RK, Petiksnäsgruvan

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Recipientundersökning i Rengårdsbäcken för uppföljning av ev påverkan från Petiksnäsgruvan. Analys av vattenkemi.
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Boliden AB
RK, Recipientkontroll
1999
-
Pågående
Västerbotten
2015-02-25 21:05
2015-02-25 21:06

Undersökningstyper Vattenkemi i vattendrag
Startår 1999 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Näringsämnen 1999 - 4 gånger per år Boliden AB
Tot-N, Tot-P
Totalkväve 1999 - 4 gånger per år Boliden AB
Totalfosfor 1999 - 4 gånger per år Boliden AB
Prioriterade ämnen 1999 - 4 gånger per år Boliden AB
Analys av totalhalter i metallerna bly, kadmium, kvicksilver och nickel
Kadmium och kadmiumföreningar 1999 - 4 gånger per år Boliden AB
Kvicksilver och kvicksilverföreningar 1999 - 4 gånger per år Boliden AB
Bly och blyföreningar 1999 - 4 gånger per år Boliden AB
Nickel och nickelföreningar 1999 - 4 gånger per år Boliden AB
Särskilda förorenande ämnen 1999 - 4 gånger per år Boliden AB
Analys av totalhalter i metallerna koppar, zink, arsenik samt krom
Arsenik 1999 - 4 gånger per år Boliden AB
Krom 1999 - 4 gånger per år Boliden AB
Zink 1999 - 4 gånger per år Boliden AB
Koppar 1999 - 4 gånger per år Boliden AB
Salthaltsförhållanden 1999 - 4 gånger per år Boliden AB
Konduktivitet
Försurning 1999 - 4 gånger per år Boliden AB
Analys av pH, sulfat och alkanitet.
pH 1999 - 4 gånger per år Boliden AB
Alkalinitet 1999 - 4 gånger per år Boliden AB
Sulfat 1999 - 4 gånger per år Boliden AB
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 1999 - 4 gånger per år Boliden AB
Analys av aluminium, Barium, kalcium, kobolt, kalium, natrium och svavel
Kalcium 1999 - 4 gånger per år Boliden AB
Kobolt 1999 - 4 gånger per år Boliden AB
Kalium 1999 - 4 gånger per år Boliden AB
Natrium 1999 - 4 gånger per år Boliden AB
Totalaluminium 1999 - 4 gånger per år Boliden AB
Barium 1999 - 4 gånger per år Boliden AB
Totalsvavel 1999 - 4 gånger per år Boliden AB