvatten

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Enhet för beräkning av standardvärden Antal

1 000 kr/st - Sverige, Land

50-500 % - Sverige, Land

Hjälptext för Investeringskostnad Kostnaden baseras på en propp av spontade brädor i tex lärk eller propp gjord av tex gallringsved. Tanken är att när brädorna eller proppen har ruttnat bort så har en naturlig propp etablerats med hjälp av sediment.
För Rörliga kostnader/intäkter finns ingen uppgift

Totalkostnader

Total åtgärdskostnad

Enhet för beräkning av standardvärden Antal

1 000 kr/st - Sverige, Land

50-200 % - Sverige, Land

Hjälptext för Total åtgärdskostnad Kostnaden baseras på en propp av spontade brädor i tex lärk eller propp gjord av tex gallringsved. Tanken är att när brädorna eller proppen har ruttnat bort så har en naturlig propp etablerats med hjälp av sediment.

Enhet för beräkning av standardvärden Antal
För Antaganden finns ingen uppgift
För Åtgärdseffekter finns ingen uppgift

Miljömålskoppling

Miljömål

8. Levande sjöar och vattendrag Positiv
11. Myllrande våtmarker Positiv
16. Ett rikt växt- och djurliv Positiv

Miljöindikatorer

För Finansieringskällor finns ingen uppgiftFör Samarbetspartners finns ingen uppgift

Synergieffekter

Synergieffekter

1. Övergödning och syrefattinga förhållanden Positiv
4. Förändrade habitat genom fysisk påverkan Positiv
4.1 Flödesförändringar Positiv
6.2 Förhöjda temperaturer Positiv

Hinder

Hinder

Negativa mark- och fiskerättsägare

Klimatbedömning

Klimatförändringar

Åtgärdens effekt kan förstärkas eller försvagas i ett förändrat klimat. Beakta förändrade temperaturer och förändrade flödesförhållanden i ett förändrat klimat. Högre temperaturer kan bidra till att åtgärden får effekt snabbare. Detta kan innebära högre kostnadseffektivitet. Lokala flödesförhållanden i ett förändrat klimat (översvämningar eller torka) bör beaktas i val av åtgärd. Beakta också översvämingsrisken och förändrad hydrologisk cykel i ett förändat klimat för att prioritera åtgärdsområden. Beakta lokala förhållanden/förutsättningar innan åtgärden vidtas.

Koppling mot nyckel åtgärder

Koppling till "nyckelåtgärder" är hur VISS kopplar ihop åtgärdstyper med den struktur som används vid rapportering till EU av åtgärder som görs i Sverige. Benämningen i rapporteringen är "Keytype of Measures".

KeyTypeOfMeasuresIndicators

Åtgärder mot läckage av gödande ämnen från jordbruk
Åtgärder mot kontinuitetsförändringar, morfologiska förändringar och flödesförändringar
Antal objekt som berörs av åtgärden