Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Hagbyån: mynningen nvs Kalmarsund - Svartabäcken (WA79720339)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Hagbyån: mynningen nvs Kalmarsund - Svartabäcken (WA79720339)
Förlängning av förvaltningscykel 2: 
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Hagbyån: mynningen nvs Kalmarsund - Svartabäcken (WA79720339)
Stationen skapades: 2019-06-03 09:09 av Länsstyrelsen i Kalmar län
Senast uppdaterad: 2019-06-03 09:09 av Länsstyrelsen i Kalmar län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Kalmar - 08
Kommun
Kalmar - 0880
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Hagbyån - SE78000
Åtgärdsområde
Halltorpsån-Hagbyån-Hagby
Startår
2018
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6271468
SWEREF99 TM Östlig: 568375

RT 90 2,5 gon V - X: 6272832
RT 90 2,5 gon V - Y: 1518921

WGS84 Latitud: 56,582502213935
WGS84 Longitud: 16,1131463884886

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun Vattenkemi HG08 Väntorp
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun Miljögifter i vatten HG08 Väntorp

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun Vattenkemi Syrgasförhållanden   12 gånger per år 2018 -
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun Vattenkemi Syrgasförhållanden Syrgas 12 gånger per år 2018 -
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun Vattenkemi Ljusförhållanden   12 gånger per år 2018 -
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun Vattenkemi Ljusförhållanden Vattenfärg 12 gånger per år 2018 -
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun Vattenkemi Ljusförhållanden Grumlighet 12 gånger per år 2018 -
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun Vattenkemi Näringsämnen   12 gånger per år 2018 -
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun Vattenkemi Näringsämnen Totalkväve 12 gånger per år 2018 -
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun Vattenkemi Näringsämnen Totalfosfor 12 gånger per år 2018 -
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun Vattenkemi Näringsämnen Ammonium 12 gånger per år 2018 -
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun Vattenkemi Näringsämnen TOC 12 gånger per år 2018 -
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun Vattenkemi Näringsämnen Nitrat + nitrit 12 gånger per år 2018 -
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun Vattenkemi Näringsämnen Fosfat 12 gånger per år 2018 -
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen   2 gånger per år 2018 -
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 2 gånger per år 2018 -
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar 2 gånger per år 2018 -
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Alaklor 2 gånger per år 2018 -
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Antracen 2 gånger per år 2018 -
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Atrazin 2 gånger per år 2018 -
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Kloroalkaner, C10-13 2 gånger per år 2018 -
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Klorfenvinfos 2 gånger per år 2018 -
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Klorpyrifos 2 gånger per år 2018 -
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) 2 gånger per år 2018 -
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Diuron 2 gånger per år 2018 -
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Endosulfan 2 gånger per år 2018 -
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Fluoranten 2 gånger per år 2018 -
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Hexaklorbensen 2 gånger per år 2018 -
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Hexaklorcyklohexan 2 gånger per år 2018 -
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Isoproturon 2 gånger per år 2018 -
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 2 gånger per år 2018 -
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Naftalen 2 gånger per år 2018 -
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 2 gånger per år 2018 -
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Nonylfenol (4-nonylfenol) 2 gånger per år 2018 -
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Oktylfenol 2 gånger per år 2018 -
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Pentaklorbensen 2 gånger per år 2018 -
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Pentaklorfenol 2 gånger per år 2018 -
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Simazin 2 gånger per år 2018 -
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Tributyltenn föreningar 2 gånger per år 2018 -
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Triklorbensener 2 gånger per år 2018 -
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Trifluralin 2 gånger per år 2018 -
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Cybutryn/Irgarol 2 gånger per år 2018 -
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen PFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater 2 gånger per år 2018 -
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Aldrin 2 gånger per år 2018 -
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Dieldrin 2 gånger per år 2018 -
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Endrin 2 gånger per år 2018 -
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen DDT 2 gånger per år 2018 -
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Isodrin 2 gånger per år 2018 -
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Benso(a)pyrene 2 gånger per år 2018 -
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Benso(g,h,i)perylen 2 gånger per år 2018 -
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Indeno(1,2,3-cd)pyren 2 gånger per år 2018 -
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Benso(b)fluoranten 2 gånger per år 2018 -
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Benso(k)fluoranten 2 gånger per år 2018 -
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun Vattenkemi Temperaturförhållande   12 gånger per år 2018 -
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun Vattenkemi Temperaturförhållande Temperatur 12 gånger per år 2018 -
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun Miljögifter i vatten Särskilda förorenande ämnen   2 gånger per år 2018 -
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun Miljögifter i vatten Särskilda förorenande ämnen Arsenik 2 gånger per år 2018 -
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun Miljögifter i vatten Särskilda förorenande ämnen Zink 2 gånger per år 2018 -
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun Miljögifter i vatten Särskilda förorenande ämnen Koppar 2 gånger per år 2018 -
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun Miljögifter i vatten Särskilda förorenande ämnen Bentazon 2 gånger per år 2018 -
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun Miljögifter i vatten Särskilda förorenande ämnen Krom 2 gånger per år 2018 -
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun Miljögifter i vatten Särskilda förorenande ämnen Diklorprop 2 gånger per år 2018 -
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun Miljögifter i vatten Särskilda förorenande ämnen Kloridazon 2 gånger per år 2018 -
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun Miljögifter i vatten Särskilda förorenande ämnen MCPA 2 gånger per år 2018 -
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun Miljögifter i vatten Särskilda förorenande ämnen Summan av CAS_16484-77-8 Mecoprop –p (MCPP-P) och CAS_7085-19-0 Mecoprop 2 gånger per år 2018 -
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun Miljögifter i vatten Särskilda förorenande ämnen Metribuzin 2 gånger per år 2018 -
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun Miljögifter i vatten Särskilda förorenande ämnen Metsulfuronmetyl 2 gånger per år 2018 -
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun Miljögifter i vatten Särskilda förorenande ämnen Sulfosulfuron 2 gånger per år 2018 -
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun Miljögifter i vatten Särskilda förorenande ämnen Diflufenikan 2 gånger per år 2018 -
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun Miljögifter i vatten Särskilda förorenande ämnen 17-alfa-etinylöstradiol 2 gånger per år 2018 -
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun Vattenkemi Salthaltsförhållanden   12 gånger per år 2018 -
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 12 gånger per år 2018 -
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun Vattenkemi Försurning   12 gånger per år 2018 -
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun Vattenkemi Försurning pH 12 gånger per år 2018 -
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun Vattenkemi Försurning Alkalinitet 12 gånger per år 2018 -
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   12 gånger per år 2018 -
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 12 gånger per år 2018 -
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 12 gånger per år 2018 -
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 12 gånger per år 2018 -
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 12 gånger per år 2018 -
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 12 gånger per år 2018 -
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun Miljögifter i vatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   2 gånger per år 2018 -
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun Miljögifter i vatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Cyanazin 2 gånger per år 2018 -
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun Miljögifter i vatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Dimetoat 2 gånger per år 2018 -
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun Miljögifter i vatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Metamitron 2 gånger per år 2018 -
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun Miljögifter i vatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Tifensulfuronmetyl 2 gånger per år 2018 -
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun Miljögifter i vatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Tribenuronmetyl 2 gånger per år 2018 -
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun Miljögifter i vatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar PFAS 11 2 gånger per år 2018 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Operativ övervakningKÖ, Kontrollprogram Kalmar KommunSärskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKrom

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning Version  
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial
Nitratdirektivet
Natura 2000