SRK, Trosaåns vattenvårdsförbund

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Trosaåns vattenvårdsförbund bildades av Gnesta, Trosa, Södertälje, Nyköping och Strängnäs kommuner den 19 april 2010.

Förbundets verksamhetsområde omfattar Trosaåns huvudavrinningsområde. Från ett flertal mindre skogssjöar rinner Trosaån söderut i en stor uppodlad dalgång, inramad av bergshöjder. Ån mynnar ut i Östersjön vid Trosa. Det bor cirka 17 400 personer i området som är 570 km stort och har en sjöareal på 73 km.

Förbundets uppgifter
• Kartläggning och analys av tillståndet
• Miljöövervakning i sjöar och vattendrag
• Föreslå åtgärdsprogram
• Forum för samråd och information
• Informera allmänheten om Trosaån

Förbundet har till uppgift att undersöka och informera om vattenmiljön i hela Trosaåns avrinningsområde och bidra till ett samordnat vattenvårdsarbete. Förbundet står för en samordnad miljöövervakning. Genom att fortlöpande följa upp och redovisa vattnets ekologiska och kemiska status fungerar förbundet som en resurs i samhällets planerings- och utvecklingsarbete.
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Trosaåns vattenvårdsförbund
SRK, Samordnad recipientkontroll
1970
-
Pågående
Södermanland
Stockholm
2018-09-20 14:20
2018-09-24 15:05
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Blackstabro SE655847-157710 Blacksta bro AA28 Sättraån-Skeppstaån Trosaån
2 Klämmingen N SE656100-158010 Klämmingen N A01 (N) Klämmingen Trosaån
3 Klämmingen S SE655240-158570 Klämmingen S A01 (S) Klämmingen Trosaån
4 Lifsingeån SE655455-158145 Lifsingeån A21 Lifsingeån Trosaån
5 Lockvattnet SE654615-157469 Lockvattnet A91 Lockvattnet Trosaån
6 Mölnboån SE654520-158950 Mölnboån A27 Mölnboån Trosaån
7 Sigtunaån SE654685-158770 Sigtunaån, Väg 57 A26 Sigtunaån - nedre del Trosaån
8 Sigtunaån SE654790-158725 Sigtunaån, Visbohammar A25 Sigtunaån - övre del Trosaån
9 Sillen SE654000-159090 Sillen A03 Sillen Trosaån
10 Sillens utl. SE653690-159390 Åbro (Sillens utlopp) A28 Trosaån Trosaån
11 Storsjön SE655205-157920 Storsjön A02 Storsjön Trosaån
12 Storsjöns utl. SE655105-158500 Storsjöns utl. A24 Norrtunabäcken Trosaån
13 Trosaån Marieberg SE653655-159860 Kroka (Bron Marieberg) A29 Trosaån Trosaån
14 Trosaån Villabron SE653210-160030 Villabron A30 Trosaån Trosaån
15 Väla å SE654920-157875 Väla å, SO Holmby A22 Harbro å - Väla å Trosaån
16 Väla å SE654955-157870 Väla å, Väg 62 A23 Harbro å - Väla å Trosaån