Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Sagån: mellan "Sala flygplats" och mynningen till Lillån (WA72702963)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Sagån: mellan "Sala flygplats" och mynningen till Lillån (WA72702963)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Sagån: mellan "Sala flygplats" och mynningen till Lillån (WA72702963)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2015-02-26 09:26 av Länsstyrelsen i Västmanlands län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Västmanland - 19
Kommun
Sala - 1981
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Sagån
Startår
1975
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6642595
SWEREF99 TM Östlig: 590935

RT 90 2,5 gon V - X: 6643790
RT 90 2,5 gon V - Y: 1545930

WGS84 Latitud: 59,9108145065454
WGS84 Longitud: 16,6260548075086

ETRS-89 Latitud: 59.91081
ETRS-89 Longitud: 16.62604

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ Miljögiftsamordning, vattendirektivets prioriterade ämnen i Västmanlands län Prioriterade ämnen i vatten
RMÖ Miljögiftsamordning, vattendirektivets prioriterade ämnen i Västmanlands län Särskilda förorenande ämnen i vatten
Recipientkontroll, Sala kommun Vattenkemi i vattendrag S3 Sörby
Recipientkontroll, Sala kommun Påväxt i rinnande vatten - kiselalgsanalys S3 Sörby
Screening av PFAS i Västmanlands län 2015 PFAS i yt- och grundvatten Sagån
Screeningundersökningar av Vattendirektivets prioriterade ämnen i Västmanland Prioriterade ämnen i vatten Sagån, nedströms industriområde mot Sörby(nerströms Sala)
Screeningundersökningar av Vattendirektivets prioriterade ämnen i Västmanland Särskilda förorenande ämnen i vatten Sagån, nedströms industriområde mot Sörby(nerströms Sala)

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

Recipientkontroll, Sala kommun Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen   12 gånger per år 1975 -
Recipientkontroll, Sala kommun Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 12 gånger per år 1975 -
Recipientkontroll, Sala kommun Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 12 gånger per år 1975 -
Recipientkontroll, Sala kommun Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 12 gånger per år 1975 -
Recipientkontroll, Sala kommun Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   12 gånger per år 1975 -
Recipientkontroll, Sala kommun Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 12 gånger per år 1975 -
Recipientkontroll, Sala kommun Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 12 gånger per år 1975 -
Recipientkontroll, Sala kommun Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Ammonium 12 gånger per år 1975 -
Recipientkontroll, Sala kommun Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Järn 12 gånger per år 1975 -
Recipientkontroll, Sala kommun Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Mangan 12 gånger per år 1975 -
Recipientkontroll, Sala kommun Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Nitrat + nitrit 12 gånger per år 1975 -
Recipientkontroll, Sala kommun Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Fosfat 12 gånger per år 1975 -
Recipientkontroll, Sala kommun Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen TOC 12 gånger per år 1975 -
Recipientkontroll, Sala kommun Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   12 gånger per år 1975 -
Recipientkontroll, Sala kommun Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 12 gånger per år 1975 -
Recipientkontroll, Sala kommun Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen   12 gånger per år 1975 -
Recipientkontroll, Sala kommun Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Krom 12 gånger per år 1975 -
Recipientkontroll, Sala kommun Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Zink 12 gånger per år 1975 -
Recipientkontroll, Sala kommun Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Koppar 12 gånger per år 1975 -
Recipientkontroll, Sala kommun Vattenkemi i vattendrag Försurning   12 gånger per år 1975 -
Recipientkontroll, Sala kommun Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 12 gånger per år 1975 -
Recipientkontroll, Sala kommun Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 12 gånger per år 1975 -
Recipientkontroll, Sala kommun Vattenkemi i vattendrag Försurning Sulfat 12 gånger per år 1975 -
Recipientkontroll, Sala kommun Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   12 gånger per år 1975 -
Recipientkontroll, Sala kommun Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 12 gånger per år 1975 -
RMÖ Miljögiftsamordning, vattendirektivets prioriterade ämnen i Västmanlands län Prioriterade ämnen i vatten Särskilda förorenande ämnen   annat 2013 2013
Recipientkontroll, Sala kommun Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   12 gånger per år 1975 -
Recipientkontroll, Sala kommun Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 12 gånger per år 1975 -
Recipientkontroll, Sala kommun Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 12 gånger per år 1975 -
Recipientkontroll, Sala kommun Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 12 gånger per år 1975 -
Recipientkontroll, Sala kommun Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 12 gånger per år 1975 -
Recipientkontroll, Sala kommun Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 12 gånger per år 1975 -
Recipientkontroll, Sala kommun Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 12 gånger per år 1975 -

Biologiska kvalitetsfaktorer

Recipientkontroll, Sala kommun Påväxt i rinnande vatten - kiselalgsanalys Påväxt-kiselalger   Var tredje år 2011 -
Recipientkontroll, Sala kommun Påväxt i rinnande vatten - kiselalgsanalys Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger Var tredje år 2011 -
Recipientkontroll, Sala kommun Påväxt i rinnande vatten - kiselalgsanalys Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar Var tredje år 2011 -

Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer

Screening av PFAS i Västmanlands län 2015 PFAS i yt- och grundvatten PFAS 11   En gång 2015 2015
Screening av PFAS i Västmanlands län 2015 PFAS i yt- och grundvatten PFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater   En gång 2015 2015

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningRecipientkontroll, Sala kommunFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
Påväxt-kiselalger
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink
TemperaturförhållandeTemperatur
RMÖ Miljögiftsamordning, vattendirektivets prioriterade ämnen i Västmanlands länPrioriterade ämnenBensen
Prioriterade ämnenBenso(a)pyrene
Prioriterade ämnenBenso(b)fluoranten
Prioriterade ämnenBenso(g,h,i)perylen
Prioriterade ämnenBenso(k)fluoranten
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenBromerad difenyleter
Prioriterade ämnenDi(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP)
Prioriterade ämnenEndosulfan
Prioriterade ämnenFluoranten
Prioriterade ämnenIndeno(1,2,3-cd)pyren
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenKvicksilver och kvicksilverföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
Prioriterade ämnenNonylfenol (4-nonylfenol)
Prioriterade ämnenOktylfenol
Prioriterade ämnenTributyltenn föreningar
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink
Operativ övervakningRecipientkontroll, Sala kommunPåväxt-kiselalger
RMÖ Miljögiftsamordning, vattendirektivets prioriterade ämnen i Västmanlands länSärskilda förorenande ämnenKrom