RMÖ, Stockholms län. Trendvattendrag

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Programmets syften är att:
* tillsammans med data från nationell vattendragsövervakning, ett flertal recipientkontrollprogram och kommunala vattendragsundersökningar bestämma transporten av kväve och fosfor i länets större vattendrag.
* genererade data ska användas för validering/kalibrering av nuvarande och framtida vattenemissionsdatabaser samt PLC. Den långsiktiga målsättningen är att data ska underlätta framtida belastningsberäkningar med hjälp av emissionsdata och modeller för diffus avrinning av kväve och fosfor.
* följa delar av den biologiska mångfalden kopplat till vattenkvalitet i länets kustmynnande vattendrag och ge underlag för resursuppskattning av fiskbestånden i kustvattnen.
* ge underlag till bedömningar av ekologisk status enligt Vattenförvaltningsförordningen.

Följande undersökningar och undersökningstyper ingår i delprogrammet:
• Vattenkemi i vattendrag (undersökningstyp)
• Övervakning av fisk i kustmynnande vattendrag, undersökningstyp ”Elfiske i rinnande vatten”
• Bottenfauna i vattendrag, undersökningstyp ”Bottenfauna i sjöars litoral och vattendrag – tidsserier”
• Påväxt i rinnande vatten (undersökningstyp)
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Stockholms län
RMÖ, Regional miljöövervakning
2009
-
Pågående
Stockholm
2011-02-27 20:28
2023-04-12 10:31
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Åvaån, fiskfällan SE656365-164590 Åvaån, fiskfällan AB39 Åvaån Kustområde
2 Tyresån, mynning SE657067-164264 Tyresån, mynning AB30 Tyresån Tyresån
3 Follbrinkströmmen SE657083-164206 Follbrinkströmmen AB30-2 Tyresån Tyresån
4 Bällstaån, travbron SE658515-162050 Bällstaån, mynning AB5 Bällstaån Norrström
5 Oxundaån, Rosendal SE660657-161572 Oxundaån, Rosendal AB41 Oxundaån Norrström
6 Märstaån, mynning SE661127-161399 Märstaån, mynning AB15 Märstaån Norrström

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Bällstaån, nedstr Solvalla SE658479-162184 Bällstaån, mynning AB5 (OLD) Bällstaån Norrström