SRK, Arbogaån

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Den huvudsakliga målsättningen med recipientkontrollen är att bevaka vattenkvaliten inom Arbogaåns avrinningsområde. Kontrollen skall då visa hur den allmänna miljösituationen är i området, men för att man skall kunna förbättra situationen måste den också visa hur olika verksamheter påverkar vattenmiljön, och helst kvantifiera och relatera dessa för att effektivt kunna göra positiva insatser för miljön. På så sätt kan också enskilda medlemmar i vattenförbundet enklare använda recipientkontrollen för egna insatser, och i samband med ansökningar om tillstånd, koncessioner etc.

I Arbogaåns avrinningsområde har recipientkontroll utförts sedan mitten av 1970-talet. I början var kontrollen helt inriktad mot vattenkemiska analyser, varvid man främst inriktade sig på eutrofieringsproblem. I samband med att Naturvårdsverket tog fram riktlinjer för recipientkontroll (Allmänna Råd 86:3) utökades kontrollen med biologiska parametrar. Detta skedde när kontrollprogrammet skrevs om för att gälla under åren 1987-1991. Under femårsperioden 1992-1996 kompletterades programmet bl.a. med vattenföringsberäkningar för att möjliggöra bestämning av ämnestransporter i avrinningssystemet. Inför perioden 1997-2001 var en utgångspunkt Naturvårdsverkets miljöövervakningshandbok. Uppdatering av programmet har utförts 2002, 2010, 2011 och 2016.
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Arbogaåns vattenförbund
SRK, Samordnad recipientkontroll
1974
-
Pågående
Örebro
Västmanland
2011-02-14 10:07
2018-10-31 11:02
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Arb.ån uppst. Frövifors SE659605-147305 Arbogaån uppströms Frövifors 6060 Arbogaån mellan Vedevågssjön och Väringen Norrström
2 Arbogaån Grimsö SE662316-148117 Sverkestaån Grimsö, nedstr. Bysjön 6902 Forsån: Kvarnån, Forsån Norrström
3 Arbogaån Kungsvägen SE658948-148667 Arbogaån Kungsvägen 6088 Arbogaån mellan Sverkestaån och Ässingån Norrström
4 Arbogaån Kungsör SE658976-151640 Arbogaåns mynning, Kungsör 6097 Arbogaån: mellan Galten/Mälaren och mynningen till Lillån Norrström
5 Arbogaån Kåfalla SE660816-147808 Sverkestaån, Kåfalla 6903 Sverkestaån mellan Sörmogen och Ullersättersbäcken Norrström
6 Arbogaån ns Arboga SE658645-150490 Arbogaån nedströms Arboga 6090 Arbogaån: mellan "Gravudden" och mynningen till Skedviån Norrström
7 Arbogaån Ringaby SE658975-148080 Väringens utflöde 6085 Arbogaån mellan Väringen och Sverkestaån Norrström
8 Arbogaån Rynninge SE659065-148110 Sverkestaån, Rynninge 6920 Sverkestaån mellan Ullersättersbäcken och Arbogaån Norrström
9 Arbogaån Röfors SE658745-149610 Arbogaån vid Röfors 6080 Arbogaån: mellan "Gravudden" och mynningen till Skedviån Norrström
10 Arbogaån S. Långtjärnen SE664025-144570 Nittälven vid bron Södra Långtjärn 6110 Nittälven Norrström
11 Arbogaån Storå SE662160-146230 Storån inflöde i Råsvalen 6034 Storån mellan Sörsjön och Råsvalen Norrström
12 Arbogaån Ställdalen SE664690-145160 Hörksälven uppströms skogsindustri 6013 Hörksälven mellan Kumla älv och Björken Norrström
13 Arbogaån Vikern Utl. SE659880-145240 Vikerns utflöde 6320 Hagbyån från Vikern till inloppet från Åsbobergsbäcken Norrström
14 Arbogaån Åtorp SE658756-149385 Arbogaån Åtorp 6087 Arbogaån mellan Ässingån och Skedviån Norrström
15 Arbogaån Ö. Born SE664567-145552 Högforsälven, Östra Born 6017 Högforsälven mellan Södra Hörken och Björken Norrström
16 Arbån. infl. Väringen SE659430-147385 Arbogaåns inflöde i Väringen 6065 Arbogaån mellan Vedevågssjön och Väringen Norrström
17 Arbån. nedst. Lindesb. SE660765-146965 Arbogaån nedströms Lindesberg 6050 Dalkarlshytteån (Arbogaån) mellan Stora Lindessjön och Björkasjön Norrström
18 Arbån.uppst. Lindesb.ARV SE660771-146811 Arbogaån uppströms Lindesberg ARV 6048 Dalkarlshytteån (Arbogaån) mellan Stora Lindessjön och Björkasjön Norrström
19 Björkasjön6058 mitt SE660707-147068 Björkasjön 6058 Björkasjön Norrström
20 Björken SE664550-145255 Björken 6020 Björken Norrström
21 Borsån SE660025-147080 Borsån 6086 Arbogaån mellan Björkasjön och Vedevågssjön Norrström
22 Bälgsjön 6510 SE660550-144850 Bälgsjön 6510 Bälgsjön Norrström
23 Dyltaån innan infl. Väringen SE658905-146825 Dyltaån, innan inflöde i Väringen 6350 Dyltaån mellan Klockarbäckens utlopp och Väringen Norrström
24 Fåsjön SE661000-145145 Fåsjön 6714 Fåsjön Norrström
25 Fåsjöns utflöde SE660520-145622 Fåsjöns utflöde 6720 Bornsälven Norrström
26 Garhytteån, nedströms Bångbro AVR SE663525-145955 Garhytteån, nedströms Bångbro avloppsverk 6030 Garhytteån Norrström
27 Gränsjön SE664085-143765 Gränsjön 6610 Gränsjön-Hällefors Norrström
28 Hagbyåns infl. i Norasjö SE659965-145670 Hagbyåns inflöde i Norasjön 6330 Hagbyån mellan Åsbosjön och Norasjön Norrström
29 Hörksälv. före inf.Björk SE664640-145220 Hörksälven före inflödet i Björken 6014 Hörksälven mellan Kumla älv och Björken Norrström
30 Iresjön SE661250-148780 Iresjön 6940 Iresjön Norrström
31 Kölsjön6131 norr SE663905-146225 Kölsjön 6131 Kölsjön Norrström
32 Lillån Näsby SE658750-150657 Lillån vid Näsby 6093 Lillån: mellan "Gravudden" och "Klockarhagen" Norrström
33 Ljusnaren SE663590-145380 Ljusnaren 6120 Ljusnaren Norrström
34 Norasjön 6340 SE660148-145753 Norasjön 6340 Norasjön Norrström
35 Norasjöns utfl. Hammarby SE660144-145995 Norasjöns utflöde, Hammarby 6345 Järleån/Dyltaån Norrström
36 Norra Hörken SE665945-145035 Norra Hörken 6010 Norra Hörken Norrström
37 Norrsjön SE663250-146150 Norrsjön 6128 Norrsjön Norrström
38 Råsvalen 6040 SE661890-146235 Råsvalen 6040 Råsvalen Norrström
39 Rölen SE660659-149643 Rölen Röle Rölen Norrström
40 Skedvisjön SE660650-149200 Skedvisjön 6960 Skedvisjön Norrström
41 Skedviån Ålsänge SE658870-149365 Skedviån vid Ålsänge 6079 Skedviån Norrström
42 St Lindessjön SE660759-146755 Stora Lindessjön 6045 Stora Lindessjön Norrström
43 Storån Flögfors SE662784-146435 Storån, Flögfors 6032 Storån mellan Sörsjön och Råsvalen Norrström
44 Sverkestaån Kåfalla SE660816-147809 Sverkestaån, Kåfalla 6903 Sverkestaån mellan Sörmogen och Ullersättersbäcken Norrström
45 Sverkestaån vid Stenby SE659736-148029 Sverkestaån, Stenby 6910 Sverkestaån mellan Sörmogen och Ullersättersbäcken Norrström
46 Sverkestaån vid Stensta SE659850-147998 Sverkestaån vid Stensta 6908 Sverkestaån mellan Sörmogen och Ullersättersbäcken Norrström
47 Södra Hörken SE665810-145685 Södra Hörken 6012 Södra Hörken Norrström
48 Sörmogen SE662160-147870 Sörmogen 6830 Sörmogen Norrström
49 Usken SE661260-145575 Usken 6710 Usken Norrström
50 Vikern SE659728-145030 Vikern 6310 Vikern Norrström
51 Väringen 6070 SE658980-147580 Väringen 6070 Väringen Norrström
52 Väringen6070 norr SE659070-147655 Väringen, norra delen 6070a Väringen Norrström
53 Västlandasjön SE660307-149671 Västlandasjön 6970 Västlandasjön Norrström
54 Ässingån, Fellingsbro SE658960-148725 Ässingsån, Fellingsbro 6075 Ässingån mellan Lillån och Arbogaån Norrström
55 Ässingån, uppströms Fellingsbro ARV SE659000-148729 Ässingsån, uppströms Fellingsbro ARV 6073 Ässingån mellan Lillån och Arbogaån Norrström

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Arbogaån Löa SE663139-146345 Storån nedströms Norrsjön 6031 Storån mellan Norrsjön och Kölsjöån Norrström
2 Arbogaån nedströms Vedevåg SE660024-147080 Arbogaån nedströms Vedevåg 6056 Arbogaån mellan Björkasjön och Vedevågssjön Norrström
3 Garhytteån, uppströms Bångbro ARV SE663806-145776 Garhytteån, uppströms Bångbro avloppsverk 6028 Garhytteån Norrström
4 Hagbyån uppströms Nora A SE660000-145627 Hagbyån uppströms Nora ARV 6325 Hagbyån mellan Åsbosjön och Norasjön Norrström
5 Kringlan SE661974-144297 Rastälven, Kringlan 6711 Rastälven mellan Sången och Fåsjön Norrström
6 Nedströms Frövi ARV SE659198-147636 Nedströms Frövi ARV 6067 Väringen Norrström
7 Nittälven, S Kvarnbäcken SE665333-144220 Nittälven, nedströms Yxsjöberg 6104 Nittälven ner till Nordtjärnsälvens utlopp Norrström
8 Norrmogen6810 södr SE662685-147750 Norrmogen 6810 Norrmogen Norrström
9 Oppäsen6950 södr SE660625-148740 Oppäsen 6950 Oppäsen Norrström
10 Rällsälven, före inflöde i Norrsjön SE663170-146030 Rällsälven, före inflöde i Norrsjön 6130 Rällsälven mellan Ljusnaren och Norrsjön Norrström
11 Sandån us Kölen SE664064-146370 Sandån uppströms Kölsjön 6135 Sandån från Kälktjärnen till inloppet i Kölsjön Norrström
12 Silken SE665075-143820 Silken 6109 Silken Norrström
13 Sverkestaån Rockham. SE660057-147977 Sverkestaån vid Rockhammar 6906 Sverkestaån mellan Sörmogen och Ullersättersbäcken Norrström
14 Sörsjön6032 mitt SE662932-146477 Sörsjön 6032 Sörsjön Norrström
15 Uppströms Frövi ARV SE659282-147541 Uppströms Frövi ARV 6066 Väringen Norrström
16 Vedevågssjön SE660024-147037 Vedevågssjön 6076 Vedevågssjön Norrström
17 Väringen6070 sydöstra SE658813-147835 Väringen, sydöstra delen 6070c Väringen Norrström