Hammarösjön, Kaplan

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE658472-137282
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Stationen skapades: 2014-11-25 13:02 av Länsstyrelsen i Värmlands län
Senast uppdaterad: 2014-12-11 19:03 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Värmland - 17
Kommun
Karlstad - 1780
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Vänern och dess närområden
Startår
2012
Slutår
2013
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6581453
SWEREF99 TM Östlig: 418632

RT 90 2,5 gon V - X: 6584720
RT 90 2,5 gon V - Y: 1372824

WGS84 Latitud: 59,3639495274138
WGS84 Longitud: 13,5685411041093

ETRS-89 Latitud: 59.36394
ETRS-89 Longitud: 13.56852

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i fisk, screening 2012 Hammarösjön
SCR, Värmlands län, Miljögifter Föreslagna prioriterade ämnen i vatten, screening 2012-2013 Hammarösjön

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i fisk, screening 2012 Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i fisk, screening 2012 Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i fisk, screening 2012 Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Acenaftylen En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i fisk, screening 2012 Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Acenaften En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i fisk, screening 2012 Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fluoren En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i fisk, screening 2012 Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fenantren En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i fisk, screening 2012 Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Pyren En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i fisk, screening 2012 Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Benso(a)antracen En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i fisk, screening 2012 Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Dibenso(a,h)antracen En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i fisk, screening 2012 Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Krysen En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i fisk, screening 2012 Näringsämnen   En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i fisk, screening 2012 Näringsämnen Mangan En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i fisk, screening 2012 Prioriterade ämnen   En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i fisk, screening 2012 Prioriterade ämnen Oktylfenol En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i fisk, screening 2012 Prioriterade ämnen Pentaklorbensen En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i fisk, screening 2012 Prioriterade ämnen Tributyltenn föreningar En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i fisk, screening 2012 Prioriterade ämnen Triklorbensener En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i fisk, screening 2012 Prioriterade ämnen Trifluralin En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i fisk, screening 2012 Prioriterade ämnen Aldrin En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i fisk, screening 2012 Prioriterade ämnen Dieldrin En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i fisk, screening 2012 Prioriterade ämnen Endrin En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i fisk, screening 2012 Prioriterade ämnen Hexabromcyklododekaner (HBCDD) En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i fisk, screening 2012 Prioriterade ämnen DDT En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i fisk, screening 2012 Prioriterade ämnen Isodrin En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i fisk, screening 2012 Prioriterade ämnen Alfa-hexaklorcyklohexan En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i fisk, screening 2012 Prioriterade ämnen Gamma-hexaklorcyklohexan En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i fisk, screening 2012 Prioriterade ämnen Benso(a)pyrene En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i fisk, screening 2012 Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i fisk, screening 2012 Prioriterade ämnen Antracen En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i fisk, screening 2012 Prioriterade ämnen Bensen En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i fisk, screening 2012 Prioriterade ämnen Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i fisk, screening 2012 Prioriterade ämnen Bromerad difenyleter En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i fisk, screening 2012 Prioriterade ämnen Endosulfan En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i fisk, screening 2012 Prioriterade ämnen Hexaklorcyklohexan En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i fisk, screening 2012 Prioriterade ämnen Naftalen En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i fisk, screening 2012 Prioriterade ämnen Nonylfenol (4-nonylfenol) En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i fisk, screening 2012 Prioriterade ämnen Benso(b)fluoranten En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i fisk, screening 2012 Prioriterade ämnen Benso(g,h,i)perylen En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i fisk, screening 2012 Prioriterade ämnen Benso(k)fluoranten En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i fisk, screening 2012 Prioriterade ämnen Indeno(1,2,3-cd)pyren En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i fisk, screening 2012 Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i fisk, screening 2012 Prioriterade ämnen Fluoranten En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i fisk, screening 2012 Prioriterade ämnen Hexaklorbensen En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i fisk, screening 2012 Prioriterade ämnen Hexaklorbutadien En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i fisk, screening 2012 Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i fisk, screening 2012 Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i fisk, screening 2012 Särskilda förorenande ämnen   En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i fisk, screening 2012 Särskilda förorenande ämnen Krom En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i fisk, screening 2012 Särskilda förorenande ämnen Koppar En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i fisk, screening 2012 Särskilda förorenande ämnen Zink En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i fisk, screening 2012 Särskilda förorenande ämnen Arsenik En gång 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Föreslagna prioriterade ämnen i vatten, screening 2012-2013 Särskilda förorenande ämnen   1 gång per år 2012 2013
SCR, Värmlands län, Miljögifter Föreslagna prioriterade ämnen i vatten, screening 2012-2013 Särskilda förorenande ämnen 17-alfa-etinylöstradiol 1 gång per år 2012 2013
SCR, Värmlands län, Miljögifter Föreslagna prioriterade ämnen i vatten, screening 2012-2013 Särskilda förorenande ämnen Diklofenak 1 gång per år 2012 2013
SCR, Värmlands län, Miljögifter Föreslagna prioriterade ämnen i vatten, screening 2012-2013 Särskilda förorenande ämnen 17-beta-östradiol 1 gång per år 2012 2013
SCR, Värmlands län, Miljögifter Föreslagna prioriterade ämnen i vatten, screening 2012-2013 Prioriterade ämnen   1 gång per år 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Föreslagna prioriterade ämnen i vatten, screening 2012-2013 Prioriterade ämnen Cybutryn/Irgarol 1 gång per år 2012 2013
SCR, Värmlands län, Miljögifter Föreslagna prioriterade ämnen i vatten, screening 2012-2013 Prioriterade ämnen Aklonifen 1 gång per år 2012 2013
SCR, Värmlands län, Miljögifter Föreslagna prioriterade ämnen i vatten, screening 2012-2013 Prioriterade ämnen Terbutryn 1 gång per år 2012 2013
SCR, Värmlands län, Miljögifter Föreslagna prioriterade ämnen i vatten, screening 2012-2013 Prioriterade ämnen Cypermetrin 1 gång per år 2012 2013
SCR, Värmlands län, Miljögifter Föreslagna prioriterade ämnen i vatten, screening 2012-2013 Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 1 gång per år 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Föreslagna prioriterade ämnen i vatten, screening 2012-2013 Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 1 gång per år 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Föreslagna prioriterade ämnen i vatten, screening 2012-2013 Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 1 gång per år 2012 2012
SCR, Värmlands län, Miljögifter Föreslagna prioriterade ämnen i vatten, screening 2012-2013 Prioriterade ämnen Kinoxifen 1 gång per år 2012 2013
SCR, Värmlands län, Miljögifter Föreslagna prioriterade ämnen i vatten, screening 2012-2013 Prioriterade ämnen Diklorvos 1 gång per år 2012 2013
SCR, Värmlands län, Miljögifter Föreslagna prioriterade ämnen i vatten, screening 2012-2013 Prioriterade ämnen Bifenox 1 gång per år 2012 2013

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSCR, Värmlands län, MiljögifterPrioriterade ämnenAklonifen
Prioriterade ämnenBifenox
Prioriterade ämnenCybutryn/Irgarol
Prioriterade ämnenCypermetrin
Prioriterade ämnenDiklorvos
Prioriterade ämnenKinoxifen
Prioriterade ämnenTerbutryn
Särskilda förorenande ämnen17-alfa-etinylöstradiol
Särskilda förorenande ämnen17-beta-östradiol
Särskilda förorenande ämnenDiklofenak