Våtmark för näringsretention

  • Åtgärdskategori
  • ID: VISSMEASURETYPE000725
Våtmark för retention av kväve och fosfor från områden med jordbruksmark.
VISSMEASURETYPE000725
Publik och till planering
Hektar Primär enhet
30 år
2012-08-31 16:20
2018-06-18 15:34

Val av möjliga åtgärdsfaser på en åtgärd

Platsval för åtgärder

Platsval för åtgärders effekt

Prioriteringsval

Vattenförvaltning

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

Diffusa källor - Jordbruk
Diffusa källor - Skogsbruk

Påverkan grundvatten

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

Övergödning p.g.a. belastning av näringsämnen

Ekosystemsberoende miljöproblem

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Enhet för beräkning av standardvärden Hektar 230 000 kr/ha - Sverige 15-120 % - Sverige
Hjälptext för Investeringskostnad Total investeringskostnad 230.000 kr/ha
Antaganden:
200.000 kr/ha för anläggning och grävning
30.000 kr/ha för försämrat markvärde och försämrad arrondering
Anläggningskostnaden beror framför allt på de naturgivna förutsättningarna, d.v.s. hur mycket som behöver grävas (intevall 30.000 till 500.000 kr/ha).

Rörliga kostnader/intäkter

Enhet för beräkning av standardvärden Hektar 1 650 kr/ha/år - Sverige 50-130 % - Sverige
Hjälptext för Löpande kostnader Totalt 1650 kr/ha
Antaganden
390 kr/ha för grävning (10 tim under en 20-årsperiod, 650 kr/tim)
60 kr/ha för traktor och vagn (1 tim under en 5-årsperiod; 320 kr/tim)
110 kr/ha för motorsåg och röjsåg
300 kr/ha för utbyte av rör och brunnar
560 kr/ha för arbete
230 kr/ha för vassrensning (1 gång vart 20 år)


Enhet för beräkning av standardvärden Hektar 1 200 kr/ha/år - Sverige 50-200 % - Sverige
Hjälptext för Produktionsbortfall 1200 kr/ha för alternativ markanvändning (anläggning på 60 % åkermark och 40 % ej stödberättigad åker)

Totalkostnader

Enhet för beräkning av standardvärden Hektar 279 000 kr/ha - Sverige 25-175 % - Sverige
Hjälptext för Total åtgärdskostnad 230 000 kr investeringskostnad
49 000 kr (=(1200 kr + 1650 kr)*17,29203), vilket är nuvärdet av löpande kostnader och produktionsförluster i 30 år och 4% ränta.

Total årskostnad

Enhet för beräkning av standardvärden Hektar 16 000 kr/ha - Sverige
För Antaganden finns ingen uppgift

Åtgärdseffekter

Effektparametrar

Totalkväve - TOT_N

Ökning/Minskning Avser enhet Beräknande enhet på åtgärd
Minskning Kilogram/år Hektar
320 kg/år - Sverige
Kostnadseffektivitet 50 kr per år för Minskning per kg/år Totalkväve
Beskrivning av kostnadseffektivitet
Hjälptext för Totalkväve
Effekten baseras på beräkning av effekten i 23 våtmarker anlagda inom landsbygdsprogrammet med syftetnäringsavskiljning.
OBS effekten avser bruttominskning - ej netto till havet.

Totalfosfor - TOT_P

Ökning/Minskning Avser enhet Beräknande enhet på åtgärd
Minskning Kilogram/år Hektar
38 kg/år - Sverige
Kostnadseffektivitet 420 kr per år för Minskning per kg/år Totalfosfor
Beskrivning av kostnadseffektivitet
Hjälptext för Totalfosfor
Effekten baseras på beräkning av effekten i 23 våtmarker anlagda inom landsbygdsprogrammet med syftet näringsavskiljning.
OBS effekten avser bruttominskning - ej netto till havet.
För Övriga effekter finns ingen uppgiftFör Andra effekter finns ingen uppgift
För Miljömålskoppling finns ingen uppgift

Finansieringskällor

Finansieringskällor

Jordbruksverket - Miljöersättningar
Jordbruksverket - Utvald miljö
För Samarbetspartners finns ingen uppgiftFör Synergieffekter finns ingen uppgiftFör Hinder finns ingen uppgift

Klimatbedömning

Klimatförändringar

Åtgärdens effekt kan förstärkas eller försvagas i ett förändrat klimat. I områden med ökade flöden kan effekten av våtmarker för näringsretention förstärkas. Det omvända gäller för områden med minskade flöden. En högre temperatur innebär en ökad retention av kväve i våtmarker.
För Koppling till nyckelåtgärder finns ingen uppgift