RMÖ, Bekämpningsmedel i skånska vattendrag

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (aktuell) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Regional miljöövervakning vars syfte är att undersöka bekämpningsmedelsbelastningen i skånska vattendrag.
Ej granskad
Miljögiftssamordning
Löpande program
Länsstyrelsen i Skåne län
RMÖ, Regional miljöövervakning
2010
-
0
Skåne
2015-01-16 10:15
2019-07-09 15:00

Undersökningstyper
Startår 2010 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Prioriterade ämnen 2010 - annat SLU, Institutionen för mark och miljö
Alaklor 2010 - annat SLU, Institutionen för mark och miljö
Atrazin 2010 - annat SLU, Institutionen för mark och miljö
Klorfenvinfos 2010 - annat SLU, Institutionen för mark och miljö
Klorpyrifos 2010 - annat SLU, Institutionen för mark och miljö
Diuron 2010 - annat SLU, Institutionen för mark och miljö
Endosulfan 2010 - annat SLU, Institutionen för mark och miljö
Isoproturon 2010 - annat SLU, Institutionen för mark och miljö
Simazin 2010 - annat SLU, Institutionen för mark och miljö
Trifluralin 2010 - annat SLU, Institutionen för mark och miljö
Aklonifen 2010 - annat SLU, Institutionen för mark och miljö
Cypermetrin 2010 - annat SLU, Institutionen för mark och miljö
Alfa-hexaklorcyklohexan 2010 - annat SLU, Institutionen för mark och miljö
Terbutryn 2010 - annat SLU, Institutionen för mark och miljö
Kinoxifen 2010 - annat SLU, Institutionen för mark och miljö
Bifenox 2010 - annat SLU, Institutionen för mark och miljö
Diklorvos 2010 - annat SLU, Institutionen för mark och miljö
Särskilda förorenande ämnen 2010 - annat SLU, Institutionen för mark och miljö
Bentazon 2010 - annat SLU, Institutionen för mark och miljö
Diklorprop 2010 - annat SLU, Institutionen för mark och miljö
Glyfosat 2010 - annat SLU, Institutionen för mark och miljö
Kloridazon 2010 - annat SLU, Institutionen för mark och miljö
MCPA 2010 - annat SLU, Institutionen för mark och miljö
Summan av CAS_16484-77-8 Mecoprop –p (MCPP-P) och CAS_7085-19-0 Mecoprop 2010 - annat SLU, Institutionen för mark och miljö
Metribuzin 2010 - annat SLU, Institutionen för mark och miljö
Metsulfuronmetyl 2010 - annat SLU, Institutionen för mark och miljö
Pirimikarb 2010 - annat SLU, Institutionen för mark och miljö
Diflufenikan 2010 - annat SLU, Institutionen för mark och miljö
Imidakloprid 2010 - annat SLU, Institutionen för mark och miljö
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 2010 - annat SLU, Institutionen för mark och miljö
Cyanazin 2010 - annat SLU, Institutionen för mark och miljö
Dimetoat 2010 - annat SLU, Institutionen för mark och miljö
Fenpropimorf 2010 - annat SLU, Institutionen för mark och miljö
Metamitron 2010 - annat SLU, Institutionen för mark och miljö
Tifensulfuronmetyl 2010 - annat SLU, Institutionen för mark och miljö
Tribenuronmetyl 2010 - annat SLU, Institutionen för mark och miljö
Alfa-cypermetrin 2010 - annat SLU, Institutionen för mark och miljö
2,4-Diklorfenoxiättiksyra 2010 - annat SLU, Institutionen för mark och miljö
Azoxystrobin 2010 - annat SLU, Institutionen för mark och miljö
BAM 2010 - annat SLU, Institutionen för mark och miljö
Beta-cyflutrin 2010 - annat SLU, Institutionen för mark och miljö
Bitertanol 2010 - annat SLU, Institutionen för mark och miljö
Cyflutrin 2010 - annat SLU, Institutionen för mark och miljö
Cyprodinil 2010 - annat SLU, Institutionen för mark och miljö
Deltametrin 2010 - annat SLU, Institutionen för mark och miljö
Esfenvalerat 2010 - annat SLU, Institutionen för mark och miljö
Etofumesat 2010 - annat SLU, Institutionen för mark och miljö
Fenitrotion 2010 - annat SLU, Institutionen för mark och miljö
Fenmedifam 2010 - annat SLU, Institutionen för mark och miljö
Fluroxipyr 2010 - annat SLU, Institutionen för mark och miljö
Flurtamon 2010 - annat SLU, Institutionen för mark och miljö
Fuberidazol 2010 - annat SLU, Institutionen för mark och miljö
Imazalil 2010 - annat SLU, Institutionen för mark och miljö
Klopyralid 2010 - annat SLU, Institutionen för mark och miljö
Kvinmerac 2010 - annat SLU, Institutionen för mark och miljö
Lambda cyhalotrin 2010 - annat SLU, Institutionen för mark och miljö
Metalaxyl 2010 - annat SLU, Institutionen för mark och miljö
Pendimetalin 2010 - annat SLU, Institutionen för mark och miljö
Permetrin 2010 - annat SLU, Institutionen för mark och miljö
Prokloraz 2010 - annat SLU, Institutionen för mark och miljö
Propikonazol 2010 - annat SLU, Institutionen för mark och miljö
Propyzamid 2010 - annat SLU, Institutionen för mark och miljö
Prosulfokarb 2010 - annat SLU, Institutionen för mark och miljö
Terbutylazin 2010 - annat SLU, Institutionen för mark och miljö
Terbutylazin-desetyl 2010 - annat SLU, Institutionen för mark och miljö
Tolklofosmetyl 2010 - annat SLU, Institutionen för mark och miljö
Hexazinon 2010 - annat SLU, Institutionen för mark och miljö
Metazaklor 2010 - annat SLU, Institutionen för mark och miljö