Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 14:20 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Värmland - 17
Kommun
Karlstad - 1780
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Vänern och dess närområden
Startår
1997
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6586459
SWEREF99 TM Östlig: 433996

RT 90 2,5 gon V - X: 6589542
RT 90 2,5 gon V - Y: 1388255

WGS84 Latitud: 59.4115802988
WGS84 Longitud: 13.8372165389

ETRS-89 Latitud: 59.41157
ETRS-89 Longitud: 13.83720

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Glumman, Väse kyrka
SRK, Norra Vänern Påväxt Sä325 Glumman, Väse kyrka
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Sä325 Glumman, Väse kyrka
Validerande undersökningar, Värmlands län Bottenfauna i vattendrag Glumman, Väse kyrka

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

Validerande undersökningar, Värmlands län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna   En gång 2007 2010
Validerande undersökningar, Värmlands län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna ASPT En gång 2007 2010
Validerande undersökningar, Värmlands län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna DJ-index En gång 2007 2010
Validerande undersökningar, Värmlands län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna MISA En gång 2007 2010
SRK, Norra Vänern Påväxt Påväxt-kiselalger   1 gång per år 2011 -
SRK, Norra Vänern Påväxt Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar 1 gång per år 2011 -
SRK, Norra Vänern Påväxt Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger 1 gång per år 2011 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Näringsämnen   En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Näringsämnen Järn En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Näringsämnen Mangan En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Näringsämnen TOC En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Näringsämnen Löst organiskt kol En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Näringsämnen Kisel En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Prioriterade ämnen   En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Prioriterade ämnen Alaklor En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Prioriterade ämnen Antracen En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Prioriterade ämnen Atrazin En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Prioriterade ämnen Bensen En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Prioriterade ämnen Triklorbensener En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Prioriterade ämnen Bromerad difenyleter En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Prioriterade ämnen Fluoranten En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Prioriterade ämnen Hexaklorbensen En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Prioriterade ämnen Hexaklorbutadien En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Prioriterade ämnen Hexaklorcyklohexan En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Prioriterade ämnen Isoproturon En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Prioriterade ämnen Naftalen En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Prioriterade ämnen Nonylfenol (4-nonylfenol) En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Prioriterade ämnen Oktylfenol En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Prioriterade ämnen Pentaklorbensen En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Prioriterade ämnen Pentaklorfenol En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Prioriterade ämnen Simazin En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Prioriterade ämnen Tributyltenn föreningar En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Prioriterade ämnen Endosulfan En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Prioriterade ämnen Cybutryn/Irgarol En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Prioriterade ämnen Hexabromcyklododekaner (HBCDD) En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Prioriterade ämnen Aklonifen En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Prioriterade ämnen Klorfenvinfos En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Prioriterade ämnen Klorpyrifos En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Prioriterade ämnen 1,2-dikloretan En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Prioriterade ämnen Diklormetan En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Prioriterade ämnen Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Prioriterade ämnen Diuron En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Prioriterade ämnen Triklormetan (kloroform) En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Prioriterade ämnen Trifluralin En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Prioriterade ämnen Alfa-hexaklorcyklohexan En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Prioriterade ämnen Gamma-hexaklorcyklohexan En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Prioriterade ämnen Benso(g,h,i)perylen En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Prioriterade ämnen Indeno(1,2,3-cd)pyren En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Prioriterade ämnen Terbutryn En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Prioriterade ämnen Bifenox En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Prioriterade ämnen Diklorvos En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Prioriterade ämnen Kinoxifen En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Prioriterade ämnen Aldrin En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Prioriterade ämnen Dieldrin En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Prioriterade ämnen Endrin En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Prioriterade ämnen DDT En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Prioriterade ämnen Isodrin En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Prioriterade ämnen Tetrakloretylen En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Prioriterade ämnen Trikloretylen En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Prioriterade ämnen Benso(a)pyrene En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Prioriterade ämnen Benso(b)fluoranten En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Prioriterade ämnen Benso(k)fluoranten En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Särskilda förorenande ämnen   En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Särskilda förorenande ämnen Arsenik En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Särskilda förorenande ämnen Krom En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Särskilda förorenande ämnen Zink En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Särskilda förorenande ämnen Koppar En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Särskilda förorenande ämnen Triclosan En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Särskilda förorenande ämnen MCCP En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Särskilda förorenande ämnen Bisfenol A En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Särskilda förorenande ämnen Bentazon En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Särskilda förorenande ämnen Diklorprop En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Särskilda förorenande ämnen Kloridazon En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Särskilda förorenande ämnen MCPA En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Särskilda förorenande ämnen Metribuzin En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Särskilda förorenande ämnen Metsulfuronmetyl En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Särskilda förorenande ämnen Pirimikarb En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Särskilda förorenande ämnen Summan av CAS_16484-77-8 Mecoprop –p (MCPP-P) och CAS_7085-19-0 Mecoprop En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Särskilda förorenande ämnen Sulfosulfuron En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Särskilda förorenande ämnen Diflufenikan En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Cyanazin En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Dimetoat En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fenpropimorf En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Metamitron En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Tifensulfuronmetyl En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Tribenuronmetyl En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Barium En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Strontium En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Molybden En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Övriga fysikaliska och kemiska parametrar BAM En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 1,1,1-Trikloretan En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 1,1,2-Trikloretan En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Cis-1,2-dikloreten En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 1,2-diklorpropan En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Acenaftylen En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Acenaften En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fluoren En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fenantren En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Pyren En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Benso(a)antracen En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Krysen En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2012 Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Dibenso(a,h)antracen En gång 2012 2012
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   12 gånger per år 2011 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 12 gånger per år 2009 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium Var tredje år 2011 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid Var tredje år 2011 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium Var tredje år 2011 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   12 gånger per år 1997 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 12 gånger per år 1997 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   12 gånger per år 1997 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Nitrat + nitrit 12 gånger per år 1997 2000
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 12 gånger per år 1997 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 12 gånger per år 1997 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen TOC 12 gånger per år 2003 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden   12 gånger per år 2011 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg 12 gånger per år 2009 2010
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Grumlighet 12 gånger per år 2011 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, Norra VänernLjusförhållandenGrumlighet
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Påväxt-kiselalger
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningSRK, Norra VänernNäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Påväxt-kiselalger