Öppnande av vägbank

  • Åtgärdskategori
  • ID: VISSMEASURETYPE001033
Åtgärden Öppnande av vägbank avser anläggningar/konstruktioner i grunda vattenområden i kustvatten eller sjö, där det inte finns en uppströms och nedströms sida men vattnets biologi påverkas av konstruktionen. En vägbank kan påverka alla tre hydromorfologiska faktorer (längsgående konnektivitet, strömningsförhållanden och morfologi i det grunda vattenområdet). Åtgärden syftar till att möjliggöra vattengenomströmning och vandring av vattenlevande organismer förbi/genom en befintlig vägbank. Antingen tas vägbanken bort helt om den inte längre behövs eller så ser man till möjligheter att öppna upp vägbanken med t.ex. en vägtrumma för att möjliggöra vattengenomströmning och vandring av vattenlevande organismer. Länsstyrelsen i Västra Götaland har gjort en pilotstudie om vägbankar där större öppningar kan förbättra vattencirkulation i instängda vikar och sund med begränsad vattenomsättning
VISSMEASURETYPE001033
Publik och till planering
Biotopvårdande åtgärder
 
Öppnande av vägbank
Meter Sekundär enhet
Antal Primär enhet
30 år
2019-07-18 10:53
2020-12-04 11:23

Val av möjliga åtgärdsfaser på en åtgärd

Platsval för åtgärder

Platsval för åtgärders effekt

För Prioritering finns ingen uppgift

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

Diffusa källor - Urban markanvändning
Diffusa källor - Jordbruk
Diffusa källor - Skogsbruk
Diffusa källor - Transport och infrastruktur
Diffusa källor - Enskilda avlopp
Förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer och slussar– Annat
Förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer och slussar - Annat: transport
Förändring av hydrologisk regim - annat
Förändring av hydrologisk regim - annat: transport
Förändring av morfologiskt tillstånd - annat
Förändring av morfologiskt tillstånd - annat: transport

Påverkan grundvatten

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

Övergödning p.g.a. belastning av näringsämnen
Syrefattiga förhållanden p.g.a. belastning av organiska ämnen
Flödesförändringar
Morfologiska förändringar och kontinuitet
Morfologiska förändringar
Kontinuitetsförändringar

Miljöproblem grundvatten

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Enhet för beräkning av standardvärden Antal
Hjälptext för Investeringskostnad Bedömning gjord baserat på redovisning av ett regeringsuppdrag som gjordes i västerhavets distrikt. Rapport: 2009:57, Restaurering av övergödda
havsvikar i Västerhavets vattendistrikt – redovisning av regeringsuppdrag. Där hänvisar de till att kostnaderna ligger mellan cirka 370 000 och 2 000 000 kronor, ett genomsnitt blir cirka 1 185 000 kronor. Med justering för inflationen mellan 2009 och 2020 (cirka 12,56 procent) blir den slutgiltiga kostnaden cirka 1 238 160 kronor per åtgärd, avrundat 1 240 000 kr.

För Rörliga kostnader/intäkter finns ingen uppgift

Totalkostnader

Enhet för beräkning av standardvärden
För Antaganden finns ingen uppgift
För Åtgärdseffekter finns ingen uppgiftFör Miljömålskoppling finns ingen uppgiftFör Finansieringskällor finns ingen uppgiftFör Samarbetspartners finns ingen uppgiftFör Synergieffekter finns ingen uppgiftFör Hinder finns ingen uppgiftFör Klimatbedömning finns ingen uppgiftFör Koppling till nyckelåtgärder finns ingen uppgift