Ekologiskt funktionella kantzoner

  • Åtgärdskategori
  • ID: VISSMEASURETYPE000890
Med ekologiskt funktionella kantzoner, avses obrukad mark vilket inkluderar strandzonen samt det fastmarksområde som direkt påverkar ytvattnen. Kantzonen kan i vissa fall även innefatta en skötselzon med begränsat uttag av träd och skörd av fånggrödor. De 10 m som ligger närmast vattnet ska dock vara orörd. Den ekologiskt funktionella kantzonen ska generellt vara flerskiktad och bestå av gräs, örter, buskar och träd. Betesmark och slåttervall samt övriga naturliga stränder och våtmarker utgör en del av en ekologiskt funktionell kantzon. Den ekologiska funktionen i vattendragen påverkas bl a av beskuggning, nedfall av organiskt material och en filtrering av sediment, närsalter, försurade ämnen vid helträd och GROT-uttag, vatten mm på mark. Åtgärden innebär förenklat att man skapar en zon innefattande strandzonen samt det fastmarksområde som direkt påverkar ytvattnet. Zonen bör inkludera utströmmningsområden och våtmarker. Inom zonen gynnas etablering av en naturlig vegetation och närmast vattnet bör träd och buskar dominera (med undantag för betesmarker). Storleken på zonen bör minst omfatta 15 meter men också anpassas till den omgivande marken (tex lutning) samt att den bör vara bredare (20 - 30 m) vid vatten med höga naturvärden. Till exempel bör raviner och branter generellt ha en ekologiskt funktionell kantzon. Åtgärden kan innefatta allt från gallring av skog där man tillåter en naturlig föryngring till plantering av gräs, träd och buskar utmed jordbruksmark. För mer info läs kapitel 5.3 i ekologisk restaurering av vattendrag. Att avgränsa kantzoner vid avverkningar kan motverka transport av vätejoner via nitratläckage från marken och förhindra både försurning av vatten och körskador i dessa områden. Forskningsläget på vilken effekt åtgärden har mot markförsurning är dock osäkert varför åtgärden inte finns medtagen under miljöproblem försurning.VISSMEASURETYPE000890
Publik och till planering
Biotopvårdande åtgärder
 
Restaurering kantzoner
 
Ekologiskt funktionella kantzoner
Hektar Primär enhet
30 år
2013-06-14 16:13
2016-08-29 16:46

Val av möjliga åtgärdsfaser på en åtgärd

Platsval för åtgärder

Platsval för åtgärders effekt

Prioriteringsval

Vattenförvaltning

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

Diffusa källor - Jordbruk
Diffusa källor - Skogsbruk
Diffusa källor - Transport och infrastruktur

Påverkan grundvatten

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

Morfologiska förändringar och kontinuitet

Miljöproblem grundvatten

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Enhet för beräkning av standardvärden Hektar

45 000 kr/ha - Sverige, Land

5-160 % - Sverige, Land

Hjälptext för Investeringskostnad Kostnaden förutsätter frivilliga åtgärder från markägare eller via naturvårdsavtal. Kostnaden för plockhuggning i skogsmark kostar ca 2500 kr/ ha. Inlösen av jordbruksmark skattas till ca 20 000 till 70 000 kr/ha.

Enhet för beräkning av standardvärden Hektar

9 000 kr/ha - Sverige, Land

50-200 % - Sverige, Land

Hjälptext för Utrednings- och administrativa kostnader
För Rörliga kostnader/intäkter finns ingen uppgift

Totalkostnader

Total åtgärdskostnad

Enhet för beräkning av standardvärden Hektar

54 000 kr/ha - Sverige, Land

5-160 % - Sverige, Land

Hjälptext för Total åtgärdskostnad Kostnaden förutsätter frivilliga åtgärder från markägare eller via naturvårdsavtal. Kostnaden för plockhuggning i skogsmark kostar ca 2500 kr/ ha. Inlösen av jordbruksmark skattas till ca 20 000-70 000 kr/ha.

Enhet för beräkning av standardvärden Hektar
För Antaganden finns ingen uppgift
För Åtgärdseffekter finns ingen uppgift

Miljömålskoppling

Miljömål

3. Bara naturlig försurning Positiv
7. Ingen övergödning Positiv
8. Levande sjöar och vattendrag Positiv
11. Myllrande våtmarker Positiv
12. Levande skogar Positiv
16. Ett rikt växt- och djurliv Positiv

Miljöindikatorer

Finansieringskällor

Finansieringskällor

Jordbruksverket
Länsstyrelsen - LOVA
Länsstyrelsen - LONA
Havs och vattenmyndigheten
Naturvårdsverket
För Samarbetspartners finns ingen uppgift

Synergieffekter

Synergieffekter

Övriga EU direktiv Positiv
3. Försurning Positiv
4. Förändrade habitat genom fysisk påverkan Positiv
4.3 Morfologiska förändringar Positiv
6.2 Förhöjda temperaturer Positiv

Hinder

Hinder

Negativa mark- och fiskerättsägare

Klimatbedömning

Klimatförändringar

Åtgärdens effekt kan förstärkas eller försvagas i ett förändrat klimat. Beakta förändrade temperaturer och förändrade nederbördsmönster i ett förändrat klimat för effekt av åtgärd. Åtgärden kan innebära ökad lokal översvämningsrisk. Effekten kan utebli både vid kraftigt ökade flöden eller torka i ett förändrat klimat. Beakta lokala förhållanden/förutsättningar innan åtgärden vidtas.

Koppling mot nyckel åtgärder

Koppling till "nyckelåtgärder" är hur VISS kopplar ihop åtgärdstyper med den struktur som används vid rapportering till EU av åtgärder som görs i Sverige. Benämningen i rapporteringen är "Keytype of Measures".

KeyTypeOfMeasuresIndicators

Åtgärder mot läckage av gödande ämnen från jordbruk
Åtgärder mot kontinuitetsförändringar, morfologiska förändringar och flödesförändringar
Antal km vattendrag som berörs av åtgärden