Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2021-02-15 15:44 av Länsstyrelsen i Jönköpings län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Jönköping - 06
Kommun
Vetlanda - 0685
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Emån - SE74000
Åtgärdsområde
Emån
Startår
1983
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6363872
SWEREF99 TM Östlig: 506232

RT 90 2,5 gon V - X: 6366000
RT 90 2,5 gon V - Y: 1457850

WGS84 Latitud: 57.417551603
WGS84 Longitud: 15.1037629462

ETRS-89 Latitud: 57.41755
ETRS-89 Longitud: 15.10375

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Emån Vattenkemi och metaller i vattendrag EM902 Vetlandabäcken, Nedstr. Vetlanda ARV
SRK, Emån Kiselalger i vattendrag EM902 Vetlandabäcken, Nedstr. Vetlanda ARV
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i sediment

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Emån Vattenkemi och metaller i vattendrag Syrgasförhållanden   12 gånger per år 1983 -
SRK, Emån Vattenkemi och metaller i vattendrag Syrgasförhållanden Syrgas 12 gånger per år 1983 -
SRK, Emån Vattenkemi och metaller i vattendrag Ljusförhållanden   12 gånger per år 1983 -
SRK, Emån Vattenkemi och metaller i vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg 12 gånger per år 1983 -
SRK, Emån Vattenkemi och metaller i vattendrag Ljusförhållanden Grumlighet 12 gånger per år 1983 -
SRK, Emån Vattenkemi och metaller i vattendrag Prioriterade ämnen   6 gånger per år 1983 -
SRK, Emån Vattenkemi och metaller i vattendrag Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 6 gånger per år 1983 -
SRK, Emån Vattenkemi och metaller i vattendrag Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 6 gånger per år 1983 -
SRK, Emån Vattenkemi och metaller i vattendrag Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 6 gånger per år 1983 -
SRK, Emån Vattenkemi och metaller i vattendrag Näringsämnen   12 gånger per år 1983 -
SRK, Emån Vattenkemi och metaller i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 12 gånger per år 1983 -
SRK, Emån Vattenkemi och metaller i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 12 gånger per år 1983 -
SRK, Emån Vattenkemi och metaller i vattendrag Näringsämnen Järn 6 gånger per år 1983 -
SRK, Emån Vattenkemi och metaller i vattendrag Näringsämnen Mangan 6 gånger per år 1983 -
SRK, Emån Vattenkemi och metaller i vattendrag Näringsämnen Kisel 6 gånger per år 1983 -
SRK, Emån Vattenkemi och metaller i vattendrag Näringsämnen Nitrat + nitrit 12 gånger per år 1983 -
SRK, Emån Vattenkemi och metaller i vattendrag Näringsämnen TOC 12 gånger per år 1983 -
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen   En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Alaklor En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Antracen En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Atrazin En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Bensen En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Bromerad difenyleter En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Kloroalkaner, C10-13 En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Klorfenvinfos En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Klorpyrifos En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen 1,2-dikloretan En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Diklormetan En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Diuron En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Endosulfan En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Fluoranten En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Hexaklorbensen En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Hexaklorbutadien En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Hexaklorcyklohexan En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Isoproturon En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Naftalen En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Nonylfenol (4-nonylfenol) En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Oktylfenol En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Pentaklorbensen En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Pentaklorfenol En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Polyaromatiska kolväten (PAH) En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Simazin En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Tributyltenn föreningar En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Triklorbensener En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Triklormetan (kloroform) En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Trifluralin En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Aldrin En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Hexabromcyklododekaner (HBCDD) En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Benso(a)pyrene En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Benso(g,h,i)perylen En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Indeno(1,2,3-cd)pyren En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Benso(b)fluoranten En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Benso(k)fluoranten En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Dieldrin En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Gamma-hexaklorcyklohexan En gång 2009 2009
SRK, Emån Vattenkemi och metaller i vattendrag Försurning   12 gånger per år 1983 -
SRK, Emån Vattenkemi och metaller i vattendrag Försurning pH 12 gånger per år 1983 -
SRK, Emån Vattenkemi och metaller i vattendrag Försurning Alkalinitet 12 gånger per år 1983 -
SRK, Emån Vattenkemi och metaller i vattendrag Försurning Sulfat 6 gånger per år 1983 -
SRK, Emån Vattenkemi och metaller i vattendrag Salthaltsförhållanden   12 gånger per år 1983 -
SRK, Emån Vattenkemi och metaller i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 12 gånger per år 1983 -
SRK, Emån Vattenkemi och metaller i vattendrag Temperaturförhållande   12 gånger per år 1983 -
SRK, Emån Vattenkemi och metaller i vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 12 gånger per år 1983 -
SRK, Emån Vattenkemi och metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen   6 gånger per år 1983 -
SRK, Emån Vattenkemi och metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Arsenik 6 gånger per år 1983 -
SRK, Emån Vattenkemi och metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Krom 6 gånger per år 1983 -
SRK, Emån Vattenkemi och metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Zink 6 gånger per år 1983 -
SRK, Emån Vattenkemi och metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Koppar 6 gånger per år 1983 -
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i sediment Särskilda förorenande ämnen   En gång 2009 2009
SRK, Emån Vattenkemi och metaller i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   12 gånger per år 1983 -
SRK, Emån Vattenkemi och metaller i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 6 gånger per år 1983 -
SRK, Emån Vattenkemi och metaller i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 12 gånger per år 1983 -
SRK, Emån Vattenkemi och metaller i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium 6 gånger per år 1983 -
SRK, Emån Vattenkemi och metaller i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 6 gånger per år 1983 -
SRK, Emån Vattenkemi och metaller i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 6 gånger per år 1983 -
SRK, Emån Vattenkemi och metaller i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt 6 gånger per år 1983 -
SRK, Emån Vattenkemi och metaller i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 6 gånger per år 1983 -
SRK, Emån Vattenkemi och metaller i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Oorganiskt aluminium 6 gånger per år 1983 -
SRK, Emån Vattenkemi och metaller i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 6 gånger per år 1983 -
SRK, Emån Vattenkemi och metaller i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Suspenderade ämnen 6 gånger per år 1983 -

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Emån Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger   Var tredje år 1983 -
SRK, Emån Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger Var tredje år 1983 -
SRK, Emån Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar Var tredje år 1983 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, EmånFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
LjusförhållandenVattenfärg
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
Påväxt-kiselalger
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningSRK, EmånNäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Påväxt-kiselalger
Särskilda förorenande ämnenArsenik