Ekologiskt funktionella kantzoner - jordbruk

  • Åtgärdskategori
  • ID: VISSMEASURETYPE000976
Med ekologiskt funktionella kantzoner, avses obrukad mark vilket inkluderar strandzonen samt det fastmarksområde som direkt påverkar ytvattnen. Kantzonen kan i vissa fall även innefatta en skötselzon med begränsat uttag av träd och skörd av fånggrödor. Den ekologiskt funktionella kantzonen ska generellt vara flerskiktad och bestå av gräs, örter, buskar och träd. Betesmark och slåttervall samt övriga naturliga stränder och våtmarker utgör en del av en ekologiskt funktionell kantzon.
Den ekologiska funktionen i vattendragen påverkas bl a av beskuggning, nedfall av organiskt material och en filtrering av sediment, närsalter, vatten mm på mark. Åtgärden innebär förenklat att man skapar en zon innefattande strandzonen samt det fastmarksområde som direkt påverkar ytvattnet. Zonen bör inkludera utströmmningsområden och våtmarker. Inom zonen gynnas etablering av en naturlig vegetation och närmast vattnet bör träd och buskar dominera (med undantag för betesmarker). Storleken på zonen bör minst omfatta 15 meter men också anpassas till den omgivande marken (tex lutning) samt att den bör vara bredare (20 - 30 m) vid vatten med höga naturvärden. Till exempel bör raviner och branter generellt ha en ekologiskt funktionell kantzon. För mer info läs kapitel 5.3 i ekologisk restaurering av vattendrag.
VISSMEASURETYPE000976
Publik och till planering
Åtgärder för att minska påverkan från lantbruk och hästgårdar
 
Kantzoner jordbrukslandskapet
 
Ekologiskt funktionella kantzoner - jordbruk
Hektar Primär enhet
30 år
2015-09-16 08:39
2019-12-03 11:13

Val av möjliga åtgärdsfaser på en åtgärd

Platsval för åtgärder

Platsval för åtgärders effekt

För Prioritering finns ingen uppgift

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

Diffusa källor - Jordbruk
Diffusa källor - Transport och infrastruktur

Påverkan grundvatten

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

Morfologiska förändringar och kontinuitet

Miljöproblem grundvatten

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Enhet för beräkning av standardvärden
Hjälptext för Investeringskostnad Den ekologiskt funktionella kantzoner skapas naturligt om åkermarken läggs i träda.

Rörliga kostnader/intäkter

Enhet för beräkning av standardvärden Hektar

1 943 kr/ha/år - Sverige, Land

801 kr/ha/år - 1. Bottenviken (nationell del), Distrikt

983 kr/ha/år - 2. Bottenhavet (nationell del), Distrikt

1 943 kr/ha/år - 3. Norra Östersjön, Distrikt

2 851 kr/ha/år - 4. Södra Östersjön, Distrikt

2 399 kr/ha/år - 5. Västerhavet (nationell del), Distrikt

1 167 kr/ha/år - NO5. Int. avr. omr. Göta älv/Trysilvälven (Norge), Distrikt

1 820 kr/ha/år - 5. Västerhavet (Int. avr. omr. Glomma - Sverige), Distrikt

1 609 kr/ha/år - NO5101. Int. avr omr. Glomma (Norge), Distrikt

801 kr/ha/år - 2. Bottenhavet (Int. avr. omr. Trøndelagsfylkene - Sverige), Distrikt

801 kr/ha/år - 1. Bottenviken (Int. avr. omr. Nordland - Sverige), Distrikt

801 kr/ha/år - 1. Bottenviken (Int. avr. omr. Troms - Sverige), Distrikt

801 kr/ha/år - 1. Bottenviken (Int. dist. Torneälven - Sverige), Distrikt

801 kr/ha/år - NO1102. Int. avr omr. Trøndelag (Norge) , Distrikt

801 kr/ha/år - NO1103. Int. avr omr. Nordland (Norge) , Distrikt

801 kr/ha/år - NO1104. Int. avr omr. Troms (Norge) , Distrikt

801 kr/ha/år - NO1. Bottenviken (Int. avr. omr. Nordland - Norge), Distrikt

801 kr/ha/år - NO1TO. Torneå (Int avr. omr. - Norge) , Distrikt

801 kr/ha/år - NO2. Bottenhavet Int. avr. omr. (Norge), Distrikt

801 kr/ha/år - VHA6, Distrikt

801 kr/ha/år - FI1TO, Distrikt

50-300 % - Sverige, Land

Hjälptext för Produktionsbortfall Det finns distriktanpassade schabloner. Bygger på arrendekostnader från SLUs skyddszonsdatabas. Den nationella schablonen är den som gäller för norra Östersjöns vattendistrikt.

Totalkostnader

Total åtgärdskostnad

Enhet för beräkning av standardvärden Hektar

33 597 kr/ha - Sverige, Land

13 851 kr/ha - 1. Bottenviken (nationell del), Distrikt

17 006 kr/ha - 2. Bottenhavet (nationell del), Distrikt

33 597 kr/ha - 3. Norra Östersjön, Distrikt

49 296 kr/ha - 4. Södra Östersjön, Distrikt

41 487 kr/ha - 5. Västerhavet (nationell del), Distrikt

20 175 kr/ha - NO5. Int. avr. omr. Göta älv/Trysilvälven (Norge), Distrikt

31 475 kr/ha - 5. Västerhavet (Int. avr. omr. Glomma - Sverige), Distrikt

27 825 kr/ha - NO5101. Int. avr omr. Glomma (Norge), Distrikt

13 851 kr/ha - 2. Bottenhavet (Int. avr. omr. Trøndelagsfylkene - Sverige), Distrikt

13 851 kr/ha - 1. Bottenviken (Int. avr. omr. Nordland - Sverige), Distrikt

13 851 kr/ha - 1. Bottenviken (Int. avr. omr. Troms - Sverige), Distrikt

13 851 kr/ha - 1. Bottenviken (Int. dist. Torneälven - Sverige), Distrikt

13 851 kr/ha - NO1102. Int. avr omr. Trøndelag (Norge) , Distrikt

13 851 kr/ha - NO1103. Int. avr omr. Nordland (Norge) , Distrikt

13 851 kr/ha - NO1104. Int. avr omr. Troms (Norge) , Distrikt

13 851 kr/ha - NO1. Bottenviken (Int. avr. omr. Nordland - Norge), Distrikt

13 851 kr/ha - NO1TO. Torneå (Int avr. omr. - Norge) , Distrikt

13 851 kr/ha - NO2. Bottenhavet Int. avr. omr. (Norge), Distrikt

13 851 kr/ha - VHA6, Distrikt

13 851 kr/ha - FI1TO, Distrikt

13 851 kr/ha - FIVHA6. Finska delen av Torneälvens avrinningsområde, Distrikt

5-160 % - Sverige, Land

Hjälptext för Total åtgärdskostnad Det finns distriktanpassade schabloner. Bygger på arrendekostnader från SLUs skyddszonsdatabas. Den nationella schablonen är den som gäller för norra Östersjöns vattendistrikt.

Enhet för beräkning av standardvärden Hektar
För Antaganden finns ingen uppgift
För Åtgärdseffekter finns ingen uppgift

Miljömålskoppling

Miljömål

7. Ingen övergödning Positiv
8. Levande sjöar och vattendrag Positiv
11. Myllrande våtmarker Positiv
12. Levande skogar Positiv
16. Ett rikt växt- och djurliv Positiv

Miljöindikatorer

Finansieringskällor

Finansieringskällor

Jordbruksverket
Länsstyrelsen - LOVA
Länsstyrelsen - LONA
Havs och vattenmyndigheten
Naturvårdsverket
För Samarbetspartners finns ingen uppgift

Synergieffekter

Synergieffekter

Övriga EU direktiv Positiv
4. Förändrade habitat genom fysisk påverkan Positiv
4.3 Morfologiska förändringar Positiv
6.2 Förhöjda temperaturer Positiv

Hinder

Hinder

Negativa mark- och fiskerättsägare

Klimatbedömning

Klimatförändringar

Åtgärdens effekt kan förstärkas eller försvagas i ett förändrat klimat. Beakta förändrade temperaturer och förändrade nederbördsmönster i ett förändrat klimat för effekt av åtgärd. Åtgärden kan innebära ökad lokal översvämningsrisk. Effekten kan utebli både vid kraftigt ökade flöden eller torka i ett förändrat klimat. Beakta lokala förhållanden/förutsättningar innan åtgärden vidtas.

Koppling mot nyckel åtgärder

Koppling till "nyckelåtgärder" är hur VISS kopplar ihop åtgärdstyper med den struktur som används vid rapportering till EU av åtgärder som görs i Sverige. Benämningen i rapporteringen är "Keytype of Measures".

KeyTypeOfMeasuresIndicators

Åtgärder mot läckage av gödande ämnen från jordbruk
Åtgärder mot kontinuitetsförändringar, morfologiska förändringar och flödesförändringar
Antal km vattendrag som berörs av åtgärden