Meny

Meny

Vad är VISS?

Ett verktyg för att nå bättre vatten

VISS (VattenInformationsSystem Sverige) är en databas som har utvecklats av vattenmyndigheterna, länsstyrelserna och Havs och vattenmyndigheten. VISS förvaltas idag av Länsstyrelsen i Jönköping.

Hur söker jag i VISS?

På sidan Lär dig söka i VISS finns information om hur du använder och söker i VISS.

Vad finns i VISS?

I VISS finns klassningar och kartor över alla Sveriges större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten. För att alla ska veta vilket vatten som avses och för att tillståndet i ett vatten ska kunna beskrivas och jämföras med andra vatten och över tid är Sveries större vatten indelade i enheter som kallas vattenförekomster. Vattenförekomster är därför en viktig enhet i VISS. Om du söker på startsidan är det första du får träffar på just vattenförekomster. För dessa vattenförekomster kan du i VISS bland annat hitta information om:

Statusklassning. Här finner du bland annat en övergripande bedömning av hur vattnet mår (ekologisk status och kemisk status) men även underliggande bedömningar på till exempel fisk och försurning.

Miljökvalitetsnormer. Bestämmelser om kraven på kvaliteten i vattnet. Miljökvalitetsnormer är styrande för myndigheter och kommuner när de tillämpar lagar.

Miljöövervakning. För att ta reda på hur vattnet mår, tas olika prover vid utpekade platser, så kallade övervakningsstationer. VISS är ett metadataregister över Sveriges vattenrelaterade miljöövervakning. Så här finner du den miljöövervakning som sker i nationell och regional regi. VISS innehåller inte uppgifter om mätvärden utan bara data om var och vad som mäts inom olika miljöövervakningsprogram.

Skyddade områden. VISS har register över skyddade områden som ingår i vattenförvaltningsförordningen. VISS är dock inte huvudansvarig för originaluppgifterna utan det ligger på en rad andra myndigheter.

Åtgärder. Föreslagna och genomförda åtgärder för respektive vattenförekomst presenteras. Åtgärderna följer åtgärdskategorierna i VISS åtgärdsbibliotek, som beskriver olika typer av åtgärder inklusive schablonvärden för dessa.

Film: Om åtgärder (2017) 

Film: Avancerad sök - åtgärder (2017)

 

Rapporteringen till EU. Uppgifterna som matas in i VISS används till att rapportera till EU hur Sveriges vatten mår.

Hur kan jag lära mig mer om vattenförvaltning och VISS?

Vattenmyndigheternas introduktion. Du kan lära dig mer om vattenförvaltning och hur den bedrivs i Sverige i Vattenmyndigheternas introduktion till vattenförvaltning.

Fiskevattenägarna har tagit fram en folder som innehåller bra förklaringar av vattenförvaltningen, se från sida 18.

VISS-Hjälp. Mycket av informationen som finns i VISS kan vara svår att förstå om man inte är insatt i vattenförvaltningsarbetet och alla termer som används inom vattenförvaltningen. Därför finns VISS-hjälp som förklarar innehållet i VISS och olika begrepp. Länk till VISS-Hjälp.

I VISS finns det länkar till relevant sida i VISS-hjälp, dessa hittar du genom att trycka på ?-symbolerna.

I VISS kan du också trycka på i-symboler för att få förklaringar till begrepp och funktioner direkt i VISS.

 

 

 

water_bowl_white_bg.jpg

Senast uppdaterad: 2024-07-11 11:18