Vattenskyddsområde - Översyn/revidering

  • Åtgärdskategori
  • ID: VISSMEASURETYPE000972
Ett vattenskyddsområde är i Sverige ett av länsstyrelse eller kommun inrättat geografiskt område till skydd för en vattenförekomst med betydelse för vattentäkt, antingen för en existerande vattentäkt eller möjlig framtida vattentäkt. Majoriteten av Sveriges vattenskyddsområden är inrättade enligt äldre lagstiftning än Miljöbalken och dessa kan vara i särskilt behov att ses över och eventuellt revideras med avseende på områdets utbredning och/eller tillhörande föreskrifter.
VISSMEASURETYPE000972
Publik och till planering
Antal Primär enhet
20 år
2015-03-02 10:50
2019-07-16 10:38

Val av möjliga åtgärdsfaser på en åtgärd

Platsval för åtgärder

Platsval för åtgärders effekt

Prioriteringsval

Vattenförvaltning

För Påverkan som åtgärd riktas mot finns ingen uppgiftFör Miljöproblem som åtgärd riktas mot finns ingen uppgift

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Enhet för beräkning av standardvärden Antal 0 kr/st - Sverige
Hjälptext för Investeringskostnad Kostnaderna hanteras som en administrativ kostnad istället, se nedan.

Enhet för beräkning av standardvärden Antal 600 000 kr/st - Sverige 35-200 % - Sverige
Hjälptext för Utrednings- och administrativa kostnader Översyn av befintliga vattenskyddsområden 200 - 1 000 tkr
Huvudelen är konsultarvoden.

Rörliga kostnader/intäkter

Enhet för beräkning av standardvärden Antal 6 400 kr/st/år - Sverige 50-400 % - Sverige
Hjälptext för Löpande kostnader Förvaltningen, tex hantering av inkommande tillstånd och dispenser, beräknas kosta en arbetsdag per år för ett genomsnittligt vattenskyddsområde, dvs 800 kr/timman. I vissa fall kan kostnaden vara betydligt högre.

Totalkostnader

Enhet för beräkning av standardvärden Antal 687 000 kr/st - Sverige 40-200 % - Sverige
Hjälptext för Total åtgärdskostnad 600 000 kr utredning/adm kostnader
87 000 kr (=6400*13,59033) vilket är nuvärdet av löpande kostnader i 20 år och 4% ränta.
Schablonerna representerar ett genomsnittligt vattenskyddsområde. Både kostnaden för att översynen och för att förvalta kan variera avsevärt. Översyn av befintliga vattenskyddsområden 200 000 - 1 000 000 kr för översynen. Huvudelen är konsultarvoden. Förvaltningen, tex hantering av inkommande tillstånd och dispenser, beräknas kosta en arbetsdag per år för ett genomsnittligt vattenskyddsområde. I vissa fall kan kostnaden vara betydligt högre.

Total årskostnad

Enhet för beräkning av standardvärden Antal 51 000 kr/st - Sverige
För Antaganden finns ingen uppgift

Åtgärdseffekter

För Effektparametrar finns ingen uppgift

Övriga effekter

Översyn och eventuell revidering av vattenskyddsområdet syftar till att minska risken för förorening av dricksvattentäkten.
För Andra effekter finns ingen uppgift
För Miljömålskoppling finns ingen uppgiftFör Finansieringskällor finns ingen uppgiftFör Samarbetspartners finns ingen uppgiftFör Synergieffekter finns ingen uppgiftFör Hinder finns ingen uppgiftFör Klimatbedömning finns ingen uppgiftFör Koppling till nyckelåtgärder finns ingen uppgift