Återkoppla sidofåra eller bakvatten

  • Åtgärdskategori
  • ID: VISSMEASURETYPE000889
Åtgärd som syftar till att återskapa förbindelsen med avstängda delar av ett vattenområde. Avstängningen har ofta skapats med stenmurar eller andra typer av ledarmar för att kanalisera flödet och effektivisera transport i vattendraget, t ex vid flottning av timmer. I reglerade vattendrag med reducerat flöde har sidofåror ofta stängts av för att koncentrera flödet till en huvudgren. Sidofåror och andra grunda partier av vattendrag har en potentiellt mycket viktig ekologisk funktion som lek- och uppväxtområden för fisk och som habitat för andra vattenlevande organismer. Se Ekologisk restaurering av vattendrag, kapitel 5.9, sid. 172-173.
VISSMEASURETYPE000889
Publik och till planering
Biotopvårdande åtgärder
 
Återkoppla sidofåra eller bakvatten
Meter Sekundär enhet
Kvadratmeter Sekundär enhet
Hektar Sekundär enhet
Antal Primär enhet
Kubikmeter Sekundär enhet
30 år
2013-06-14 12:54
2017-11-23 16:14

Val av möjliga åtgärdsfaser på en åtgärd

Platsval för åtgärder

Platsval för åtgärders effekt

Prioriteringsval

Vattenförvaltning

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

Dammar, barriärer och slussar - Verksdamm, vattenkraft
Hydrologiska förändringar - Reglering för kraftproduktion
Fysisk förlust av hela eller delar av vattenförekomster
Fysisk förändring av vattenförekomstens fåra, botten, flodplan eller närområde - för översvämningsskydd
Fysiska förändringar av sjöar vattendrag - för att öka jordbruksproduktionen
Fysiska förändringar av vattenförekomster för sjöfart
Fysiska förändringar av vattenförekomster - för andra syften
Fysiska förändringar - okänt syfte, oanvänd
Annan hydromorfologisk påverkan

Påverkan grundvatten

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

Flödesförändringar
Morfologiska förändringar och kontinuitet

Miljöproblem grundvatten

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Enhet för beräkning av standardvärden Antal

15 600 kr/st - Sverige, Land

3-475 % - Sverige, Land

Hjälptext för Investeringskostnad Kostnaden för att öppna en sidofåra varierar väldigt mycket. Schablonen bygger på en åtgärd med grävmaskin under en dag samt transportkostnad för grävmaskin (5000 kr per flytt). Det lägre intervallet utgör kostnaden för en timmas handarbete och det övre bygger på åtgärd med en grävmaskin och en dumper under en arbetsvecka.

Enhet för beräkning av standardvärden Antal

1 000 kr/st - Sverige, Land

20-500 % - Sverige, Land

Hjälptext för Utrednings- och administrativa kostnader Utredning direkt kopplat till åtgärden. Kostnader för MKB och miljöprövning ska inte inkluderas.
För Rörliga kostnader/intäkter finns ingen uppgift

Totalkostnader

Total åtgärdskostnad

Enhet för beräkning av standardvärden Antal

16 600 kr/st - Sverige, Land

3-475 % - Sverige, Land

Hjälptext för Total åtgärdskostnad Kostnaden för att öppna en sidofåra varierar väldigt mycket. Schablonen bygger på en åtgärd med grävmaskin under en dag samt transportkostnad för grävmaskin (5000 kr per flytt). Det lägre intervallet utgör kostnaden för en timmas handarbete och det övre bygger på åtgärd med en grävmaskin och en dumper under en arbetsvecka.

Enhet för beräkning av standardvärden Antal
För Antaganden finns ingen uppgift

Åtgärdseffekter

För Effektparametrar finns ingen uppgift

Övriga effekter

Habitat - HABITAT

Ökning/Minskning Avser enhet Beräknande enhet på åtgärd
Ökning Kvadratmeter Kvadratmeter
Kostnadseffektivitet kr per år för Ökning per m2 Habitat
Beskrivning av kostnadseffektivitet
Hjälptext för Habitat
Avser tillskapat, tillgängliggjort eller förbättrat habitat
För Andra effekter finns ingen uppgift

Miljömålskoppling

Miljömål

8. Levande sjöar och vattendrag Positiv
16. Ett rikt växt- och djurliv Positiv

Miljöindikatorer

För Finansieringskällor finns ingen uppgiftFör Samarbetspartners finns ingen uppgift

Synergieffekter

Synergieffekter

4. Förändrade habitat genom fysisk påverkan Positiv
4.1 Flödesförändringar Positiv
4.2 Kontinuitetsförändringar Positiv
4.3 Morfologiska förändringar Positiv

Hinder

Hinder

Negativa mark- och fiskerättsägare

Klimatbedömning

Klimatförändringar

Åtgärdens effekt kan förstärkas eller försvagas i ett förändrat klimat. Beakta förändradeflödesförhållanden och nederbördsmönster i ett förändrat klimat. Effekten av åtgärden påverkas av flödesförhållanden. Ny fåra ger ökad bufferkapactitet vid höga flöden. Ny fåra kan bidra till ökade problem vid låga flöden/torka. Effekten av åtgärden kan minska om konkurrensförhållanden mellan arter förändras. Beakta lokala förhållanden/förutsättningar innan åtgärden vidtas.

Koppling mot nyckel åtgärder

Koppling till "nyckelåtgärder" är hur VISS kopplar ihop åtgärdstyper med den struktur som används vid rapportering till EU av åtgärder som görs i Sverige. Benämningen i rapporteringen är "Keytype of Measures".

KeyTypeOfMeasuresIndicators

Åtgärder mot kontinuitetsförändringar, morfologiska förändringar och flödesförändringar
Antal km vattendrag som berörs av åtgärden