SRK, Fyrisån

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Ett första steg till organiserade mätningar i Fyrisån togs redan 1947, då förste provinsialläkaren Wåhlin föreslog i sin årsberättelse att en limnologisk undersökning skulle göras av Fyrisån på grund av den förorening ån visade. Inte förrän 1956 kom ett beslut om en samordnad recipientundersökning och statsbidrag lämnades 1958 av Kungliga Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen. Undersökningen leddes av professor Wilhelm Rodhe och resultaten redovisades 1962. Här rekommenderades bildandet av ett vattenvårdsförbund för att främja vattenvården men även jord- och skogsbrukets intressen i samband med vattenhushållningen inom området.

Samma år, 1962, motionerade Teodor Carling och Blenda Ljungberg (båda moderater) i Uppsala stadsfullmäktige om bildandet av ett vattenvårdsförbund. Detta ledde till att Uppsala stad hemställde hos länsstyrelsen om initiativ till bildande av ett vattenvårdsförbund. Ett sådant kom även till stånd och bildades formellt den 23 april 1965.

Vattenvårdsförbundets svaga ekonomiska resurser ledde till att när lagen om vattenförbund stiftats 1977 upptogs diskussioner om att omvandla vattenvårdsförbundet till ett vattenförbund, en organisation som skulle äga betydligt större möjligheter att arbeta med de målsättningar som satts upp 1965. Fyrisåns vattenvårdsförbund presenterade 1982 sin utredning "Vattenförbund för Fyrisån?" och som efter hörande av intressenter och tänkbara medlemmar medförde att Uppsala kommun 1983 hos länsstyrelsen begärde en förrättning för att bilda av vattenförbund.

1989 var förrättningen slutförd och efter vederbörliga beslut och länsstyrelsens fastställande av stadgarna för Fyrisåns vattenförbund kunde verksamheten starta i sin nya organisation. Man bestämde verksamhetsgrenarna till recipientkontroll (vattenkvalitet), vattendragsunderhåll och vattenhushållning. Medlemskretsen, andelstal mm. liksom verksamhetsgrenarna har i stort sett varit oförändrade sedan starten. Några nya medlemmar har tillkommit och enstaka utträtt. Till verksamheten har under hand lagts att följa utvecklingen med återskapande av våtmarker men ingen ny förrättning har ännu blivit aktuell.

I förbundets styrelse är förbundsmedlemmarna representerade genom företrädare för dels kommunerna Uppsala, Tierp och Östhammar och Knivsta (medlem från år 2010), dels de olika verksamhetsgrenarna. Förbundsstämma hålls årligen senast i april.

Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Fyrisåns vattenförbund
SRK, Samordnad recipientkontroll
1958
-
Under uppbyggnad
Uppsala
2012-06-07 11:11
2022-01-05 10:54
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Funbosjöns utlopp SE663927-161504 Funbosjöns utlopp Sävjaån Funbosjön - Spångtorp Norrström
2 Fyrisån, Flottsund SE663116-160415 Fyrisån Flottsund Fyrisån Ekoln - Sävjaån Norrström
3 Fyrisån, Jumkilsån, Kallön SE665557-157898 Jumkilsån, Kallön Norrström
4 Fyrisån, Klastorp SE664214-159929 Fyrisån Klastorp Fyrisån Jumkilsån - Sävjaån Norrström
5 Fyrisån, Sävjaån, Kuggebro SE663617-160579 Sävjaån Kuggebro Sävjaån mynning - Storån Norrström
6 Fyrisån, Vattholma N bron SE665720-160738 Vattholma N. Bron Fyrisån Vattholma - Dannemorasjön Norrström
7 Fyrisån, Vendelån, Lena kyrka SE665622-160668 Lena Kyrka Vendelån mynningen - Sävastabäcken Norrström
8 Fyrisån, Vindbron SE663614-160410 Vindbron Fyrisån Jumkilsån - Sävjaån Norrström
9 Jumkilsån, Broby SE664345-159735 Jumkilsån, Broby Jumkilsån Norrström
10 Tomtaån inlopp till Funbosjön SE664510-161389 Tomtaån inlopp till Funbosjön Tomtaån Norrström
11 Vendelsjön utlopp SE667204-160068 Vendelsjön utlopp Vendelån Sävastabäcken - Tassbäcken Norrström
12 Vendelsjöns inlopp norr, Tegelsmoraån SE668025-160559 Vendelsjöns inlopp norr, Tegelsmoraån Fyrisån - Toboån Norrström
13 Vendelån - Viksta SE666317-160255 Norrström