Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Vättern - Storvättern (WA11665077)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Vättern - Storvättern (WA11665077)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Vättern - Storvättern (WA11665077)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Vättern - Storvättern (WA11665077)
Stationen skapades: 2007-02-12 11:56 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 15:42 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Östergötland - 05
Kommun
Vadstena - 0584
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Motala ström - SE67000
Åtgärdsområde
Vättern
Startår
1971
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6484467
SWEREF99 TM Östlig: 481082

RT 90 2,5 gon V - X: 6486940
RT 90 2,5 gon V - Y: 1434130

WGS84 Latitud: 58,50080305
WGS84 Longitud: 14,67835647

ETRS-89 Latitud: 58.50038
ETRS-89 Longitud: 14.67540

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
NMÖ, Stora sjöarna Vättern Djurplankton Vättern, Jungfrun NV
NMÖ, Stora sjöarna Vättern Vattenkemi i sjöar Vättern, Jungfrun NV
NMÖ, Stora sjöarna Vättern Växtplankton Vättern, Jungfrun NV
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar Miljögifter i vatten

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

NMÖ, Stora sjöarna Vättern Växtplankton Växtplankton   4 gånger per år 1978 -
NMÖ, Stora sjöarna Vättern Växtplankton Växtplankton Andel blågrönalger 4 gånger per år 1978 -
NMÖ, Stora sjöarna Vättern Växtplankton Växtplankton Klorofyll a 4 gånger per år 1978 -
NMÖ, Stora sjöarna Vättern Växtplankton Växtplankton Artantal för växtplankton 4 gånger per år 1992 -
NMÖ, Stora sjöarna Vättern Växtplankton Växtplankton Trofiskt planktonindex (TPI) 4 gånger per år 1978 -
NMÖ, Stora sjöarna Vättern Växtplankton Växtplankton Totalbiomassa 4 gånger per år 1978 -
NMÖ, Stora sjöarna Vättern Djurplankton Djurplankton   2 gånger per år 1978 -
NMÖ, Stora sjöarna Vättern Djurplankton Djurplankton Biovolym för djurplankton 2 gånger per år 1978 -
NMÖ, Stora sjöarna Vättern Djurplankton Djurplankton Artantal för djurplankton 2 gånger per år 1978 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

NMÖ, Stora sjöarna Vättern Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   4 gånger per år 1978 -
NMÖ, Stora sjöarna Vättern Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Biologisk syrgasförbrukning, 7 dygn 4 gånger per år 2004 2009
NMÖ, Stora sjöarna Vättern Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Kemisk syreförbrukning, Mn 4 gånger per år 1978 2001
NMÖ, Stora sjöarna Vättern Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 4 gånger per år 1978 -
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen   En gång 2006 2006
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar En gång 2006 2006
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar En gång 2006 2006
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar En gång 2006 2006
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar En gång 2006 2006
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Alaklor En gång 2006 2006
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Antracen En gång 2006 2006
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Atrazin En gång 2006 2006
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Bensen En gång 2006 2006
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Bromerad difenyleter En gång 2006 2006
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Kloroalkaner, C10-13 En gång 2006 2006
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Klorfenvinfos En gång 2006 2006
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Klorpyrifos En gång 2006 2006
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen 1,2-dikloretan En gång 2006 2006
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Diklormetan En gång 2006 2006
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) En gång 2006 2006
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Diuron En gång 2006 2006
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Endosulfan En gång 2006 2006
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Fluoranten En gång 2006 2006
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Hexaklorbensen En gång 2006 2006
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Hexaklorbutadien En gång 2006 2006
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Hexaklorcyklohexan En gång 2006 2006
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Isoproturon En gång 2006 2006
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Naftalen En gång 2006 2006
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Nonylfenol (4-nonylfenol) En gång 2006 2006
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Oktylfenol En gång 2006 2006
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Pentaklorbensen En gång 2006 2006
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Pentaklorfenol En gång 2006 2006
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Polyaromatiska kolväten (PAH) En gång 2006 2006
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Simazin En gång 2006 2006
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Tributyltenn föreningar En gång 2006 2006
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Triklorbensener En gång 2006 2006
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Triklormetan (kloroform) En gång 2006 2006
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Trifluralin En gång 2006 2006
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Benso(a)pyrene En gång 2006 2006
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Benso(g,h,i)perylen En gång 2006 2006
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Indeno(1,2,3-cd)pyren En gång 2006 2006
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Benso(b)fluoranten En gång 2006 2006
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Benso(k)fluoranten En gång 2006 2006
NMÖ, Stora sjöarna Vättern Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen   4 gånger per år 1996 -
NMÖ, Stora sjöarna Vättern Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 4 gånger per år 1996 -
NMÖ, Stora sjöarna Vättern Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar 4 gånger per år 2006 -
NMÖ, Stora sjöarna Vättern Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 4 gånger per år 1996 -
NMÖ, Stora sjöarna Vättern Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 4 gånger per år 1996 -
NMÖ, Stora sjöarna Vättern Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   4 gånger per år 1978 -
NMÖ, Stora sjöarna Vättern Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 4 gånger per år 1978 -
NMÖ, Stora sjöarna Vättern Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Grumlighet 4 gånger per år 2009 -
NMÖ, Stora sjöarna Vättern Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   4 gånger per år 1978 -
NMÖ, Stora sjöarna Vättern Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 4 gånger per år 1978 -
NMÖ, Stora sjöarna Vättern Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 4 gånger per år 1978 -
NMÖ, Stora sjöarna Vättern Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Ammonium 4 gånger per år 1978 -
NMÖ, Stora sjöarna Vättern Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Järn 4 gånger per år 1996 -
NMÖ, Stora sjöarna Vättern Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Kjeldahlkväve 4 gånger per år 1978 2003
NMÖ, Stora sjöarna Vättern Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Mangan 4 gånger per år 1996 -
NMÖ, Stora sjöarna Vättern Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Kisel 4 gånger per år 1978 -
NMÖ, Stora sjöarna Vättern Vattenkemi i sjöar Näringsämnen TOC 4 gånger per år 1996 -
NMÖ, Stora sjöarna Vättern Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Fosfat 4 gånger per år 1978 -
NMÖ, Stora sjöarna Vättern Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit 4 gånger per år 1978 -
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar Miljögifter i vatten Särskilda förorenande ämnen   En gång 2006 2006
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar Miljögifter i vatten Särskilda förorenande ämnen Icke-dioxinlika PCB'er (6 PCB: 28,52,101,138,153,180) En gång 2006 2006
NMÖ, Stora sjöarna Vättern Vattenkemi i sjöar Försurning   4 gånger per år 1978 -
NMÖ, Stora sjöarna Vättern Vattenkemi i sjöar Försurning pH 4 gånger per år 1978 -
NMÖ, Stora sjöarna Vättern Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 4 gånger per år 1978 -
NMÖ, Stora sjöarna Vättern Vattenkemi i sjöar Försurning Sulfat 4 gånger per år 1978 -
NMÖ, Stora sjöarna Vättern Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen   4 gånger per år 1996 -
NMÖ, Stora sjöarna Vättern Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Arsenik 4 gånger per år 1996 -
NMÖ, Stora sjöarna Vättern Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Zink 4 gånger per år 1996 -
NMÖ, Stora sjöarna Vättern Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Koppar 4 gånger per år 1996 -
NMÖ, Stora sjöarna Vättern Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Krom 4 gånger per år 1996 -
NMÖ, Stora sjöarna Vättern Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   4 gånger per år 1978 -
NMÖ, Stora sjöarna Vättern Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 4 gånger per år 1978 -
NMÖ, Stora sjöarna Vättern Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   4 gånger per år 1978 -
NMÖ, Stora sjöarna Vättern Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 4 gånger per år 1978 -
NMÖ, Stora sjöarna Vättern Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   4 gånger per år 1978 -
NMÖ, Stora sjöarna Vättern Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 4 gånger per år 1978 -
NMÖ, Stora sjöarna Vättern Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 4 gånger per år 1971 -
NMÖ, Stora sjöarna Vättern Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium 4 gånger per år 1996 -
NMÖ, Stora sjöarna Vättern Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 4 gånger per år 1978 -
NMÖ, Stora sjöarna Vättern Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt 4 gånger per år 1996 -
NMÖ, Stora sjöarna Vättern Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fluor 4 gånger per år 1994 -
NMÖ, Stora sjöarna Vättern Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 4 gånger per år 1978 -
NMÖ, Stora sjöarna Vättern Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 4 gånger per år 1978 -
NMÖ, Stora sjöarna Vättern Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 4 gånger per år 1978 -
NMÖ, Stora sjöarna Vättern Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Vanadin 4 gånger per år 1996 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningNMÖ, Stora sjöarnaFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
LjusförhållandenSiktdjup
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenKvicksilver och kvicksilverföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink
TemperaturförhållandeTemperatur
Växtplankton
Operativ övervakningNMÖ, Stora sjöarnaNäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning Version  
Nitratdirektivet
Natura 2000
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet