Våtmark för näringsretention

  • Åtgärdskategori
  • ID: VISSMEASURETYPE000725
Våtmark för retention av kväve och fosfor från områden med jordbruksmark.
VISSMEASURETYPE000725
Publik och till planering
Åtgärder för att minska påverkan från lantbruk och hästgårdar
 
Våtmark för förbättrad vattenkvalitet
 
Våtmark för näringsretention
Hektar Primär enhet
30 år
2012-08-31 16:20
2020-05-28 17:12

Val av möjliga åtgärdsfaser på en åtgärd

Platsval för åtgärder

Platsval för åtgärders effekt

Prioriteringsval

Vattenförvaltning

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

Diffusa källor - Jordbruk
Diffusa källor - Skogsbruk

Påverkan grundvatten

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

Övergödning p.g.a. belastning av näringsämnen

Miljöproblem grundvatten

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Enhet för beräkning av standardvärden Hektar

230 000 kr/ha - Sverige, Land

230 000 kr/ha - Norge, Land

230 000 kr/ha - Finland, Land

230 000 kr/ha - Danmark, Land

15-120 % - Sverige, Land

15-120 % - Norge, Land

15-120 % - Finland, Land

15-120 % - Danmark, Land

Hjälptext för Investeringskostnad Total investeringskostnad 230.000 kr/ha
Antaganden:
200.000 kr/ha för anläggning och grävning
30.000 kr/ha för försämrat markvärde och försämrad arrondering
Anläggningskostnaden beror framför allt på de naturgivna förutsättningarna, d.v.s. hur mycket som behöver grävas (intevall 30.000 till 500.000 kr/ha).

Rörliga kostnader/intäkter

Enhet för beräkning av standardvärden Hektar

1 650 kr/ha/år - Sverige, Land

1 650 kr/ha/år - Norge, Land

1 650 kr/ha/år - Finland, Land

1 650 kr/ha/år - Danmark, Land

50-130 % - Sverige, Land

50-130 % - Norge, Land

50-130 % - Finland, Land

50-130 % - Danmark, Land

Hjälptext för Löpande kostnader Totalt 1650 kr/ha
Antaganden
390 kr/ha för grävning (10 tim under en 20-årsperiod, 650 kr/tim)
60 kr/ha för traktor och vagn (1 tim under en 5-årsperiod; 320 kr/tim)
110 kr/ha för motorsåg och röjsåg
300 kr/ha för utbyte av rör och brunnar
560 kr/ha för arbete
230 kr/ha för vassrensning (1 gång vart 20 år)


Enhet för beräkning av standardvärden Hektar

1 200 kr/ha/år - Sverige, Land

1 200 kr/ha/år - Norge, Land

1 200 kr/ha/år - Finland, Land

1 200 kr/ha/år - Danmark, Land

50-200 % - Sverige, Land

50-200 % - Norge, Land

50-200 % - Finland, Land

50-200 % - Danmark, Land

Hjälptext för Produktionsbortfall 1200 kr/ha för alternativ markanvändning (anläggning på 60 % åkermark och 40 % ej stödberättigad åker)

Totalkostnader

Total åtgärdskostnad

Enhet för beräkning av standardvärden Hektar

279 000 kr/ha - Sverige, Land

25-175 % - Sverige, Land

25-175 % - Norge, Land

25-175 % - Finland, Land

25-175 % - Danmark, Land

Hjälptext för Total åtgärdskostnad 230 000 kr investeringskostnad
49 000 kr (=(1200 kr + 1650 kr)*17,29203), vilket är nuvärdet av löpande kostnader och produktionsförluster i 30 år och 4% ränta.

Enhet för beräkning av standardvärden Hektar
För Antaganden finns ingen uppgift

Åtgärdseffekter

Effektparametrar

Totalkväve - TOT_N

Ökning/Minskning Avser enhet Beräknande enhet på åtgärd
Minskning Kilogram/år Hektar
320 kg/år - Sverige
Kostnadseffektivitet 50 kr per år för Minskning per kg/år Totalkväve
Beskrivning av kostnadseffektivitet
Hjälptext för Totalkväve
Effekten baseras på beräkning av effekten i 23 våtmarker anlagda inom landsbygdsprogrammet med syftetnäringsavskiljning.
OBS effekten avser bruttominskning - ej netto till havet.

Totalfosfor - TOT_P

Ökning/Minskning Avser enhet Beräknande enhet på åtgärd
Minskning Kilogram/år Hektar
38 kg/år - Sverige
Kostnadseffektivitet 420 kr per år för Minskning per kg/år Totalfosfor
Beskrivning av kostnadseffektivitet
Hjälptext för Totalfosfor
Effekten baseras på beräkning av effekten i 23 våtmarker anlagda inom landsbygdsprogrammet med syftet näringsavskiljning.
OBS effekten avser bruttominskning - ej netto till havet.
För Övriga effekter finns ingen uppgiftFör Andra effekter finns ingen uppgift
För Miljömålskoppling finns ingen uppgift

Finansieringskällor

Finansieringskällor

Jordbruksverket - Miljöersättningar
Jordbruksverket - Utvald miljö
För Samarbetspartners finns ingen uppgiftFör Synergieffekter finns ingen uppgiftFör Hinder finns ingen uppgift

Klimatbedömning

Klimatförändringar

Åtgärdens effekt kan förstärkas eller försvagas i ett förändrat klimat. I områden med ökade flöden kan effekten av våtmarker för näringsretention förstärkas. Det omvända gäller för områden med minskade flöden. En högre temperatur innebär en ökad retention av kväve i våtmarker.
För Koppling till nyckelåtgärder finns ingen uppgift